bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/8/2015-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą pr


Oleśnica: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap II
Numer ogłoszenia: 141264 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap II. Obecnie na przedmiotowym terenie trwają zaawansowane roboty budowlane z I etapu realizacji inwestycji pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap I. W ramach umowy na roboty budowlane z dokumentacji projektowej, obejmującej cały zakres robót, w II etapie należy wykonać: 1. System kontroli wejścia/wyjścia (wykonano już okablowanie z odpowiednim zapasem kabla w I etapie). 2. Kontenery kas biletowych oraz bramki wejściowe od ul. Spacerowej. 3. Zabudowa szafek rozdzielczych kas (wykonano już okablowanie z odpowiednim zapasem kabla w I etapie). 4. Demontaż ogrodzenia betonowego od bramy wjazdowej od ul. Brzozowej do budynku na granicy działki (ok. 48 m) i ogrodzenia stalowego z wypełnieniem siatką za budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego (ok. 17,5 m), wg zał. nr 1 i 2 poniżej. Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem wywieźć i zutylizować oraz uzgodnić z właścicielami sąsiednich działek wejście na ich teren. 5. Demontaż ogrodzenia frontowego od ul. Brzozowej i Spacerowej z odzyskiem materiału do ponownego montażu na odcinku od bramy wjazdowej od ul. Brzozowej do budynku na granicy działki (ok. 48 m) oraz na odcinku od ogrodzenia betonowego w rejonie budynków magazynowych do wykuszu w budynku sąsiada w tylnej części terenu za budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego (ok. 41 m) wraz z montażem furtki z zamkiem na klucz, wg zał. nr 1 i 2 poniżej. Pozostałe elementy ogrodzenia z demontażu Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem wywieźć i zutylizować oraz uzgodnić z właścicielami sąsiednich działek wejście na ich teren. 6. Ogrodzenie inwestycji wraz z montażem bram i furtek od ul. Brzozowej i Spacerowej z systemowych paneli stalowych, ocynkowanych ogniowo (bez malowania proszkowego) o średnicy pręta pionowego 6 mm co 50 mm i podwójnych prętów poziomych o średnicy pręta 8 mm co 200 mm i wysokości min. 2,2 m wraz z prefabrykowaną podmurówką betonową. Podmurówkę należy wkopać w ziemię na głębokość ok. 5 - 10 cm. 7. Brama wjazdowa przesuwna od ul. Brzozowej wraz z wyburzeniem istniejącej kasy biletowej. 8. Przełożenie chodnika oraz wykonanie parkingu od strony ul. Spacerowej. 9. Utwardzenie terenu z kostki betonowej w obrębie trybun i bramy wjazdowej od ul. Spacerowej. 10. Dostawa i montaż wszystkich trybun na 1734 miejsc siedzących. 11. Elementy małej architektury: kosze na śmieci, ławki bez oparć, stojaki na rowery, maszty flagowe. 12. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, rozmieszczenie ziemi urodzajnej, humusu o gr. 10 cm oraz posianie trawy na terenie zniszczonym przez wykonywane prace (w obrębie wykonanych robót). Elementy, których nie wykonujemy w II etapie, pomimo, że są one ujęte w dokumentacji projektowej (wykonane/wykonywane w I etapie) to: 1. Płyta stadionu wraz z nawodnieniem, odwodnieniem i wszystkimi obiektami sportowymi: boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, bieżnia lekkoatletyczna okólna 6 torowa o prefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu, bieżnia sprinterska 8 torowa o prefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu, skocznia wzwyż - 1 stanowisko, dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku z oddzielnymi rozbiegami do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą - 1 stanowisko, rzutnia do rzutu oszczepem - 2 stanowiska, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem - 1 stanowisko, dwukierunkowa skocznia do skoku o tyczce (rozbieg dwukierunkowy ze skrzynką do skoku o tyczce na każdym końcu), rów z wodą do biegu z przeszkodami, 2. Obiekt rozgrzewkowy - rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki kamiennej wraz z odwodnieniem koła do pchnięcia kulą. 3. Budynek gospodarczy znajdujący się przy obiekcie rozgrzewkowym. 4. Drenaż odwadniający teren zielony przy boisku treningowym i przy budynku gospodarczym. 5. Ogrodzenie bieżni stalowe, panelowe, ocynkowane wraz z bramami i furtkami. 6. Wiaty dla zawodników rezerwowych oraz wiata dla sędziów i spikera. 7. Rozbiórkę: istniejących obiektów sportowych wraz z oprzyrządowaniem, ogrodzenia bieżni, trybun ziemnych wraz z barierkami, siedziskami, itd. 8. Likwidację nieczynnych obiektów elektrycznych i odcinków sieci wodociągowej. 9. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz nasadzeń nowych drzew. 10. Wymianę odcinka sieci wodociągowej wraz z węzłem pomiarowym oraz doprowadzeniem wody od budynku (w pn. zach. części) do szafy sterowniczej instalacji zraszaczy boiska (PP przy pd. części budynku). 11. Murki oporowe pod nowe trybuny wraz ze schodami, podjazdem dla osób niepełnosprawnych i barierkami zabezpieczającymi (z wypełnieniem i zagęszczeniem podbudowy i ułożeniem kostki betonowej) oraz murki oporowe od strony ul. Brzozowej. 12. Drenaż odwadniający wewnątrz trybun i wzdłuż murków oporowych od strony ul. Brzozowej z włączeniem do kanalizacji deszczowej. 13. Utwardzenie terenu z kostki betonowej od wjazdu z ul. Brzozowej do budynku zaplecza sanitarno - szatniowego i istniejącej drogi z kostki w obrębie płyty stadionu od strony budynku. 14. Montaż rur ochronnych wraz z ułożeniem wszystkich kabli elektrycznych w gruncie na całym obiekcie (zasilanie płyty stadionu, trybun, kontener WC, kasy biletowe, oświetlenie terenu, monitoring CCTV, system kontroli dostępu, itd.), montażem szafy rozdzielczej obiektu SRG (na zewnątrz budynku zaplecza), tablicy zaplecza (TZ), szafek rozdzielczych lokalnych, studzienek z pokrywą i nasadą od ST1 do ST6 oraz instalacji uziemienia. 15. Montaż oświetlenia terenu i trybun (fundamenty pod słupy oświetleniowe i maszty na kamery, lampy i słupy oświetleniowe). 16. System monitoringu. 17. Dostawę wyposażenia - sprzętu lekkoatletycznego ruchomego, na który należy posiadać certyfikat IAAF. 18. Stalowy kontener WC z podwójnymi kabinami sanitarnymi wraz z przyłączami sanitarnymi i elektrycznym. 19. Wzmocnienia obrębu pół bramkowych i wzdłuż linii bocznych boiska sztuczną trawą. 20. Ogrodzenia trybuny kibiców gości. 21. Kabin TOI TOI..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.21.22.20-4, 39.11.10.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 35 000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej: 2 zadania obejmujące swym zakresem wykonanie co najmniej 4000 m2 nawierzchni utwardzonych łącznie i co najmniej 2 zadania obejmujące wykonanie ogrodzenia systemowego o łącznej długości przynajmniej 800mb
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że dysponuje (będzie dysponował): jedna osoba z uprawnieniami do kierowania pracami w branży konstrukcyjno-budowlanej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
1.1. wykaz wykonanych robót budowlanych - w zakresie potwierdzenia wykonania przynajmniej: 2 zadania obejmujące swym zakresem wykonanie co najmniej 4000m2 nawierzchni utwardzonych łącznie i co najmniej 2 zadania obejmujące wykonanie ogrodzenia systemowego o łącznej długości przynajmniej 800mb, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - gwarancja na pełny zakres wykonanych robót - 5% (min. 3 lata, max. 8 lat) - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji zadania: a) w przypadku gdy zawarcie umowy opóźniło się na skutek postępowania odwoławczego toczącego się przed KIO lub sądem powszechnym, b) konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, e) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: pozwoleń konserwatorskich), itp. f) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, g) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., h) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2) Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć części zamówienia, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 3) Pozostałych zmian: a) uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo - finasowego, b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy), c) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych, f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji, g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50 ; http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego - pok. 207..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11 w siedzibie Zamawiającego, O-ca, Rynek-Ratusz..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kliknij aby pobrać SIWZ i załączniki
Kliknij aby pobrać załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja techniczna
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012