bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plProjekty aktów prawnych z lat 2009-2014


Projekty uchwał w miesiącu lutym.

Załącznik do projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica.

Projekty uchwał w miesiącu marcu.

Projekty uchwał w miesiącu kwietniu.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy.

Projekty uchwał w miesiącu maju.

Projekty uchwał w miesiącu czerwcu.

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica.

Projekty uchwał w miesiącu sierpniu.

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Osiedle i Stawowej w Oleśnicy.

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic M.Kopernika i Podchorążych w Oleśnicy.

Projekty uchwał w miesiącu wrześniu.

Projekty uchwał w miesiącu październiku.

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Kosynierów, Glinianej i Dąbrowskiego w Oleśnicy.

Projekt budżetu Miasta Oleśnicy na 2010 rok.

Projekty uchwał w miesiącu listopadzie.

Projekty uchwał w miesiącu grudniu.

Projekty uchwał w miesiącu styczniu 2010r.

Projekty uchwał w miesiącu lutym 2010r.

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic M. Kopernika i Podchorążych w Oleśnicy.

Projekty uchwał w miesiącu marcu 2010r.

Projekty uchwał w miesiącu kwietniu 2010r.

Projekty uchwał w miesiącu maju 2010r.

Projekty uchwał w miesiącu czerwcu 2010r.

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Południową, granicą południową miasta Oleśnica i linią kolejową Oleśnica-Kluczbork w Oleśnicy.

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.

Projekty uchwał w miesiącu sierpniu 2010r.

Projekty uchwał w miesiącu wrześniu 2010r.

Projekty uchwał w miesiącu październiku 2010r.

Projekty uchwał w miesiącu grudniu 2010r.

Projekty uchwał w miesiącu styczniu 2011r.
Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Krzywoustego, Lotniczej i Wileńskiej w Oleśnicy.
Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.

Projekty uchwał w miesiącu lutym 2011r.

Projekty uchwał w miesiącu marcu 2011r.

Projekty uchwał w miesiącu kwietniu 2011r.

Projekty uchwał w miesiącu maju 2011r.


Projekty uchwał w miesiącu czerwcu.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy.

Projekty uchwał w miesiącu sierpniu.

Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami.

Projekty uchwał w miesiącu wrześniu 2011.

Projekty uchwał w miesiącu październiku 2011:
Projekt uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, w rejonie ulicy Wrocławskiej-Akacjowej.
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnicy.
Projekt uchwały w spr. opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach Miasta Oleśnicy.
Projekt uchwały w spr. zmian budżetu na 2011 rok.
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej.


Projekty uchwał w miesiącu listopadzie 2011:
Projekt uchwały w spr. powołania Komisji do spr. zniszczenia dokumentów.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchw. w spr. ustanowienia na rzecz MOKiS prawa nieodpłatnego użytkowania.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchw. w spr. zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.
Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przeds. ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
Projekt uchwały w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoró formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Projekty uchwał w miesiącu grudniu 2011 w sprawie:
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy
udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2012
zmiany Uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2011
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wrocławskiej w Oleśnicy
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Stawowa, Gryczana, Łukanowska w Oleśnicy
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Wielkopolna, Łasaka, Kusocińskiego i Pułaskiego w Oleśnicy
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kosynierów w Oleśnicy
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Brzozowej oraz granicy gminy Oleśnica, obręb Spalice w Oleśnicy
o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Wielkopolnej-Kusocińskiego
wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Oleśnicy podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK
Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
Projekt w spr. przyjęcia MPPiRPA oraz PN
Projekt w spr. zmian Statutu Miasta Oleśnicy
Projekt w spr. zmian budżetu na 2011 rok
Projekt w spr. zmiany uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej


Projekty uchwał w miesiącu styczniu 2012 w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu
zmian budżetu na 2012 rok
zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy

Projekty uchwał w miesiącu lutym 2012 w sprawie:
wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
wyrażenia zgody na złożenie wniosków o przekazaniu trwałego zarządu między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy a Środowiskowym Domem Samopomocy w Oleśnicy
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy
zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2012
przesunięcia terminu wykupu obligacji
zmian budżetu na 2012 rok
zmiany uchwały nr XV/109/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy

Projekty uchwał w miesiącu marcu 2012r.:
zasady przyznawania i wysokości diet radnych
zmiana uchwały w spr. strefy płatnego parkowania
zmiana uchwały o scaleniu i podziale nier. przy ul. Wielkopolnej-Kusocinskiego
Załącznik 1 do projektu C
Załącznik 2 (I) do projektu C
Załącznik 2 (II) do projektu C
Załącznik 2 (mapa) do projektu C

przystąpienia do sp. mpzp dla obszaru pomiędzy ul. Polną, Wikliniarską, Ludwikowską i Stawową
zasady udzielenia dotacji na roboty bud. przy zabytku
zmiana uchwały w spr. powołania MRM
zmiana uchwały w spr. statutu MOPS
Program Przeciwdziałania Przemocy
regulamin targowiska przy ul. Wrocławskiej
program opieki nad zwierzętami
porozumienie międzygminne
stanowisko w spr. kontynuacji współpracy przy renowacji oleśnickiego zamku

Projekty uchwał w miesiącu kwietniu 2012r.:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
zmian budżetu na 2012 rok
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Projekty uchwał w miesiącu maju 2012r.:
w spr. przyznania nagrody Miasta Oleśnicy
w spr. zmiany uchwały w spr. utworzenia ŚDS
w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli
w spr. zatwierdzenia taryfy za wodę i ścieki
w spr. zmian budżetu na 2012 rok
w spr. zmiany wpf
w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oleśnicy
w spr. udzielenia absolutorium

Projekty uchwał w miesiącu czerwcu 2012r.:
w spr. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
w spr. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w spr. zmian budżetu na 2012 rok
w spr. zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy

Projekty uchwał w miesiącu sierpniu 2012r.:
w spr. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat
w spr. udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych
w spr. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oleśnica
w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Spacerowej w Oleśnicy
w spr. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
w spr. zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
w spr.zmian budżetu na 2012 rok
w spr.zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy

Projekty uchwał w miesiącu wrześniu 2012r.:
w spr. uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
w spr. przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla miasta Oleśnicy na lata 2012-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest wraz z oceną i stanem możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
w spr. realizacji usługi na udostępnienia użytkownikom bezpłatnego dostępu do Internetu poprzez sieci bezprzewodowe - Hotspoty
w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2012
w spr. zmian budżetu na 2012 rok
w spr. zmiany Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Miasta Oleśnica z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. emisji obligacji Miasta Oleśnicy oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Projekty uchwał w miesiącu październiku 2012r.:
w spr. nadania nazwy dla ronda
w spr. nadania nazwy dla ronda
w spr. podziału miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze
w spr. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi przez podmioty inne niż Miasto Oleśnica
w spr. zmian budżetu na 2012 rok
w spr. zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Projekty uchwał w miesiącu listopadzie 2012r.:
w spr. nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
w spr. zmiany uchwały w spr. zasad wynajmowania lokali komunalnych
w spr. zmiany uchwały w spr. regulaminu udzielania pomocy dla uczniów
w spr. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w spr. opłaty od posiadania psów
w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
w spr. określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków
w spr. zmiany Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Miasta Oleśnica z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2012 rok

Projekty uchwał w miesiącu grudniu 2012r.:
w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2013 rok
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oleśnicy
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Oleśnicy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2013
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
zmiany Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
zmian budżetu na 2012 rok
zmieniający uchwałę w sprawie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnicy nowych form organizacyjno-prawnych
projekt stanowiska w sprawie zmian przepisów i przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach

Projekty uchwał w miesiącu styczniu 2013r.:
w spr. założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
w spr. ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania
w spr. ustanowienia św. Jana Apostoła i Ewangelisty Patronem Miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
w spr. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
w spr. zmian budżetu na 2013 rok


Projekty uchwał w miesiącu lutym 2013r.:
w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy
w spr. określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
w spr. wyrażenia zgody na wycofanie przez gminę Miasto Oleśnicę udziałów z Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółki z .o.o. w Oleśnicy
w spr. wyboru składu Kapituły Nagrody Miasta Oleśnicy
w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Stawową, Gryczaną i Łukanowską w Oleśnicy
w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Wielkopolną, Łasaka, Kusocińskiego i Pułaskiego w Oleśnicy
w spr.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kosynierów w Oleśnicy
w spr.zmian budżetu na 2013 rok

Projekty uchwał w miesiącu marcu 2013r.:
w spr.wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
w spr.określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)
w spr.wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Oleśnicy w 2013 roku
w spr.zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
w spr.przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej
w spr.wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Apostoła i Ewangelisty patronem miasta Oleśnicy
w spr.podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Oleśnica a Miastem Tichwin
w spr.zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr.zmian budżetu na 2013 rok
w spr.wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekty uchwał w miesiącu kwietniu 2013r.:
w spr.aktualności studium i planów miejscowych obowiązujących na terenie Miasta Oleśnicy
w spr.zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w spr.przyjęcia 3-letniego Miejskiego Programu Wsparcia Rodziny dla Miasta Oleśnicy na lata 1013-2015
w spr.zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2013 rok

Projekty uchwał w miesiącu maju 2013r.:
w spr.zmiany uchwały w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz MOKiS prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
w spr.wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Apostoła i Ewangelisty patronem miasta
w spr.zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny ...
w spr. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w spr. zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
w spr. zmian budżetu na 2013 rok
w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta

Projekty uchwał w miesiącu czerwcu 2013r.:
w spr. skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIX/239/2013
w spr.udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych
w spr.określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w spr.trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na usuwanie azbestu
w spr.zmiany Uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
w spr.zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
w spr.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicą gminy Oleśnica obręb Spalice w Oleśnicy
w spr.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Polną, Wikliniarską, Ludwikowską i Stawową w Oleśnicy
w spr.zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr.zmian budżetu na 2013 rok

w spr.zmian budżetu na 2013 rok i zmiany WPF - PO ZMIANACH


Projekty uchwał w miesiącu sierpniu 2013r.:
w spr. zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych najemcy lub dzierżawcy na gruntach będących własnością Miasta Oleśnicy
w spr. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
w spr.zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Oleśnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2013 rok


Projekty uchwał w miesiącu wrześniu 2013r.:
w spr.zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
w spr.zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Oleśnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2013 rok

Projekty uchwał w miesiącu październiku 2013r.:
w spr. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady
w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
w spr. przyjęcia regulaminu korzystania z lodowiska na terenie Miasta Oleśnica
w spr. przyjęcia regulaminu korzystania z pływalni na terenie Miasta Oleśnica
w spr. przyjęcia regulaminu korzystania ze stawów miejskich przy ul. Spacerowej w Oleśnicy
w spr. zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Oleśnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2013 rok

Projekty uchwał w miesiącu listopadzie 2013r.:
w spr. wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazw ulic położonych na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazw ulic położonych na terenie miasta Oleśnicy
w spr. nadania nazw ulic położonych na terenie miasta Oleśnicy
w spr. Programu współpracy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
zmiany uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej
w spr. zmian budżetu na 2013 rok


Projekty uchwał w miesiącu grudniu 2013r.:
w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
w spr. ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów
w spr. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2014

w spr. wieloletniej prognozy finansowej
w spr. zmian budżetu na 2013 rok
w spr. poręczenia przez miasto weksla
UZASADNIENIE

Projekty uchwał w miesiącu styczniu 2014r.:
w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/221/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania
w spr. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. Pomoc Miasta Oleśnicy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
w spr.podwyższenia kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
w spr.zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2013 Rady Miasta Oleśnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr.zmian budżetu na 2014 rok
w spr.zmiany uchwały w sprawie poręczenia przez miasto weksla

Projekty uchwał w miesiącu lutym 2014r.:
w spr. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
w spr. zmiany Uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze
w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przy ul. Skłodowskiej
w spr. zmiany Uchwały Nr XXX/242/2013 z dnia 26 marca 2013r. Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
w spr. zmiany Uchwały Nr XXX/246/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
w spr. wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Oleśnica porozumienia międzygminnego
w spr. zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2013 Rady Miasta Oleśnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2014 rok

Projekty uchwał w miesiącu marcu 2014r.:
w spr. zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Społecznej w Oleśnicy
w spr. zmiany nazwy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy na Oleśnicką Bibliotekę Publiczną im. Mikołaja Reja oraz nadania jej statutu
w spr. utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
w spr. wyrażenia zgody na zmianę porozumienia zawartego przez Miasto Oleśnica
w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Oleśnicy na 2014 rok
w spr. zmiany uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej
w spr. zmian budżetu na 2014 rok

Projekty uchwał w miesiącu kwietniu 2014r.:
w spr. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz MOKiS nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
w spr. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień w rejonie ulicy Kosynierów
o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ulicy Ludwikowskiej
w spr. zmian Statutu Miasta Oleśnicy
w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
w spr. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych
w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych
w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
w spr. zmian budżetu

Projekty uchwał w miesiącu maju 2014r.:
w spr. przyjęcia Programu - Oleśnicka Karta Dużej Rodziny
w spr. zatwierdzenia taryfy za wodę i ścieki
w spr. upoważnienia Dyrektora MOPS
w spr. zmiany uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej
w spr. zmian budżetu
w spr. udzielenia Burmistrzowi absolutorium
w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Projekty uchwał w miesiącu czerwcu 2014r.:
w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
w spr. zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe
w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w spr. zmiany uchwały w spr. przyjęcia WPF
w spr. zmian budżetu na 2014 rok

Projekty uchwał w miesiącu sierpniu 2014r.:
w spr. udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica
w spr. wyrażenia zgody na wycofanie udziałów z MGK
w spr. udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych

w spr. uchwalenia zmiany studium
załącznik graficzny 1
załącznik graficzny 2
załącznik graficzny 3

w spr. zmiany WPF
w spr. zmian budżetu na 2014 rok

Projekty uchwał w miesiącu wrześniu 2014r.:
w spr. zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe
w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza
w spr. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania
w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
w spr. zmian budżetu na 2014 rok

Projekty uchwał w miesiącu październiku 2014r.:
w spr. Programu współpracy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
w spr. zmiany uchwały z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na usuwanie azbestu
w spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w Rynku
w spr. upoważnienia Dyrektora Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy
w spr. nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Oleśnicy
w spr. zmiany uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej
w spr. zmian budżetu na 2014 rok


PROJEKTY UCHWAŁ - VII KADENCJA

projekty uchwał na sesję Rady w dniu 8 grudnia 2014r.

Projekty na sesję w dniu 30.12.2014r.
w spr. wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy
w spr. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w spr. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości
w spr. zmiany uchwały w spr. przyjęcia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Oleśnicka Karta Dużej Rodziny
w spr. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w spr. zmiany WPF
w spr. zmiany budżetu na 2014 rok

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012