bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/ZWR/10/2015-Zamiar zawarcia umowy-Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz z


Oleśnica: Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz z wylotem do rzeki Oleśnica oraz zjazdu z drogi publicznej w ul. Wojska Polskiego na działkę nr 45.39/8 (po podziale 45.39/14)
Numer ogłoszenia: 181098 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlaneSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117 , strona internetowa www.olesnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz z wylotem do rzeki Oleśnica oraz zjazdu z drogi publicznej w ul. Wojska Polskiego na działkę nr 45.39/8 (po podziale 45.39/14).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz z wylotem do rzeki Oleśnica oraz zjazdu z drogi publicznej w ul. Wojska Polskiego na działkę nr 45.39/8 (po podziale 45.39/14).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.23.00-6, 45.23.31.20-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Roboty będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego udzielonego w trybie postępowania przetargowego (postępowanie ZP/PN/20/2014), nie można było ich przewidzieć na etapie tegoż postępowania, a udzielenie zamówienia innemu wykonawcy powodowałoby znaczne komplikacje organizacyjne, techniczne oraz wzrost kosztów wykonania obu zamówień. Konieczność wykonania prac wynikła z następujących przyczyn: W dniu 30.12.2014 r. do Miasta Oleśnicy wpłynęła decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr O-724/14 z dnia 17.12.2014 r. uchylająca zaskarżoną w całości decyzję o zezwolenie na realizację ww. inwestycji drogowej (objętej zakresem postępowania ZP/PN/20/2014), do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, co spowodowało całkowite wstrzymanie realizację robót budowlanych. Podstawą uchylenia decyzji przez Wojewodę był m.in. brak pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę istniejącego kolektora deszczowego przebiegającego wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz niejednoznaczne oznaczenie w projekcie zagospodarowania terenu linii rozgraniczających teren inwestycji, gdyż zaszła obawa, że teren objęty wydaną decyzją na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pokrywa się z terenem objętym wydanym wcześniej pozwoleniem na budowę zjazdu z ul. Wojska Polskiego na przyległą działkę prywatnej osoby, która złożyła odwołanie do Wojewody. Inwestor i Projektant nie mogli wiedzieć ani przewidzieć, że właściciel działki, przez którego teren biegnie kolektor deszczowy, do którego zaprojektowane zostało włączenie całego odcinka kanalizacji deszczowej z ul. Kusocińskiego, nagle wycofa się z własnego, pisemnego pozwolenia na przebudowę jego kolektora i wejście na jego teren. Ponadto Starostwo Powiatowe nie uwzględniło pokrywania się wydanego wcześniej pozwolenia na budowę na zjazd z ul. Wojska Polskiego na działkę, tego samego, prywatnego inwestora, z wydaną przez siebie nową decyzją nr 1/2014 z dnia 12.08.2014 r. pozwolenia na realizację inwestycji drogowej w ul. Kusocińskiego wraz z rondem w ul. Wojska Polskiego. Ponieważ obie ww. decyzje zaprojektowane zostały na działce będącej ul. Wojska Polskiego, Wojewoda, ze względu na niejednoznaczne oznaczenie w projekcie zagospodarowania terenu linii rozgraniczających teren inwestycji, uznał że mogą się one pokrywać, w związku z czym uchylił w całości wydaną później decyzję, czego Inwestor - Miasto Oleśnica, posiadając wydaną przez Starostwo Powiatowe decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, nie mogło przewidzieć. W związku z powyższym Miasto Oleśnica otrzymało od Starostwa Powiatowego w Oleśnicy postanowienie, w którym nakazano usunąć z projektu wszelkie niezgodności, tak aby można było wydać nową decyzję. Ze względu na problemy z przebudową istniejącego kolektora deszczowego biegnącego na terenie prywatnych właścicieli, którzy wycofali się ze wcześniej wyrażonej zgody na włączenie się do ww. kolektora, zaszła konieczność wykonania nowego odcinka kanalizacji deszczowej (wraz z separatorem i wylotem do rzeki Oleśnicy) w poboczu ulicy Wojska Polskiego, biegnącego po terenie będącym własnością Miasta Oleśnicy. W wyniku zmiany trasy przebiegu kolektora deszczowego, co prowadzi za sobą m.in. zmiany spadków na kanalizacji, czy rzędnych posadowienia studni oraz lokalizacji przykanalików deszczowych, zachodzi konieczność wykonania zarówno robót dodatkowych, wiązanych z wykonaniem nowo zaprojektowanych rozwiązań. W związku z powyższym należy uznać, że wypełnione są hipotezy przepisu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ppkt. a i b ustawy i Zamawiający może zastosować do przedmiotowego przypadku w/w przepisy ustawy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Budostal 8 Spółka Akcyjna, ul. Gen. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia, kraj/woj. małopolskie.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012