bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Joanna Jarosiewicz - Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 26.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: 60,4 m2 o wartości: 140.000 zł tytuł prawny: własność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 1) 10,78 ara działka budowlana 2) 19,71 ara działka budowlana 3) 1/44 udziału w działce o pow. 345 m2
o wartości: 1) 25.000 zł; 2) 20.000 zł; 3) 2.500 zł
tytuł prawny: 1) współwłasność ułamkowa w udziale 50 %; 2) własność małżeńska; 3)współwłasność małżeńska udziału
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- wynagrodzenie ze stosunku pracy ZBK – 67.432,75 zł
- świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 430,00 zł
- wynagrodzenie za publikację w „Gazecie Samorządu Administracji” – 1.340,00 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe udzielona przez zakład pracy mojego męża, pozostało do spłaty 20.000 zł. Warunki spłaty- comiesięczna rata w wysokości 500,00 zł i połowy premii – składnika uznaniowego poborów męża. Zabezpieczenie pożyczki- weksel własny ‘in blanco’ i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej męża na życie.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012