bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania - ZP/PN/9/2015 - Utwardzenie terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy


Oleśnica, dnia 03.08.2015 r.


AB.2712.8.17.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Utwardzenie terenu przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy; ZP/PN/9/2015”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego jw.

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu – oferty w kolejności złożenia, cena ofertowa, oraz liczba punktów przyznana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa (95%), okres gwarancji, liczba punktów w kryterium – gwarancja na pełny zakres wykonanych robót (5%)
Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa (PLN) Liczba punktów w kryterium cena ofertowa (95%) Gwarancja (lata) Liczba punktów w kryterium – gwarancja (5%) Łączna liczba pkt.

ZBOiI E. Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica 209 100,00 95; 5; 2; 97
Firma 90 Budownictwa Wodnego, Melior. i Robót Drog. BIOBUD Jerzy Schabikowski;Sokołowice 10956-400 Oleśnica 248 460,00; - ; 48; -; - ; (oferta odrzucona)

2. Zamawiający odrzucił ofertę nr 2 firmy Firma 90 Budownictwa Wodnego, Melior. i Robót Drog. BIOBUD Jerzy Schabikowski;Sokołowice 10956-400 Oleśnica – na podstawie 90 ust. 3 ustawy.


Uzasadnienie:
Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, bowiem cena oferty jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawca złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnienia, z których nie wynika, że cena oferty została prawidłowo skalkulowana, W szczególności złożone wyjaśnienia są bardzo lakoniczne a wykonawca nie przedłożył żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Biorąc pod uwagę całokształt oferty oraz wskazany w niej termin gwarancji (48 lat) Zamawiający uznał, że złożone wyjaśnienia nie potwierdzają możliwości wykonania zamówienia za podaną w ofercie cenę. Należy zatem uznać, że wypełnione zostały przesłanki zastosowania art. 90 ust. 3 ustawy, bowiem złożone wyjaśnienia potwierdzają, że cena oferty jest nierealna i nie jest możliwe wykonanie zamówienia za kwotę podaną na formularzu ofertowym. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił ofertą na podstawie w/w art. ustawy

3. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: nr 1: ZBOiI E. Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica, cena ofertowa – 209 100,00 PLN, gwarancja – 5 lat, łączna ilość punktów – 100,00; oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.
4. Umowa może zostać zawarta od dnia 10.08.2015 r. – zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 10.08.2015 r. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym przed jej zawarciem, celem ustalenia szczegółów, w tym kwestii wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Burmistrz - Michał Kołaciński

Otrzymują:
1) ZBOiI E. Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica; kuculyma@onet.pl
2) Firma 90Budownictwa Wodnego, Melior. i Robót Drog. BIOBUD Jerzy Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica; biobud@op.pl
3) Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/;
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ tablica ogłoszeń
4) AB-ZP a/
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012