bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/ZWR/7/2015-Wykonywanie czynności związanych z odbiorem i oczyszczaniem wód opadowych w oczyszczal


Oleśnica: Wykonywanie czynności związanych z odbiorem i oczyszczaniem wód opadowych w oczyszczalni ścieków w Oleśnicy
Numer ogłoszenia: 133842 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117 , strona internetowa www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie czynności związanych z odbiorem i oczyszczaniem wód opadowych w oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności związanych z odbiorem i oczyszczaniem wód opadowych w oczyszczalni ścieków w Oleśnicy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.00.00-5, 90.64.10.00-2.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) ponieważ usługi będące przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - techniczne powiązania kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową (kanalizacja ogólnospławna), z których ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków stanowiącej własność Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Oleśnicy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o., ul. 11 Listopada 19, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012