bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/9/2015-Utwardzenie terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnic


Oleśnica: Utwardzenie terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy
Numer ogłoszenia: 203922 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168792 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy zlokalizowanego na działkach budowlanych nr 2 i 16/14 AM 52 obręb Oleśnica. Niniejsza inwestycja ma na celu uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu ograniczonego murami, zabudową i ulicą Kilińskiego oraz poprawę standardu estetycznego w bezpośrednim sąsiedztwie murów obronnych. Na zakres przedmiotu zamówienia składa się: - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 68 m2, - utwardzenie terenu kostką granitową w ilości ok. 330 m2, płytą ażurową w ilości ok. 304 m2, kruszywem w ilości ok. 186 m2, - przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w ilości ok. 33 m2 - wykonanie schodów terenowych z kostki granitowej, - wycinka drzew w ilości 5 sztuk i krzewów o pow. 110 m2, - wykonanie nasadzeń krzewów na terenach zielonych w ilości ok. 170 sztuk, - wykonanie trawników w ilości ok. 802 m2 kod CPV: 45.23.31.40-2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ZBOiI E. Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 288670,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 209100,00
Oferta z najniższą ceną: 209100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 248460,00
Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012