bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/11/2015-Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcji technicznych d


Oleśnica: Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcji technicznych dla potrzeb Miasta Oleśnicy, dla trzech różnych zadań projektowych; ZP/PN/11/2015
Numer ogłoszenia: 191318 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcji technicznych dla potrzeb Miasta Oleśnicy, dla trzech różnych zadań projektowych; ZP/PN/11/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz koncepcji technicznych dla potrzeb Miasta Oleśnicy dla 3 różnych zadań projektowych. Zadanie 1 pn.: Sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla działek położonych pomiędzy ulicami Wielkopolną - W. Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentową w Oleśnicy wraz z koncepcją drogi z kanalizacją deszczową i oświetleniem: W ramach zadania nr 1 należy wykonać: 1. projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla działek położonych w rejonie ulic Wielkopolnej - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentowej w Oleśnicy. Szacunkowa długość rurociągów wodociągowych głównych wynosi ok. 3.860 m oraz kolektorów sanitarnych również ok. 3.860 m. Ilość działek do których należy zaprojektować przykanaliki sanitarne oraz wodociągowe to 194 szt. Szacunkowa ich długość 2 x 1152 m. Wykaz działek oraz wyrys z mapy ewidencji w załączeniu. Ponadto w załączeniu warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz do kanalizacji sanitarnej wydane przez Miejską Gospodarkę Komunalną w dniu 19 marca 2015 r. 2. Jako oddzielne opracowania: 2.1 koncepcja dróg z podaną niweletą oraz profilami podłużnymi w rejonie ulic Wielkopolnej - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentowej, szacunkowa długość dróg ok. 3.860 m, powierzchnia ok. 46.610 m2, 2.2 koncepcja kanalizacji deszczowej (bez przykanalików deszczowych do poszczególnych posesji) wraz z operatem wodno-prawnym i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, celem odprowadzenia wód opadowych z działek położonych w rejonie ulic Wielkopolnej - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentowej do rzeki Oleśnicy. Szacunkowa długość sieci wynosi ok. 3.860 m + 500 m, celem włączenia jej do rzeki Oleśnica, określenie zlewni, ilości oprowadzanych wód opadowych oraz średnic kolektorów deszczowych, 2.3 koncepcja oświetlenia drogowego dla działek położonych w rejonie ulic Wielkopolnej - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentowej w Oleśnicy w zakresie położenia linii kablowej wraz z rozmieszczeniem latarni. Należy również sporządzić schemat jednobiegunowy oświetlenia terenu i załączyć do koncepcji. Zasilanie oświetlenia drogowego - ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 6.130 na skrzyżowaniu ulic Wielkopolnej i Bursztynowej. Szacunkowa długość linii kablowej wynosi ok. 4.510 m. Ponadto załącza się wytyczne Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy dla sporządzenia projektu uzbrojenia terenu na osiedlu pomiędzy ulicami Wielkopolną - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentową z dnia 24.03.2015 r. Zadanie 2 pn.: Sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem drogowym w ul. W. Rutkiewicz oraz części ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. W. Rutkiewicz w Oleśnicy: W ramach zadania nr 2 należy wykonać: Projekt budowlano - wykonawczy drogi o szerokości 6,0 m o nawierzchni utwardzonej bitumicznej z oświetleniem drogowym w ul. Wandy Rutkiewicz oraz części ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. W. Rutkiewicz w Oleśnicy wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej na przyległe działki oraz ścieżką pieszą o szerokości 1,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, przyległą do granicy posesji i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej w kolorze czerwonym przy pasie zieleni od strony jezdni. Szacunkowa długość projektowanej drogi to ok. 450 m + 140 m. Łączna powierzchnia wynosi ok. 6.800 m2. Długość linii oświetlenia drogowego to ok. 590 m. Zadanie 3 pn.: Sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych drogi o nawierzchni utwardzonej w ul. Łasaka na odcinku od ul. Malinowskiego do granicy z działką nr 21.110 przed ul. Psujka w Oleśnicy: W ramach zadania nr 3 należy wykonać: Projekt budowlano - wykonawczy drogi o nawierzchni utwardzonej bitumicznej w części ul. Łasaka pomiędzy ul. Malinowskiego (od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej) a ul. Psujka (do granicy działki nr 21.110) w Oleśnicy wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej na przyległe działki o numerach 21.104, 21.105, 45.20/2 i skrzyżowaniem z drogą nr 15 KD-D - wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (działka drogowa nr 45.20/3). Analogicznie jak na istniejącym odcinku ul. Łasaka pomiędzy ul. Wielkopolną i ul. Malinowskiego, po obu stronach jezdni należy zaprojektować utwardzenie z kostki przyległe do granicy posesji: przy czym z jednej strony o szerokości 2,0 m z niefazowanej kostki betonowej w kolorze czerwonym - jako ścieżka rowerowa a z drugiej strony o szerokości 1,5 m z kostki w kolorze szarym - jako chodnik. Szacunkowa długość drogi wynosi ok. 66 m, szerokość 5,0 m. Ponadto należy zaprojektować przykanaliki deszczowe do każdej przyległej posesji z włączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze. W cenie oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej ponadto należy uwzględnić, dla każdego zadania osobno: - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę, - koszt wykonania 6 egzemplarzy projektu budowlanego, - koszt wykonania 6 egzemplarzy projektu wykonawczego dla każdej branży oddzielnie, - koszt sporządzenia map do celów projektowych oraz wypis i wyrys z map ewidencji gruntów, - koszt sporządzenia badań geologicznych, - koszt sporządzenia operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (zadanie 1), - koszt sporządzenia przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich z podziałem dla każdej branży oddzielnie, - koszt sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - koszt sporządzenia projektów organizacji ruchu na czas realizacji robót (zadanie 1, 2 i 3) oraz organizacji docelowej (zadanie 2 i 3), - koszt sporządzenia opinii dendrologicznej i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, w przypadku konieczności dokonania wycinki drzew, - wszelkie koszty związane z uzyskaniem opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do prowadzenia prac (ZUDP, Miejska Gospodarka Komunalna, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Zarząd Dróg Powiatowych, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, itp.). Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): przedmiot główny: kod CPV: 71322000-1.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.01.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane, w kwocie 4 000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie: projekt lub projekty budowlano-wykonawcze obejmujące łącznie: - co najmniej 10 km kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej - co najmniej 1 km oświetlenia drogowego - co najmniej 1 km drogi o nawierzchni utwardzonej
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- dysponują przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności sieci i instalacji sanitarnych - dysponują przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej - dysponują przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności sieci i instalacji elektrycznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
1.1. wykaz wykonanych prac projektowych - w zakresie potwierdzenia realizacji projektów budowlano-wykonawczych obejmujących łącznie: - co najmniej 10 km kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej - co najmniej 1 km oświetlenia drogowego - co najmniej 1 km drogi o nawierzchni utwardzonej - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i ilości, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami dotyczącymi wykonanych usług są: poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. W przypadku wpisania do wykazu usług wykonanych na rzecz Zamawiającego - Miasta Oleśnica, wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania poświadczeń ani innych dokumentów;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - gwarancja na pełny zakres wykonanej dokumentacji (min. 3 lata) - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Terminy, o których mowa w par. 6 ust. 1 umowy ulegają przesunięciu o liczbę dni opóźnienia w wypadku nie uzyskania uzgodnień, o których mowa w §2 umowy w terminach ustawowych, przy dołożeniu ze strony Wykonawcy maksymalnych starań w celu ich uzyskania, poświadczonych stosownymi dokumentami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50 ; http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w/w stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego - pok. 207.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11 w siedzibie Zamawiającego, O-ca, Rynek-Ratusz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kliknij aby pobrać SIWZ wraz z załącznikami
Kliknij aby pobrać SIWZ
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012