bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/12/2015-Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w u


Oleśnica: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Szybowcowej w Oleśnicy; ZP/PN/12/2015
Numer ogłoszenia: 258388 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200058 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Szybowcowej w Oleśnicy; ZP/PN/12/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Szybowcowej w Oleśnicy. W ramach umowy na roboty budowlane, należy wykonać następujący zakres robót: - nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego - tylko warstwa wiążąca (z etapu I) ale o grubości 7 cm, ok. 2400 m2 - nie wykonujemy warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej, krawężników, chodników i zjazdów na posesję z kostki betonowej, opisanych jako etap II, - jako utwardzenie zjazdów na posesję wykonujemy jedynie podbudowę z kruszywa łamanego o szerokości ok. 7 m od strony jezdni (oraz 2 zjazdy większe, rozbudowane) i ok. 3 m od strony posesji z warstwy tłucznia o grubości 30 cm po zagęszczeniu, - nasypanie i wyrównanie warstwy humusu grubości ok. 10 cm i obsianie trawą całych poboczy jezdni po obu stronach oraz uwałowanie terenu po obsianiu trawą, - kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz przyłączami do granicy działek należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Kanał deszczowy długość ok. 280 m z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm. Przyłącza z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm i łącznej długości ok. 160 m oraz z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm i łącznej długości ok. 30 m, - wpusty uliczne z osadnikami oraz koszami z rączką, - regulację w poziomie jezdni istniejących studzienek, - całkowitą wymianę gruntu w strefie budowy kanalizacji deszczowej. Nadmiar urobku Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem wywieźć w miejsce składowania i utylizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszt wykonania robót związanych z organizacją ruchu tymczasowego w okresie prowadzenia robót budowlanych. Uwaga: Zamawiający odstępuje od zastosowania projektowanych rur PVC SN 12 i dopuszcza zastosowanie rur PVC SN 8 oraz od zastosowania projektowanych w studniach fi 1000 mm wkładek z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Załączone do przetargu przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze. W ofercie należy wycenić roboty ujęte w dokumentacji projektowej - etap I, będącej załącznikiem do przetargu oraz prace opisane dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.33.23.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FTS Artur Grzyb, ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 621986,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 423120,00
Oferta z najniższą ceną: 361347,71 / Oferta z najwyższą ceną: 552270,00
Waluta: PLN .
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012