bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plPytania i odpowiedzi-ZP/PN/11/2015-Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz kon


Oleśnica, dnia 03.08.2015 r.

AB.2712.11.8.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcji technicznych, dla potrzeb Miasta Oleśnicy, dla trzech różnych zadań projektowych; ZP/PN/11/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 1: Ze względu na dokładny opis w SIWZ, wraz z rozdziałem na poszczególne zadania, zwracam się z prośbą o dopuszczenie składania ofert częściowych, tzn. na każde zadanie oddzielnie.
Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pytanie 2: Z uwagi na obszerność zadania nr 1 zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji ukończenia zadania projektowego.
Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę terminu.

Pytanie 3: Czy obszary pod planowaną inwestycję (zad. 1, 2, 3) w całości objęte są MPZP?
Odpowiedź 3: Tak

Pytanie 4: Jakiej klasy drogi występują na obszarze przedmiotowej inwestycji?
Odpowiedź 4: Klasy dojazdowej – za wyjątkiem ul. Rutkiewicz i Kusocińskiego – drogi klasy lokalnej.

Burmistrz - Michał Kołaciński


Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50;
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012