bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy - 2014 rok12/VII/2014 00.00.2014 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza oraz Głównego Specjalisty do podpisywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych podczas nieobecności Burmistrza Miasta Oleśnicy oraz Skarbnika Miasta Oleśnicy
11/VII/2014 00.00.2014 w sprawie ustalenia odpłatności za przejazdy środkami mniejskiej komunikacji zbiorowej w Mieście Oleśnicy
10/VII/2014 00.00.2014 w sprawie powołania komisji
9/VII/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2015
8/VII/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015
7/VII/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w rokju 2015 z pominięciem otwartego konkursu
6/VII/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
5/VII/2014 00.00.2014 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Oleśnicy do podpisywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych w sytuacji braku możliwości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy
4/VII/2014 00.00.2014 w sprawie powołania komisji
3/VII/2014 00.00.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu informacji z wykonania budżetu, w tym kwotę nadwyżki za III kwartał 2014 r.
2/VII/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
1/VII/2014 00.00.2014 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Oleśnicy
232/VI/2014 00.00.2014 w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz OBP nieruchomości stanowiącej wasność MO
231/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
230/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
229/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
228/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
227/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
226/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
225/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
224/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
223/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
222/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
221/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
220/VI/2014 00.00.2014 w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Rycerskiej 20-22, Rycerskiej 23-25, Rycerskiej 26-27, Rycerskiej 28-29 oraz Wrocławskiej 26j w Oleśnicy, nieruchomości stanowiącej własność MO
219/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
218/VI/2014 00.00.2014 w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 18 w Oleśnicy, nieruchomości stanowiącej własność MO
217/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
216/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
215/VI/2014 00.00.2014 w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Oleśnicy
214/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ustaslenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Oleśnicy
213/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/VI/2012 z dnia 19.01.2012 r.
212/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
211/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Przedszkolu nr 3 w Oleśnicy, dla którego organzem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
210/VI/2014 00.00.2014 w sprawiesprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
209/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
208/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
207/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy na rzecz Zakładu Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o.
206/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
205/VI/2014 00.00.2014 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2015 r. oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy - Radzie Miasta Oleśnicy i regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
204/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
203/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ustalenia dnia 24.12.2014 r. dniem wolnym od pracy
202/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
201/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wycofania przez gminę Miasto Oleśnica udziałów z jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy
200/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w oibwodach utworzonych na obszarzxe Miasta Oleśnicy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
199/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany procedury w sprawie przygotowywania i orzeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne rrealizowane przez Urząd Miasta Oleśnicy o wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 Euro i powyżej tej kwoty oraz w sprawie sporządzania Planu zamówień publicznych
198/VI/2014 00.00.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
197/VI/2014 00.00.2014 w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Oleśnicy
196/VI/2014 00.00.2014 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynków
195/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
194/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
193/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 162/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy
192/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
191/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
190/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
189/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
188/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania komisji
187/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
186/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ogłoszenia terminu wyborów uzupełniających oraz ustalenia kalendarza wyborczego do Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy III kadencji
185/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
184/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania zespołu do spraw przyznawania stypendium edukacyjno-socjalnego przyznawanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy
183/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
182/VI/2014 00.00.2014 w sprawie odstąpienia od naliczania opłaty z tytułu zajęcia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy na rzecz wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sinapiusa 1-7, Lwowskiej 4 w Oleśnicy
181/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Oleśnicy obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
180/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych
179/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy
178/VI/2014 00.00.2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu Miasta Oleśnicy na 2015 rok przez miejskie jednostki organizacyjne
177/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
176/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Regulaminu korzystania z Infrastruktury Teleinformatycznej
175/VI/2014 00.00.2014 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendium edukacyjno-socjalnego przyznanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy
174/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
173/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ustanowienia prawa nieodpłatnej służebności drogowej (drogi koniecznej) na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
172/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
171/VI/2014 00.00.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 157/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy
170/VI/2014 00.00.2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 226/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy
169/VI/2014 00.00.2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 160/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy
168/VI/2014 00.00.2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 216/VI/2013 Burmistrza Miasta oleśnicy
167/VI/2014 00.00.2014 w sprawie uchylenia zarządzernia Nr 72/VI/2013 Burmistrza Miasta oleśnicy
166/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
165/VI/2014 00.00.2014 w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2013/2014 przyznanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
164/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/VI/2011 Burmistrza Miasta Olesnicy
163/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M.Reja w Oleśnicy wprowadzonego zarządzeniem Nr 3/2014 Dyrektora OBP im. M.Reja
162/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
161/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
160/VI/2014 00.00.2014 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olesnicy za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olesnicy w I półroczu 2014 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 r. samorządowych instytucji kultury oraz SZPZOZ w Oleśnicy
159/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
158/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
157/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy
153/VI/2014 00.00.2014 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy
152/VI/2014 00.00.2014 w sprawie pierwokupu nieruchomości
151/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
150/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
149/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w drodze naboru
148/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
147/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla orzeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
146/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Armii Krajowej 7-8
145/VI/2014 00.00.2014 w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2013/2014 przyznanych dla absolwenbtów szkół podstawowych i gimnaszjów, dla których organem prowadzącycm jest Miasto Oleśnica
144/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
143/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 8, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
142/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
141/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Gimnazjum nr 2, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
140/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
139/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 6, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
137/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZBK w Oleśnicy
136/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Inwestor - Kępno z siedzibą w Kępnie
135/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży niueruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
134/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
132/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian w budżecie
131/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Oleśnicy przy ul. Narutowicza 4/3
130/VI/2014 00.00.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
129/VI/2014 00.00.2014 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzeczowego
127/VI/2014 00.00.2014 w sprawie upoważnienia do ustalania zasad idpłatności za korzystanie z obiektów Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Oleśnicy oraz za wypożyczenie sprzętu pływającego na stawach miejskich
126/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży niueruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
125/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SZP ZOZ w Oleśnicy za 2013 r.
124/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. MOKiS w Oleśnicy
123/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. OBP im. M.Reja
122/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
121/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2013 r. OBP im. M.Reja
120/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży niueruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
119/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży niueruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
118/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży niueruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
117/VI/2014 00.00.2014 w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
116/VI/2014 00.00.2014 w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
115/VI/2014 00.00.2014 w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz GAMA Dubanowicz Spółka jawna z siedzibą w Oleśnicy przy ul. B.Krzywoustego 18, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
114/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży niueruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
113/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży niueruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
112/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży niueruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
111/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży niueruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy
110/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/VI/2011 Burmistrza Miasta Oleśnicy
108/VI/2014 00.00.2014 w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionycg w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2013 rok
107/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy Nr 105/VI/2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy Nr 86/VI/2014 z dnia 05.05.2014 r.
106/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstaswowej nr 4
105/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządxzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy Nr 86/VI/2014 z dnia 05.05.2014 r.
104/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SZP ZOZ w Oleśnicy za 2013 rok
103/VI/2014 00.00.2014 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.
102/VI/2014 00.00.2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.
101/VI/2014 00.00.2014 w sprawie pierwokupu nieruchomości
99/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wprowadzenia Procedury w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miasta Olesnicy o wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 Euro i powyżej tej kwoty oraz w sprawie sporządzenia Planu zamówień publicznych
98/VI/2014 00.00.2014 w sprawie Ptocedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 Euro w Urzędzie Miasta Oleśnicy
97/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
96/VI/2014 00.00.2014 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Olesnicy powołanychg do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.
95/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta Olesnicy powołanychg do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.
94/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy
93/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
92/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
91/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
90/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Oleśnicy
89/VI/2014 00.00.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu informacji z wykonania budżetu w tym kwotę nadwyżki za I kw. 2014 r.
88/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
87/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji
86/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze miasta Oleśnicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.
85/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy
84/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
83/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
82/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo-inwestycyjnego SZP ZOZ w Oleśnicy na 2014 r.
81/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Olesnicy - OKR ATOL Sp. z o.o. w Olesnicy
80/VI/2014 00.00.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 61/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości
79/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Oleśnicy obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego porzez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r.
78/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
77/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zamiany nieruchomości
76/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany zarządzernia nr 20/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.01.2014 r. w spr. Planu zamówień Publicznych
75/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/VI/2013 Burmistrza Miasta Olesnicy w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
74/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ustalenia dnia 02.05.2014 r. dniem wolnym od pracy
73/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnicze w SM Olesnicy w drodze naboru
72/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
71/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
70/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
69/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
68/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
65/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
60/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarzxądzenia Nr 34/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.02.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
59/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo-inwestycyjnego SZP ZOZ w Oleśnicy na 2014 r.
58/VI/2014 00.00.2014 w sprawie pierwokupunieruchomości
57/VI/2014 00.00.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2013 r.
56/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ustalenia planu naboru do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica na rok szkolny 2014/2015
50/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenias nr 57/VI/2012 Burmistrza Miasta Olesnicy z dnia 12.03.2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleśnicy
49/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
48/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/V/2009 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Oleśnicy
40/VI/2014 00.00.2014 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych
39/VI/2014 00.00.2014 w sprawie mianowania auditorów wewnętrznych SZJ
38/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ogłoszenia terminu wyborów oraz ustalenia kalendarza wyborczego do Młodzieżowej Rady Miasta III kadencji
37/VI/2014 00.00.2014 w sprawie delegowania przedstawicieli do udziału w zgromadzeniu publicznym
36/VI/2014 00.00.2014 w sprawie mianowania auditorów wewnętrznych SZJ
35/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/V/2011 Burmistrza Miasta Olesnicy z dnia 15.02.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
33/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
30/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
29/VI/2014 00.00.2014 w sprawie rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
28/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121/V/2007 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.04.2007 r. w sprawie czasowego udostępnienia gruntów stanoiwiących własność Miasta Oleśnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za ich udostępnienie
27/VI/2014 00.00.2014 w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miasta Oleśnicy
26/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością INWESTOR-KĘPNO
25/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
24/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością INWESTOR-KĘPNO z siedzibą w Kępnie
23/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 263/V/2010 Burmistrza Miasta Oleśnicy w sor. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Oleśnicy na podstawie umowy o pracę
22/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.02.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
21/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numerówe porządkowych
20/VI/2014 00.00.2014 w sprawie Planu zamówień Publicznych na 2014 r.
19/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stosowanego do naliczania czynszu dzierżawnego za grunty rolne
18/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania komisji
17/VI/2014 00.00.2014 w sprawie planu dofinansowania w roku 2014 form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowycvh i gimnazjach, dla których organem prowadz ącym jest Miasto Oleśnica
16/VI/2014 00.00.2014 w sprawie nadania numeru porządkowego
15/VI/2014 00.00.2014 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki opłaty za zezwolenie na amatorskji połów ryb na stawire przy ul. Kruczej stanowiącym własność Miasta Oleśnicy
14/VI/2014 00.00.2014 w sprawie zmian budżetu
13/VI/2014 00.00.2014 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy
12/VI/2014 00.00.2014 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychgowanka niepublicznego żłobka i klubu dziecięcego w roku budżetowym 2014
11/VI/2014 00.00.2014 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej, niepublicznego przedszkola i innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w roku budżetowym 2014
10/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
9/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
8/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
7/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
6/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
5/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania komisji
4/VI/2014 00.00.2014 w sprawie sposobu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
3/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania komisji
2/VI/2014 00.00.2014 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: sporządzanie operatów szacunkowych oraz operatów inwentaryzacji i pomiarów
1/VI/2014 00.00.2014 w sprawie określenia wartości oleśnickiego bonu edukacyjnego oraz określonych na tej podstawie wielkości środków finansowych przekazanych do ustalenia planów wydatków w roku 2014 dla szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Olesnica
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012