bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy - 2015 rok188/VII/2015 18.08.2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum
187/VII/2015 18.08.2015 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Łukanowska 10
186/VII/2015 13.08.2015 w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum
185/VII/2015 12.08.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie Miasta Oleśnicy
184/VII/2015 12.08.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
183/VII/2015 10.08.2015 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2015 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 r. samorządowych instytucji kultury oraz SZPZOZ w Oleśnicy
182/VII/2015 10.08.2015 w sprawie zmian budżetu
181/VII/2015 03.08.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy - garaż nr 5 przy ul. Stolarskiej
180/VII/2015 29.07.2015 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
179/VII/2015 20.07.2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 15.08.2015 r.
178/VII/2015 20.07.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.04.2015 r. w sprawie określenia szczegóowych zasad działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
177/VII/2015 17.07.2015 w sprawie obciążenia opłatą za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy oraz ustalenia wysokości tej opłaty
176/VII/2015 10.07.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 263/V/2010 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olesnicy na podstawie umowy o pracę
175/VII/2015 10.07.2015 w sprawie zmian budżetu
174/VII/2015 09.07.2015 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowo-inwestycyjnego SZP ZOZ na 20125 r.
173/VII/2015 02.07.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
172/VII/2015 02.07.2015 w sprawie nadania numerów porządkowych - ul. Okrężna 10, 10A, 10B, 10C
171/VII/2015 02.07.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 218/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.12.2014 r. w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lelewela 18 w Oleśnicy, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
170/VII/2015 02.07.2015 w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja z siedzibą w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
169/VII/2015 02.07.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
168/VII/2015 30.06.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta oleśnicy z dnia 10.06.2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzecxzowego
167/VII/2015 25.06.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Gimnazjum Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
166/VII/2015 25.06.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
165/VII/2015 25.06.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
164/VII/2015 25.06.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
163/VII/2015 25.06.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2014 r. Dyr. SZP ZOZ
162/VII/2015 25.06.2015 w sprawie liczby i wysokości stypendiów na rok szkolny 2014/2015
161/VII/2015 18.06.2015 w sprawie dokonania zmian umów użytkowania wieczystego
160/VII/2015 18.06.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/VI/2014
159/VII/2015 18.06.2015 w sprawie nadania numeru porządkowego
158/VII/2015 17.06.2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyr. P-6
157/VII/2015 17.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. OBP im.M.Reja
156/VII/2015 17.06.2015 w sprawie zatrudnienia Dyr. OBP im. M.Reja na 1/4 etatu
155/VII/2015 10.06.2015 w sprawie zmian w budżecie
154/VII/2015 08.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. MOKiS
153/VII/2015 02.06.2015 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miejskiego Nr 387/III/2001
151/VII/2015 02.06.2015 w sprawie powołania komisji
152/VII/2015 02.06.2015 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
150/VII/2015 28.05.2015 w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok
149/VII/2015 28.05.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SZP ZOZ w Oleśnicy za 2014 r.
148/VII/2015 27.05.2015 w sprawie pierwokupu nieruchomości
147/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy wraz ze zbyciem ułamkowej części w prawie współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa
146/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
145/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
144/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
143/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
142/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
141/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
140/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
139/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
138/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
137/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
136/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
135/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
134/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
133/VII/2015 27.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
132/VII/2015 25.05.2015 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
131/VII/2015 25.05.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy
130/VII/2015 22.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
129/VII/2015 22.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
128/VII/2015 22.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
127/VII/2015 22.05.2015 w sprawie stwierdzernia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczyvh na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu wyznaczonym na dzień 24.05.2015 r.
126/VII/2015 22.05.2015 w sprawie uzupełnienia składu w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu wyznaczonym na dzień 24.05.2015 r.
125/VII/2015 21.05.2015 w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółóka z o.o. w Oleśnicy
124/VII/2015 21.05.2015 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Spółka z o.o. w Oleśnicy
123/VII/2015 21.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
122/VII/2015 21.05.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
121/VII/2015 20.05.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej na terenie Miasta Oleśnicy powołanrej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu wyznaczonym na dzień 24.05.2015 r.
120/VII/2015 20.05.2015 w sprawie nadania numeru porządkowego
119/VII/2015 20.05.2015 w sprawie nadania numeru porządkowego
118/VII/2015 18.05.2015 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o wydzierżawienie gruntów rolnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy
117/VII/2015 13.05.2015 w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy
116/VII/2015 13.05.2015 w sprawie zmian budżetu
115/VII/2015 13.05.2015 w sprawie nadania numerów porządkowych
114/VII/2015 11.05.2015 w sprawie przyznania nagrody za 2014 r. dyr. MOKiS
113/VII/2015 11.05.2015 w sprawie zmian budżetu
112/VII/2015 09.05.2015 w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej na terenie Miasta Oleśnicy powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.
111/VII/2015 09.05.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej na terenie Miasta Oleśnicy powołanej do przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.
110/VII/2015 08.05.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia skłafu Miejskiej Rady Sportu w Oleśnicy
109/VII/2015 08.05.2015 w sprawie powołania Komisji dfo spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2016 r.
108/VII/2015 08.05.2015 w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2014 r. Dyr. OBP im. M.Reja
107/VII/2015 05.05.2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.
106/VII/2015 05.05.2015 w sprawie uzupełnienia składu w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzxądzonych nsa dzień 10.05.2015 r.
105/VII/2015 05.05.2015 w sprawie uzupełnienia składu w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzxądzonych nsa dzień 10.05.2015 r.
104/VII/2015 05.05.2015 w sprawie odwołania i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze miasta Oleśnicy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.
103/VII/2015 29.04.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.10.2012 rt. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy wyłączonych ze sprzedaży
102/VII/2015 29.04.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu informacji z wykonania budżetu, w tym kwotę nadwyżki za I kwartał 2015 r.
101/VII/2015 27.04.2015 w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Miasta Oleśnicy
99/VII/2015 27.04.2015 w sprawie powołania Komisji dla dokonania zniszczenia druków ścisłego zarachowania niezbędnych do wydawania dowodów osobistych
98/VII/2015 27.04.2015 w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez Miasto Oleśnica
97/VII/2015 27.04.2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze miasta Oleśnicy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.
96/VII/2015 22.04.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia i sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniuu Burmistrza Miasta Oleśnbicy Nr 90/VII/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Oleśnicy
95/VII/2015 22.04.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego w szczególności za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej obwodowych komisdji wyborczych oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji, jak też pełnomocników okręgowej komisji wyborczej
94/VII/2015 21.04.2015 w sprawie nadania numeru porządkowego
93/VII/2015 21.04.2015 w sprawie usunięcia i nadania numerów porządkowych
92/VII/2015 21.04.2015 w sprawie nadania numerów porządkowych
91/VII/2015 21.04.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 263/V/2010 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Oleśnicy na podstawie umowy o pracę
90/VII/2015 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenbie Miasta Oleśnicy
89/VII/2015 13.04.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
88/VII/2015 13.04.2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
87/VII/2015 12.04.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
86/VII/2015 10.04.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
85/VII/2015 10.04.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
84/VII/2015 10.04.2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
83/VII/2015 10.04.2015 w sprawie zmian budżetu
82/VII/2015 03.04.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. rozdzielenia zarządzania zadaniami sportowymi od zarządzania zadaniami kulturalnymi w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Oleśnicy
81/VII/2015 03.04.2015 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej
80/VII/2015 01.04.2015 w sprawie wzoru legitymacji członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Oleśnicy
79/VII/2015 31.03.2015 w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu w Oleśnicy
77/VII/2015 27.03.2015 w sprawie ustalenia planu naboru do oddziałów wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica na rok szkolny 2015/2016
68/VII/2015 27.03.2015 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2014 r.
67/VII/2015 24.03.2015 w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy
66/VII/2015 24.03.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnegho ZOS w Oleśnicy
64/VII/2015 20.03.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.02.2014 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miasta Oleśnicy
63/VII/2015 20.03.2015 w sprawie nadania numerów porządkowych
62/VII/2015 17.03.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/V/2009 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Miasta Oleśnicy oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy w ramach otwartego otwartego i konkurencyjnego naboru
58/VII/2015 10.03.2015 w sprawie przewidywanych zadań i wydatków w 2015 r. - Plan zamówień publicznych
52/VII/2015 10.03.2015 w sprawie powołania komisji
51/VII/2015 10.03.2015 w sprawie zmian budżetu
46/VII/2015 04.03.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.01.2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
45/VII/2015 04.03.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przyznawania carocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upoiwszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicvy oraz regulaminu jej pracy
44/VII/2015 03.03.2015 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
43/VII/2015 26.02.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 287/V/2008 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.10.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego
39/VII/2015 24.02.2015 w sprawie pierwokupu nieruchomości
38/VII/2015 24.02.2015 w sprawie zmian budżetu
37/VII/2015 20.02.2015 w sprawie zmiany Regulaminu mundurowego Straży Miejskiej Oleśnicy
36/VII/2015 17.02.2015 w sprawie przekazania Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. M.Reja w Oleśnicy środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia jej działalności statutowej
35/VII/2015 12.02.2015 w sprawie nadania numerów porządkowych
34/VII/2015 12.02.2015 w sprawie nadania numerów porządkowych
33/VII/2015 12.02.2015 w sprawie nadania numerów porządkowych
32/VII/2015 11.02.2015 w sprawie planu dofinansowania w roku 2015 form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
31/VII/2015 11.02.2015 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej, niepublicznego przedszkola i innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w roku budżetowym 2015
30/VII/2015 11.02.2015 w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznego żłobka i klubu dziecięcego w roku budżetowym 2015
29/VII/2015 10.02.2015 w sprawie zmian budżetu
28/VII/2015 06.02.2015 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o.o.
27/VII/2015 06.02.2015 w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stosowanego do naliczania czynszu dzierżawnego za grunty rolne
26/VII/2015 06.02.2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 26/VII/2015
26/VII/2015 06.02.2015 w sprawie określenia wartości oleśnickiego bonu edukacyjnego oraz określonych na tej podstawie wielkości środków finansowych przekazanych do ustalenia planów wydatków w roku 2015 dla szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
25/VII/2015 04.02.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
24/VII/2015 04.02.2015 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
23/VII/2015 04.02.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 219/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.12.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
22/VII/2015 03.02.2015 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. ZZO OLSZOWA z siedzibą w Oleśnicy
20/VII/2015 30.01.2015 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
19/VII/2015 30.01.2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz powołania Administratora Systemu Informatycznego (ASI) służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Oleśnicy
18/VII/2015 28.01.2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego ZOS w Oleśnicy
16/VII/2015 19.01.2015 w sprawie przekazania Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy wyposażenia niezbędnego
15/VII/2015 19.01.2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy oraz lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego
14/VII/2015 19.01.2015 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-inwestycyjnego SZP ZOZ w Oleśnicy
13/VII/2015 14.01.2015 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza oraz powierzenia mu prowadzenia określonych spraw
12/VII/2015 14.01.2015 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Oleśnicy
11/VII/2015 14.01.2015 w sprawie sposobu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 6, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
10/VII/2015 14.01.2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
9/VII/2015 14.01.2015 w sprawie nadania numeru porządkowego
8/VII/2015 04.01.2015 w sprawie nadania numeru porządkowego
5/VII/2015 09.01.2015 w sprawie odwołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
4/VII/2015 07.01.2015 w sprawie nadania numeru porządkowego
3/VII/2015 02.01.2015 w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji i Służbom Ratowniczym wyposażenia Straży Miejskiej Oleśnicy
2/VII/2015 02.01.2015 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
1/VII/2015 02.01.2015 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012