bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania-ZP/PN/6/2015-Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego, trawiastego przy ul. Brzoz


Oleśnica, dnia 25.06.2015 r.

AB.2712.6.37.2015

Wg rozdzielnika
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego, trawiastego przy ul. Brzozowej w Oleśnicy; ZP/PN/8/2015”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego jw.

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu – oferty w kolejności złożenia, cena ofertowa, oraz liczba punktów przyznana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa (95%), okres gwarancji, liczba punktów w kryterium – gwarancja na pełny zakres wykonanych robót (5%)
1. Nazwa Wykonawcy, 2. Cena ofertowa (PLN), 3. Liczba punktów w kryterium cena ofertowa (95%), 4. Gwarancja (lata), 5. Liczba punktów w kryterium – gwarancja (5%), 6. Łączna liczba pkt.

1. KOBESPORT Adam Kazar, ul. H.Sucharskiego 6i/3, 56-400 Oleśnica, 2. 215 127,00, 3. 65,18, 4. 5, 5. 2, 6. 67,18
1. MAY.PL Sp. z o.o., ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański, 2. 164 364,19, 3. 85,31, 4. 8, 5. 5, 6. 90,31
1. P.P.H.U. “URBUD” Krzysztof Urbański , ul. Gliwicka 230, 42-603 Tarnowskie Góry, 2. 175 398,00, 3. 79,94, 4. 5, 5. 2, 6. 81,84
1. F.H.U. WIMA Marcin Wierzycki, ul. Mieszka I-go 61A, 71-011 Szczecin, 2. 84 772,83, oferta odrzucona
1. TECH-FEN Grzegorz Osiewała, Gostyczyna 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, 2. 147 600,00, 3. 95, 4. 8, 5. 5, 6. 100
1. Kanbud Leszek Kanak, ul. Wodna 27, 56-420 Bierutów, 2. 246 000,00, 3. 57, 4. 5, 5. 2, 6. 59

2. Zamawiający odrzucił ofertę nr 4 firmy F.H.U. WIMA Marcin Wierzycki, ul. Mieszka I-go 61A, 71-011 Szczecin – na podstawie 90 ust. 3 ustawy.
Uzasadnienie:
Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, bowiem cena oferty jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia oraz średniej arytmetycznej cen ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawca złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnienia, z których wynika, że cena oferty została błędnie skalkulowana, bez uwzględnienia kosztów paneli ogrodzeniowych niezbędnych do wykonania zamówienia. Należy zatem uznać, że wypełnione zostały przesłanki zastosowania art. 90 ust. 3 ustawy, bowiem złożone wyjaśnienia potwierdzają, że cena oferty jest nierealna i nie jest możliwe wykonanie zamówienia za kwotę podaną na formularzu ofertowym. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił ofertą na podstawie w/w art. ustawy

3. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: nr 4: TECH-FEN Grzegorz Osiewała, ul. Gostyczyna 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, cena ofertowa – 147 600,00 PLN, gwarancja – 8 lat, łączna ilość punktów – 100,00; oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.
4. Umowa może zostać zawarta od dnia 02.07.2015 r. – zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 02.07.2015 r. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym przed jej zawarciem, celem ustalenia szczegółów, w tym kwestii wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.......................................

Otrzymują:
1) KOBESPORT Adam Kazar, ul. H.Sucharskiego 6i/3, 56-400 Oleśnica; info@kobesport.com
2) MAY.PL Sp. z o.o. ul. Komunalna 1783-000 Pruszcz Gdański; biuro@firma-may.pl
3) P.P.H.U. “URBUD” Krzysztof Urbański , ul. Gliwicka 230 42-603 Tarnowskie Góry; urbud1@o2.pl
4) F.H.U. WIMA Marcin Wierzycki, ul. Mieszka I-go 61A, 71-011 Szczecin; fhuwima@gmail.com
5) TECH-FEN Grzegorz Osiewała, ul. Gostyczyna 4 63-460 Nowe Skalmierzyce; tech-fen@wp.pl
6) Kanbud Leszek Kanak, ul. Wodna 27, 56-420 Bierutów; leszekkanak@wp.pl
7) Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/;
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ tablica ogłoszeń
8) AB-ZP a/
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012