bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plRegionalna Izba Obrachunkowa - lipiec 2003


Regionalna Izba Obrachunkowa Wrocław, 23 lipca 2003 roku

ul. Ofiar Oświęcimskich 5

50-069 Wrocław

 

WK.660/423/K-11/03

Pan Jan Bronś

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica

 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła w Urzędzie Miasta Oleśnicy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta w roku 2002 i I kwartale 2003 roku, z uwzględnieniem poprzednich okresów sprawozdawczych oraz bieżącej działalności. Jej celem było sprawdzenie zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji budżetu Miasta oraz wynikających z niego zadań, na przykładzie losowo wybranych i udokumentowanych operacji finansowo-gospodarczych.

Ustalenia z kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole, którego jeden egzemplarz, po jego podpisaniu bez zastrzeżeń, przekazano Panu Burmistrzowi 13 czerwca 2003 roku.

Z ustaleń kontroli wynika, że podstawowe zadania określone w uchwałach budżetowych były na ogół realizowane w sposób prawidłowy. Pozytywnie należy ocenić działania, podejmowane na wniosek kontrolujących, które pozwoliły wyeliminować część nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w toku kontroli. I tak, w trakcie kontroli:

 • opracowano nową “Instrukcję gospodarki kasowej w Urzędzie” na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wprowadzono w życie Zarządzeniem Burmistrza z 29 kwietnia 2003 roku nr 90/IV/2003, oraz “Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie”, którą wprowadzono w życie Zarządzeniem Burmistrza z 28 maja 2003 roku nr 112/IV/2003,
 • dokonano w urządzeniach księgowych korekty stanu środków na rachunkach bankowych na 31.12.2002 roku oraz sporządzono korektę bilansu za 2002 rok, poprzez ujęcie środków będących depozytem z tytułu gwarancji należytego wykonania robót w kwocie łącznej – 424.385,34 zł, a stanowiącej na dzień 31.12.2002 roku lokaty terminowe (w tym środki na rachunku PKO BP w kwocie 3.742,10 zł),
 • uaktualniono podstawę prawną na wzorach decyzji podatkowych,
 • skorygowano bilans Urzędu Miasta za 2002 rok,
 • dokonano korekty sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2002 roku,
 • założono ewidencję analityczną do konta 030 “długoterminowe aktywa finansowe” oraz poprawiono błędne zapisy na koncie syntetycznym,
 • sprawozdanie jednostkowe Rb-28 S Urzędu Miejskiego zaczęto sporządzać zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 16 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24 poz. 279),
 • dokonano zwrotu do kasy Urzędu Miasta bezpodstawnie pobranych diet przez radnych w kwocie 1.347 zł.

Niezależnie od wymienionych wyżej pozytywnych działań kontrola wykazała uchybienia i nieprawidłowości, spowodowane między innymi niewłaściwą interpretacją obowiązujących przepisów, niedostateczną starannością w ich przestrzeganiu, a także niedopełnieniem obowiązków przez niektórych pracowników Urzędu. Dotyczyło to w szczególności niżej wykazanych zagadnień.

Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej

Dowody korygujące (PK) oraz noty księgowe nie zawierały podpisu osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie wystawionego dowodu jak i osoby odpowiedzialnej za stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, do czego zobowiązują przepisy art. 21 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694).

Zapisy księgowe w dziennikach obrotów nie zawierały daty operacji gospodarczej, określenia rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu źródłowego jak również treści tego dowodu, co było niezgodne z wymogami określonymi w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

Dowody księgowe nie zawierały podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktur VAT, co było niezgodne z przepisami § 35 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Zgodnie z zapisem § 35 ust. 8 tego rozporządzenia – zamieszczenie w fakturze danych dotyczących nabywcy, o których mowa w ust. 1 pkt 13, nie jest wymagane, jeżeli nabywca złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, w którym upoważni go do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

Wydatki na roboty remontowo-budowlane wykonywane przez Sekcję Dróg Miejskich (zakład budżetowy), stanowiące wydatki planowane z budżetu 2002 roku, zafakturowane 10 fakturami posiadającymi daty wystawienia: 31.07.2002 rok (1 szt.), 30.09.2002 rok (1 szt.), 31.10.2002 rok (1 szt.), 29.11.2002 rok (3 szt.) oraz 17.12.2002 rok ( 4 szt.) na łączną wartość 484.030,93 zł z ostatecznym terminem zapłaty 31.12.2002 roku, zapłacono z budżetu 2003 roku, co było niezgodne z przepisami art. 29 ust. 4 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) w świetle którego realizacja wydatków powinna być dokonywana zgodnie z harmonogramem wydatków określonych w budżecie na dany rok.

Dokumenty źródłowe ujmowano w urządzeniach księgowych nie na bieżąco, co było niezgodne z art. 14 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z którego wynika, iż dziennik winien zawierać chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych a zgodnie z art. 24 ust. 1 księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Gospodarka pieniężna i rozrachunki

Bankową obsługę budżetu Miasta Oleśnicy i Urzędu Miasta wykonuje Bank Zachodni WBK S.A. w Oleśnicy na podstawie umowy z 28 października 1991 roku zawartej na czas nieokreślony oraz 2 nowych umów (na czas nieokreślony), co było niezgodne z przepisami art. 73 ustawy z 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 664 ze zm.), z którego wynika, iż umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nieoznaczony, a zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto, zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148) organ stanowiący dokonuje wyboru banku obsługującego budżet jednostki samorządu terytorialnego. Zapisu takiego dokonano również w Statucie, a rada Miasta Oleśnicy jako organ stanowiący nie dokonała takiego wyboru.

Dodatki mieszkaniowe objęte wydanymi decyzjami za miesiąc listopad i grudzień 2002 roku w kwocie 267.075,81 zł (stanowiące zobowiązania z tytułu dostaw i tworów usług na 31.12.2002 roku) zostały uregulowane ze środków nowego budżetu (bez ujęcia ich jako wydatki nowego budżetu) w miesiącu styczniu 2003 roku, co było niezgodne z art. 92 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego dokonywanie wydatków w toku wykonywania budżetu następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem i w sposób celowy i oszczędny.

Wykonywanie budżetu

W 2002 roku oraz w I kwartale 2003 roku nie dopełniono obowiązku wynikającego z przepisu art.29 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i nie opracowano harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Organ podatkowy nie podejmował na bieżąco czynności windykacyjnych wobec podatników zalegających z zapłatą podatków, co było niezgodne z § 3 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541).

Przy załatwianiu spraw dotyczących umarzania i rozkładania na raty zapłaty zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę oraz odraczania terminu płatności podatku, organ podatkowy nie dotrzymywał terminu określonego w art. 139 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jak również nie dopełniał obowiązku wynikającego z przepisu art.140 § 1 i nie zawiadamiał stron o nie załatwieniu sprawy w terminie oraz nie podawał przyczyn niedotrzymania terminu, jak również nie wskazywał nowego terminu załatwienia sprawy.

Podatnikom opłacającym więcej niż jeden podatek, z wyjątkiem płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, nie założono odrębnych kont dla każdego z podatków, co było niezgodne z przepisem § 9 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 511 ze zm.).

Przy dokonywaniu wymiaru oraz ewidencjonowaniu podatku od środków transportowych wystąpiły liczne nieprawidłowości, tj.:

 • w sytuacji stwierdzenia, że złożona przez podatnika deklaracja zawiera błędy, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami organ podatkowy nie wzywał podatników do złożenia wyjaśnień i skorygowania deklaracji podatkowych, co było niezgodne z przepisem art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej.
 • na indywidualnych kontach podatników dokonywano przypisu podatku na podstawie informacji, które nie były wykazane przez podatników w złożonych deklaracjach podatkowych (np. na podstawie danych zawartych w dowodach rejestracyjnych), co było niezgodne z przepisem § 2 ust. 1 pkt 11 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości (...), z którego wynika, że przypisu podatku obciążającego konto podatnika dokonuje się na podstawie deklaracji podatkowej, decyzji administracyjnej, decyzji wydanej w wyniku kontroli albo dowodów wpłat,
 • organ podatkowy nie przeprowadzał w myśl art. 272 pkt 3 Ordynacji podatkowej czynności sprawdzających mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 • w I kwartale 2003 roku w podatkowej ewidencji księgowej nie dokonano przypisu należności po stronie Wn konta 221. Powyższe było niezgodne z punktem II/26 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, z którego wynika, że na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone na dany rok budżetowy należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat,

W poleceniach wyjazdu służbowego dokonywano poprawek niezgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Osoby upoważnione do odbioru faktur VAT nie składały swoich podpisów, dokumentujących zakupy usług czy też towarów, co było niezgodne z § 35 ust. 1 pkt 13 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.).

Wartość środka trwałego wprowadzonego do ewidencji (konto 011) była niezgodna z kosztem jego wytworzenia, gdyż na realizację inwestycji wydatkowano 123.568,23 zł, podczas gdy dowód OT wystawiono na kwotę 110.068,23 zł. Przyjęta w pozycji dowodu OT wartość nabycia środka trwałego w kwocie 98.568,23 zł stanowiła kwotę wydatków własnych, zaplanowanych w budżecie i co prawda miała swoje odzwierciedlenie w analityce do konta 080, natomiast nie była zgodna z faktyczną wartością inwestycji, którą rozliczono na łączną kwotę 123.568,23 zł. Powyższe było niezgodne z zasadą wynikającą z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, która stanowi, że wartość środka trwałego w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Środki przekazane w ramach porozumień zawartych ze Spółdzielnią Mieszkaniową w kwocie łącznej 200.000 zł nie zostały ujęte do dochodów Miasta w 2002 roku, czym naruszono zasadę wyrażoną w art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 ze zm.), a następnie wydatkowano je bezpośrednio z rachunku bankowego Urzędu, co było niezgodne z art. 18 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Nie przestrzegano przepisu art. 46 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zm.), który określa wymóg właściwej reprezentacji przy zawieraniu zobowiązań majątkowych oraz obowiązek złożenia kontrasygnaty przez Skarbnika na każdej umowie mogącej spowodować zobowiązanie pieniężne. Umowy a także aneksy do tych umów nie były kontrasygnowane przez Skarbnika. W zawartych umowach (nr 341/1/2002, nr 341/2/2002, nr 341/3/2002, nr 341/4/2002 oraz 341/5/2002) z dostawcami wyłonionymi w wyniku przeprowadzenia przetargów wpisano Skarbnika jako stronę działającą w imieniu jednostki samorządu terytorialnego.

Gospodarka mieniem komunalnym

Przy sprzedaży nieruchomości nie podawano do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez ogłoszenie w prasie lokalnej, co było niezgodne z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 46, poz. 543 ze zm.).

W 2002 roku nie ujęto po stronie Ma konta 011 kwoty 10.482,87 zł, co było niezgodne z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że jednostki obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Od 1998 roku nie przeprowadzono inwentaryzacji ujętych w ewidencji jednostki budynków, budowli oraz gruntów, co było sprzeczne z przepisami art. 26 ust. 1 i 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości, z których wynika, że jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację środków trwałych oraz, że termin i częstotliwość inwentaryzacji, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym – przeprowadzono raz w ciągu 4 lat.

Ujawnione różnice w trakcie przeprowadzonej w 2001 roku inwentaryzacji, nie zostały, wyjaśnione i rozliczone, co było niezgodne z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

Nie określono trybu kontroli wykonywanych zadań w zawartych porozumieniach z podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, co było niezgodne z art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Nie dochodzono odsetek za nieterminowe rozliczenie dotacji, co było niezgodne z postanowieniami wynikającymi z zawartych w tym zakresie umów.

 

Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.

Nieterminowo rozliczono (otrzymaną w nadmiernej wysokości) dotację z budżetu państwa w kwocie 35.446,52 zł na realizację III etapu systemu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych od października do grudnia 2002 roku, co było niezgodne z art. 93 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości należało dokonać wraz z należnymi odsetkami w terminie do 28 lutego 2003 roku (faktycznie zwrotu na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano 15 kwietnia 2003 roku). Nieterminowe rozliczenie tej dotacji spowodowało naliczenie odsetek w kwocie 2.469,14 zł, które zostały odprowadzone na rachunek DUW.

Sprawozdania budżetowe i finansowe wpływające do Wydziału Finansowego nie posiadały daty potwierdzającej przyjęcie przez kancelarię Urzędu, co było niezgodne z § 6 ust. 11 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319), z którego wynika, że na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania.

Przekazując powyższe Panu Burmistrzowi, Regionalna Izba obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o podjęcie skutecznych działań mających na celu usunięcie powstałych nieprawidłowości i uchybień, a w szczególności o:

 1. Bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694) w zakresie:

 • zamieszczania na dowodach korygujących (PK) i notach księgowych podpisu osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie wystawionego dowodu jak i osoby odpowiedzialnej za stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (art. 21 ust.1),
 • dokonywania zapisów księgowych w dziennikach obrotów poprzez umieszczenie wszelkich danych określonych w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
 • ujmowania na bieżąco dokumentów źródłowych w urządzeniach księgowych (art. 14 ust. 1 i art. 24 ust.1)
 • poprawiania dowodów księgowych w sposób określony w art. 22.

 1. Przestrzeganie przepisów § 35 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w zakresie podpisywania faktur VAT przez osoby upoważnione do ich odbioru lub zgodnie z zapisem w § 35 ust. 8 tego rozporządzenia – złożenia sprzedawcy pisemnego oświadczenia, w którym upoważnia się go do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.
 2. Opracowywanie w kolejnych latach budżetowych harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148).
 3. Realizowanie wydatków planowanych w budżecie danego roku zgodnie z harmonogramem wydatków (art. 29 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).
 4. Dokonanie wyboru banku obsługującego budżet Miasta i Urzędu, jak również jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z przepisami ustawy z 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.) oraz art. 134 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
 5. Systematyczne podejmowanie działań windykacyjnych w stosunku do podatników zalegających z zapłatą podatku zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541).
 6. Załatwianie wniosków podatników terminach określonych w art. 139 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zaś w przypadku nie załatwienia sprawy w tych terminach informowanie stron o późniejszym terminie załatwienia sprawy w trybie art. 140 powołanej ustawy.
 7. Założenie podatnikom opłacającym więcej niż jeden podatek, z wyjątkiem płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, odrębnych kont dla każdego z opłacanych podatków.
 8. Dokonywanie wymiaru oraz ewidencjonowanie podatku od środków transportowych zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 511 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752).
 9. Przestrzeganie przepisów art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), które określają wymóg właściwej reprezentacji przy składaniu oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz obowiązek złożenia kontrasygnaty przez skarbnika na każdej umowie powodującej powstanie zobowiązań pieniężnych.
 10. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 24, ust. 2 i ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tak aby dane zawarte w sprawozdaniach finansowych (bilansach) zawierały informacje sprawdzalne i rzetelne, które odzwierciedlają w pełni zapisy księgowe i stan faktyczny.
 11. Przestrzeganie zasady wyrażonej w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że wartość środka trwałego w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
 12. Przestrzeganie art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 ze zm.) i ujmowanie wszystkich dochodów i wydatków w budżecie
 13. Przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który zakazuje wydatkowanie przez jednostkę budżetową środków bezpośrednio z uzyskanych dochodów.
 14. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu w siedzibie urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez ogłoszenie w prasie lokalnej stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.)
 15. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Miasta zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
 16. Przeprowadzenie inwentaryzacji gruntów, budynków i budowli w terminach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości, a w sytuacji stwierdzenia różnic między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych wyjaśnianie i rozliczanie ich w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
 17. Kontrolowanie i terminowe rozliczania dotacji przedmiotowych udzielanych na podstawie art. 117 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań zgodnie z postanowieniami zawartymi w porozumieniach i umowach oraz dochodzenie odsetek za nieterminowe ich rozliczanie.
 18. Określanie trybu kontroli wykonywanych zadań w zawartych porozumieniach z podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
 19. Przestrzeganie terminu rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa wynikającego z art. 93 ustawy o finansach publicznych.
 20. Przestrzeganie przepisów § 6 ust. 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) w zakresie przyjmowania przez Wydział Finansowy sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych z potwierdzonym terminem ich dostarczenia do Urzędu.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zwraca się o udzielenie informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie realizacji przedstawionych wniosków lub przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenia składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

we Wrocławiu

dr Bogdan Cybulski

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012