bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania-ZP/PN/11/2015-Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz konce


Oleśnica, dnia 24.08.2015 r.

AB.2712.11.24.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcji technicznych dla potrzeb Miasta Oleśnicy, dla trzech różnych zadań projektowych: ZP/PN/11/2015”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego jw.

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu – oferty w kolejności złożenia, cena ofertowa, oraz liczba punktów przyznana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa (95%), okres gwarancji, liczba punktów w kryterium – gwarancja na pełny zakres wykonanych robót (5%), łączna liczba punktów

1) Gazoprojekt S.A, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław 237 759,00 PLN; 59,02 pkt.; 3 lata; 0 pkt., 59,02 pkt.
2) HAL-SAN Zbigniew Halski Zakład Projektowy, ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław; 140 343,00; 95 pkt.; 3 lata; 0 pkt.; 95 pkt.

2. Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców i nie odrzucił żadnej oferty.
3. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: nr 2: HAL-SAN Zbigniew Halski Zakład Projektowy, ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław – 140 343,00 PLN, gwarancja – 3 lata, łączna ilość punktów – 95,00; oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.
4. Umowa może zostać zawarta od dnia 24.08.2015 r. – zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt a ustawy. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 27.08.2015 r. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym przed jej zawarciem, celem ustalenia szczegółów, w tym kwestii wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Burmistrz - Michał Kołaciński

Otrzymują:
1) Gazoprojekt S.A, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław; bsipg@gazoprojekt.pl
2) HAL-SAN Zbigniew Halski Zakład Projektowy, ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław; halsan@wp.pl
3) Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/;
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ tablica ogłoszeń
4) AB-ZP a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012