bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Anna Zasada - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśn


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie
dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: 97,5 m2 o wartości: 65.990 zł tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem
pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyczy
2. W spółdzielniach:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu
zatrudnienia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy - 65.805, 32 zł brutto
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód
OPEL CORSA, rocznik 1996, małżeńska wspólność majątkowa
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 13.000 zł kredyt odnawialny
(limit na koncie osobistym) na bieżące wydatki w Banku Zachodnim WBK w Oleśnicy.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012