bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019


Oleśnica, dnia 8 czerwca 2015r.

O G Ł O S Z E N I E
Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy
o wyborach ławników na kadencję 2016-2019

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy informuje, iż w związku upływem w bieżącym roku kadencji ławników, Rada Miasta Oleśnicy dokona wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym
w Oleśnicy w liczbie – 15 osób.

Wobec powyższego:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)jest nieskazitelnego charakteru,
3)ukończył 30 lat,
4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)nie przekroczył 70 lat,
6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)duchowni,
7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Tryb zgłaszania kandydatów:
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011r.), do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego;
2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego;
6)do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
7)do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata,
8)dokumenty wskazane w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w punkcie
6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia,
9)osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście,
10)koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
11)koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać do Rady Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015r.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta Oleśnicy po upływie powyższego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.


Szczegółowe zasady określają:
-Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2015r., poz. 133 ze zm.),
-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można nieodpłatnie nabyć w biurze Rady Miasta Oleśnicy – Urząd Miasta Oleśnicy (pokój 39), w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek-piątek w godz. 8:00 - 16:00.
Dostępne są również w formie elektronicznej na stronach: http://bip.um.olesnica.pl oraz http://ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela biuro Rady pod numerem
tel. 71-798-21-14.


Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Wiesław Piechówka
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA (Plik do pobrania)
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012