bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOFERTY INWESTYCYJNE


Oferty Inwestycyjne
A. TEREN PRZY ULICY GLINIANEJ 29, 30-31
Obręb: Lucień
Numery działek: 21/27, 21/28
Arkusz mapy: 68
Pow. ewidencyjna: łącznie 3.320 m2 (w tym dz. 21/27-1.660m2, dz. 21/28- 1.660m2)

Pow. użytków: dla dz. nr 21/27 oraz nr 21/28
klasa RV – 1.660 m2
RAZEM: 1.660 m2
Pow. użytków: dla dz. nr 21/28
klasa RV – 1.660 m2
RAZEM: 1.660 m2

Grunt nie jest obciążony.
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa i energia elektryczna.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXVIII/235/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.10.2009r.): tereny zabudowy usługowej.

Szacunkowa cena działek: 1) w przypadku prawa własności około 280.000,00 zł.,
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 5% ceny.

ul. Gliniana - mapa I
ul. Gliniana - mapa II

B. TEREN PRZY ULICY DOBROSZYCKIEJ / ŻURAWINOWEJ
Obręb: Rataje
Numer działki: 49
Arkusz mapy: 5
Pow. ewidencyjna: 3.075 m2

Pow. użytków:
klasa RIIIa – 2.020 m2
klasa RIIIb – 1.055 m2
RAZEM: 3.075 m2
Grunt nie jest obciążony.
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, telekomunikacja, kanalizacja sanitarna.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXII/195/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2009r.): tereny usług.

Szacunkowa cena działek: 1) w przypadku prawa własności około 615.000,00 zł.,
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 5% ceny.

ul. Dobroszycka - mapa I
ul. Dobroszycka - mapa II

C. TEREN PRZY ULICY WIELKOPOLNEJ
Obręb: Rataje
Numer działki: 151
Arkusz mapy: 5
Pow. ewidencyjna: 8.946 m2

Pow. użytków:
klasa RII – 46 m2
klasa RIIIa – 7.382 m2
klasa RIVa – 1.518 m2
RAZEM: 8.946 m2
Grunt nie jest obciążony.
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, telekomunikacja, gazociąg, kanalizacja sanitarna.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXII/195/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2009r.): tereny usług.

Szacunkowa cena działek: 1) w przypadku prawa własności około 1.750.000,00 zł.,
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 5% ceny.

ul. Wielkopolna - mapa I
ul. Wielkopolna - mapa II

D. TEREN PRZY ULICY WIELKOPOLNEJ / KUSOCIŃSKIEGO
Obręb: Rataje
Numer działek: 40, 41, 42
Arkusz mapy: 6
Pow. ewidencyjna: łącznie 4.449 m2 (w tym dz. 40-1.574m2, 41-1.511m2, 42-1.364m2)


Pow. użytków: dla dz. nr 40, 41 oraz 42
klasa RIVa – 1.574 m2, 1.511 m2, 1.364 m2,
RAZEM: 4.449 m2
Grunt nie jest obciążony.
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, gazociąg, kanalizacja sanitarna.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXII/195/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2009r.): tereny usług.

Szacunkowa cena działek: 1) w przypadku prawa własności około 355.000,00 zł.,
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 5% ceny.

ul. Wielkopolna/Kusocińskiego - mapa I
ul. Wielkopolna/Kusocińskiego - mapa II

E. TEREN PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ
Obręb: Wądoły
Numer działki: 3
Arkusz mapy: 84
Pow. ewidencyjna: 9.417 m2

Pow. użytków:
klasa RIVb – 5.419 m2
klasa RIIIb – 2.283 m2
klasa RIVa – 9.417 m2
RAZEM: 9.417 m2
Grunt nie obciążony.
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, telekomunikacja, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLVIII/282/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2010r.): teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Szacunkowa cena działek: 1) w przypadku prawa własności około 400.000,00 zł.,
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 5% ceny.

ul. Energetyczna - mapa I
ul. Energetyczna - mapa II


F. TEREN PRZY ULICY KRZYWOUSTEGO
Obręb: Oleśnica
Numer działki: 5
Arkusz mapy: 15
Pow. ewidencyjna: 2,4994 ha

Pow. użytków:
klasa Bp - 2,4994 ha
RAZEM: 2,4994 ha

Grunt nie jest obciążony. Nieruchomość posiada zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. W sąsiedztwie linii kolejowej oraz drogi wojewódzkiej w kierunku na Kluczbork. Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi) - Droga wojewódzka nr 451. Uzbrojenie terenu: woda i energia elektryczna.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała NR IV/28/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25.01.2011r.): zabudowa usługowa.

G. TEREN PRZY ULICY KRZYWOUSTEGO

Obręb: Oleśnica
Numer działki: 10 AM 27, 2/1 AM 28, 15/1 AM 40, 15/3 AM 40
Pow. ewidencyjna: łącznie 48,0035 ha

nr działki: 15/1 AM 40 powierzchnia: 11.1223 ha
w tym:

1. 0.0888 ha – RIIIa
2. 5.8889 ha – RIIb
3. 4.0058 ha – RIVa
4. 1.1388 ha – RIVb

nr działki: 15/3 AM 40 powierzchnia: 8.4230 ha
w tym:

1. 0.0024 ha – W-ŁV
2. 0.2511 ha – ŁIV
3. 0.2839 ha – ŁV
4. 1.3632 ha – RIIIa
5. 3.8506 ha – RIIb
6. 1.5174 ha – RIVa
7. 1.1544 ha – RIVa

nr działki: 2/1 AM 28 powierzchnia: 21.6926 ha
w tym:

1. 4.1165 ha – RIIIa
2. 8.9736 ha – RIIIb
3. 3.5541 ha – RIVa
4. 2.2156 ha – RIVb
5. 0.5890 ha – RV
6. 1.1118 ha – ŁV
7. 0.1127 ha – W-RIVa
8. 0.0870 ha – W-RIVb
9. 0.1151 ha – W-ŁV
10. 0.6670 ha – LsIV
11. 0.1502 ha – Lz-ŁV

nr działki: 10 AM 27 powierzchnia: 6.7656 ha
w tym:

1. 3.3543 ha – RIIIa
2. 2.2949 ha – RIIIb
3. 1.0342 ha – RIVa
4. 0.0822 ha – w-RIVa

RAZEM: 48,0035 ha

Grunt nie jest obciążony. Nieruchomość posiada zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. W pobliżu linii kolejowej oraz drogi wojewódzkiej w kierunku na Kluczbork. Droga wojewódzka nr 451 oraz projektowane drogi oznaczona według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako 2.KD-L, 3.KD-L – wydzielona z oferowanego terenu.

Uzbrojenie terenu:

Energia elektryczna

Odległość przyłącza od granicy terenu :
Odległość 0,3 km od linii napowietrznych 20 kV L-2127 – do zasilania mocą 400 kW
Odległość 2 km od stacja R-1725, R-1527 – do zasilania mocą do 1000 kW
Odległość 5 km od stacji R-183 GPZ – do zasilania mocą od 1 000 kW do ok. 10 000 kW oraz mocą znacząco większą od 10 000 kW

Dostępne napięcie (kV):
dostępna moc (MW) Do przyłączenia obiektu mocą do 1 000 kW niezbędne będzie wybudowanie linii kablowych 20 kV i złączy kablowych20 kV ZKSN z kierunku istniejących stacji R-1725, R-1527 o długości ok. 2 km.
Do przyłączenie obiektu mocą o wielkościach mieszczących się w przedziale od 1 000 kW do 10 000 kW, będzie wymagało wybudowania linii kablowej 20 kV od stacji R-183 GPZ Oleśnica o długości ok. 5 km. Oraz złączy kablowych 20 kV ZKSN w których ustalona będzie granica eksploatacji.
Do przyłączenia jednego obiektu mocą ok. 10 000 kW będzie wymagało dostawienia pola liniowego 20 kV w stacji 110/20 kV R-183 GPZ Oleśnica oraz wybudowania przez Inwestora linii kablowej 20 kV ze stacji R-183 GPZ Oleśnica.
Do przyłączenia obiektu mocą znaczącą większą od 10 000 kW konieczna będzie dla tego obszaru budowa nowej stacji 110/20 kV i linii napowietrzno-kablowej 110 kV o długości ok. 5 km, wyprowadzonych z rozdzielni110 kV stacji R-183 GPZ Oleśnica.

Czas oczekiwania na przyłączenie:
Przy uzyskanej mocy do 10 000 kW – termin budowy infrastruktury do 18 miesięcy od dnia podpisania przez strony umowy o przyłączenie.
Przy uzyskanej mocy ok. 10 000 kW do jednego obiektu termin realizacji przyłączenia będzie zdeterminowany głównie harmonogramem prac Inwestora.
Przy uzyskanej mocy znacząco większej od 10 000 kW termin realizacji będzie uzgodniony na etapie opracowywania warunków przyłączenia i indywidualnej umowy o przyłączenia oraz będzie wynikał z przyjętego harmonogramu przez Podmiot Przyłączany.

Gaz

odległość przyłącza od granicy terenu 2,5 km
opałowa wartość kaloryczna (kj/m3) – wysokometanowy grupy E wg PN-C-04750
średnica rury (mm) – Gazociąg średniego ciśnienia o średnicy De 225
wydajność (m3/h) – 200 m3/h
czas oczekiwania na przyłączenie – 24 miesiące

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej jest przewidywana na koniec 2016r.

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała NR X/63/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2011r.): tereny produkcyjne, składy, magazyny.

Nieruchomość składająca się z działek nr 15/1 AM 40, 15/3 AM 40, 2/1 AM 28 oraz 10 AM 27 będących własnością Miasta Oleśnicy jest planowana do włączenia w granice WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK” Podstrefy Oleśnica.
Tereny inwestycyjne WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK” Podstrefy Oleśnica:
http://invest-park.com.pl/mapa/

http://mapa.invest-park.com.pl/#zoom=14&lat=6655787.94766&lon=1938227.00897&layers=B000FFFFFTTTTT


UWAGA!

1) Do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej doliczony zostanie podatek VAT w/g stawki obowiązującej w dniu przeniesienia własności.


2) Ulgi w podatku od nieruchomości.


Miasto Oleśnica przewiduje w okresie do 30 czerwca 2021 roku udzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości dla nowowybudowanych budynków lub ich części, budowli lub ich części – wraz z gruntem, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem zatrudnienia osób posiadających status bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy).
Powyższe zwolnienie obowiązuje przez okres 1 roku w przypadku zatrudnienia co najmniej 5 osób bezrobotnych i utrzymanie tego zatrudnienia przez co najmniej rok.
W przypadku zatrudnienia 25 osób bezrobotnych na okres co najmniej 2 lat i utrzymanie tego zatrudnienia przez te 2 lata – zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje również 2 lata.
Przykładowo przedsiębiorca, który wybuduje nowy obiekt – halę o powierzchni 300 m2 na gruncie o powierzchni 30 arów i zatrudni w niej co najmniej 5 osób bezrobotnych, może liczyć na roczne zwolnienie w podatku od nieruchomości w kwocie około 9.300 zł. W przypadku zatrudnienia co najmniej 25 osób bezrobotnych w powyższym przypadku przedsiębiorca mógłby liczyć na dwuletnie zwolnienie w podatku do nieruchomości w kwocie około 18.600 zł.
Aktualne stawki podatku od nieruchomości w Mieście Oleśnicy dla budynków związanych z działalnością gospodarczą wynoszą 22,48 zł za 1 m2, dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą wynoszą 0,86 zł za 1 m2 powierzchni.

   
   
   | Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012