bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/8/2015-Pytania i odpowiedzi-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastru


Oleśnica, dnia 23.06.2015 r.


AB.2712.8.12.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy; ZP/PN/8/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ oraz dokonano modyfikacji SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami oraz treść modyfikacji. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 3: Jaki jest rozstaw osiowy siedzisk na trybunach zewnętrznych według załączonego projektu do SIWZ ?
Odpowiedź 3: Zgodnie z technologią producenta, jednakże z zachowaniem obowiązujących przepisów. Minimalna ilość siedzisk – 1720.

Pytanie 4: Jaka jest głębokość platformy trybun zewnętrznych według załączonego projektu do SIWZ?
Odpowiedź 4: Zgodnie z technologią producenta, jednakże z zachowaniem obowiązujących przepisów; z uwzględnieniem obszaru istniejącej powierzchni przeznaczonej na montaż trybun zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5: Jaka jest wysokość platformy trybun zewnętrznych według załączonego projektu do SIWZ?
Odpowiedź 5: Zgodnie z technologią producenta, jednakże z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Pytanie 6: Czy na przedmiotową trybunę, wraz z ofertą przetargową, należy dołączyć atest higieniczny oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN 13200-1:2013, PN-EN 13200-3:2006, PN-EN 13200-5:2007 wydane przez jednostki certyfikujące?
Odpowiedź 6: Przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym i załączyć dokumenty określone we wzorze umowy i dokumentacji projektowej, w szczególności atesty i deklaracje zgodności z normą PN-EN 13200 w tym dla:

siedzisk - karta katalogowa, atest trudnozapalności, atest higieniczny, sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania materiałów, sprawozdanie z badań wytrzymałościowych;

trybun - karta katalogowa, opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, deklaracja zgodności z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 7: Czy w przypadku trybuny zewnętrznej:
a) pod siedziskami oraz na klatkach schodowych należy zastosować pionowe, demontowane blachy uniemożliwiające wpadanie elementów pod trybunę?
b) ramy konstrukcji mają być wyposażone w regulowane stopki umożliwiające kompensacje nierówności terenu do +/- 5 cm?
Odpowiedź 7: Należy zastosować takie elementy jak wyżej wskazane.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuszcza inne krzesełko niż NOVANTA? Tylko to krzesło posiada na rynku krajowym ocenę ergonomiczną oraz ocenę PZPN, co wpływa na cenę przygotowania oferty. Proponujemy krzesło równoważne, nie odbiegające parametrami od NOVANTY posiadające wszystkie potrzebne atesty i certyfikaty dopuszczone do użytkowania?
Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza inny typ siedziska. Krzesło musi posiadać podwójną ścianę oparcia. Wysokość oparcia min. 30 cm. Zamawiający nie wymaga oceny PZPN.

Pytanie 9: Czy ciągi komunikacyjne w trybunach zewnętrznych mają pokrywać się z wejściami na murawę?
Odpowiedź 9: Nie ma takiego wymogu.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuszcza aranżację modułów trybun zewnętrznych inną niż w projekcie?
Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza inną aranżację modułów trybun zewnętrznych

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuszcza poziome szczeble w barierach boczny i tylnych ?
Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie

Pytanie 12: Czy trybuny zewnętrzne mają być kotwione do podłoża ?
Odpowiedź 12: Tak, sposób montażu trybun wg dostawcy systemu trybun

W związku z potrzebą uwzględnienia odpowiedzi na pytania, Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert: oferty należy składać do dnia 1 lipca 2015 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 11:30. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. Zamawiający zamieścił stosowne zmiany ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej.


Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50;
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012