bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plProjekty aktów prawnych z roku 2015


Projekty na sesję w dniu 30 stycznia 2015r.
w spr.rozwiązania w Mieście Oleśnicy Straży Miejskiej
o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ulicy Kosynierów
w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów
w spr.wyznaczenia przedstawiciela Miasta Oleśnicy w Związku Miast Polskich
w spr.powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Projekty na sesję w dniu 27 lutego 2015r.
w spr. zmiany uchwały w spr. wyboru przewodniczących komisji
w spr. zmiany uchwały w spr. ustalenia składów osobowych komisji
w spr. wyboru składu Kapituły
w spr. ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w spr. trybu powoływania członków MRDPP w Oleśnicy
w spr. zmiany uchwały w spr. zasad wynajmowania lokali komunalnych
w spr. zmiany uchwały w spr. strefy płatnego parkowania

Projekty na sesję w dniu 27 marca 2015r.
w spr.wskazania przedstawicieli do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy
w spr.zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
w spr. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
w spr. zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami
w spr. przystąpienia do sporządzenia MPZP przy ul. Akacjowej
w spr. przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących realizacji projektu pod nazwą: Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2016 roku
w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w spr. zmiany uchwały w spr. przyjęcia MPPiRPA na 2015 rok
w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2015
w spr. zmiany uchwały w sprawie WPF
w spr. zmian budżetu

Projekty na sesję w dniu 30 kwietnia 2015r.
w spr.rozszerzenia cmentarza komunalnego
w spr. zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
w spr.przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na 2015 rok
w spr.zmiany uchwały w spr. strefy płatnego parkowania
w spr. zmiany uchwały w spr. budżetu obywatelskiego
w spr.zmiany WPF
w spr. zmian budżetu
w spr. zmian statutu MOKiS

Projekty na sesję w dniu 29 maja 2015r.
w spr.przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
w spr.udzielenia absolutorium
w spr. zmiany uchwały w spr. ustalenia składów osobowych komisji
w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w spr. zmiany uchwały w spr. zasad umarzania i rozkładania na raty należności (...)
w spr. zatwierdzenia taryfy za wodę i ścieki
w spr. zmiany uchwały w spr. WPF
w spr. zmian budżetu na 2015 rok

Projekty na sesję w dniu 26 czerwca 2015r.
w spr.udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnicy w roku 2015
w spr. zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Oleśnicy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyzanczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
w spr. rozszerzenia cmentarza komunalnego
w spr. powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników
w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2015r.
w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum

Projekty na sesję w dniu 04 sierpnia 2015r.
w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta Oleśnicy przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
w spr. zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Oleśnicy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów ich wyboru
w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2015r.

Projekty na sesję w dniu 28 sierpnia 2015r.
w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2015 rok
w spr. zmiany Uchwały Nr XXIV/200/04 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy
w spr. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników
w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
w spr. zmiany Uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Oleśnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Projekty na sesję w dniu 08 września 2015r.
w spr. pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi gminnej

Projekty na sesję w dniu 25 września 2015r.
w spr. nadania statutu SZPZOZ w Oleśnicy
w spr. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień w rejonie ulicy Europejskiej - załączniki do uchwały nie zostały zamieszczone z powodu ustawy o ochronie danych osobowych
w spr. wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.
w spr. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
w spr. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
w spr. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2015 rok
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012