bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania-ZP/PN/8/2015-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukt


Oleśnica, dnia 10.07.2015 r.


AB.2712.8.24.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy; ZP/PN/8/2015”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego jw.

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu – oferty w kolejności złożenia, cena ofertowa, oraz liczba punktów przyznana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa (95%), okres gwarancji, liczba punktów w kryterium – gwarancja na pełny zakres wykonanych robót (5%), łączna liczba pkt.

1. PW GRETASPORT ILONA STAŃCZYK, ul. Podlesie 17, Dąbrowa Górnicza 41-303; 1 347 525, 5 lat, 95, 2; 97

2. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: nr 1: GRETASPORT ILONA STAŃCZYK, ul. Podlesie 17, Dąbrowa Górnicza 41-303, cena ofertowa – 1 347 525,00 PLN, gwarancja – 5 lat, łączna ilość punktów – 97,00; oferta z najwyższą łączną liczbą punktów – jedyna oferta złożona w postępowaniu.

3. Umowa może zostać zawarta od dnia 10.07.2015 r. – zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a ustawy. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 16.07.2015 r. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym przed jej zawarciem, celem ustalenia szczegółów, w tym kwestii wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Z upoważnienia Burmistrza - Jarosław Sadowski, Zastępca Burmistrza

Otrzymują:
1) PW GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza; biuro@gretasport.pl
2) Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/;
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/; tablica ogłoszeń
3) AB-ZP a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012