bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/8/2015-Pytania i odpowiedzi-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastru


Oleśnica, dnia 17.06.2015 r.

AB.2712.8.8.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy; ZP/PN/8/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 1: Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści rozdz. IX SIWZ w brzmieniu „Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę” poprzez wskazanie przez Zamawiającego jakie prace uznaje za kluczowe?
Odp: 1: Nie ma potrzeby takiego wskazania, skoro Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę a tym samym dopuszcza wykonywanie całości prac przez podwykonawców.

Pyt. 2: Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie §3 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w brzmieniu: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2” poprzez wskazanie przez Zamawiającego jaką konkretnie część Wykonawca może powierzyć podwykonawcy?
Odp: 2: Patrz SIWZ i odpowiedź na pyt. 1

Pyt. 3: Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści §14 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w brzmieniu: „W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach” poprzez wskazanie przez Zamawiającego jakie konkretnie okoliczności traktuje jako istotną zmianę, gdyż obecny zapis jest nieprecyzyjny?
Odp: 3: Zapis §14 umowy jest kopią art. 145 ustawy. Przepis ustawy nie definiuje co należy rozumieć przez istotne okoliczności i dlatego też należy takie sprawy rozstrzygać indywidualnie w odniesieniu do każdej umowy i konkretnych okoliczności. Zamawiający nie ma obowiązku (i nie może) zdefiniować takich okoliczności w umowie, bowiem nie można czytać tego przepisu w oderwaniu od całości kontekstu jakim jest przesłanka zawarta w zwrocie „czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy”. „Daje się dostrzec pewne podobieństwo pomiędzy przesłankami ustawowego prawa do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz przesłankami zastosowania klauzuli rebus sic stantibus określonymi w art. 357 1 k.c. W obu przepisach jest wszak mowa o zmianie stosunków, której strony nie brały pod uwagę przy zawieraniu umowy. "Istotna zmiana okoliczności" z art. 145 ust. 1 jest wprawdzie zdarzeniem o mniejszym stopniu intensywności niż "nadzwyczajna zmiana stosunków" z kodeksu cywilnego, niemniej jednak sformułowanie "istotna" wskazuje na zmianę znaczącą, a jednocześnie będącą następstwem zdarzeń występujących bardzo rzadko, niezwykłych lub nawet niebywałych, w każdym razie nieobjętą zwykłym ryzykiem kontraktowym, z którym powinni się liczyć kontrahenci.” (Jarosław Jerzykowski, Komentarz do art.145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, LEX 2014)

/-/
Burmistrz - Michał Kołaciński

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012