bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/3/2015-Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zami


30/05/2015 S103 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
I.II.IV.V.VI.
Polska-Oleśnica: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2015/S 103-187737

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Oleśnica
Rynek – Ratusz
Osoba do kontaktów: Bartosz Strzała
56-400 Oleśnica
POLSKA
Tel.: +48 717982116
E-mail: kancelaria@um.olesnica.pl Faks: +48 717982117
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.olesnica.pl
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL518.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90513100, 90511200
II.1.6)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)
Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)
Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 980 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 98
2. Deklarowana liczba osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę o pracę – przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia – w przeliczeniu na pełne etaty, przez cały okres trwania zamówienia. Waga 2
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/PN/3/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 57-099889 z dnia 21.3.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.5.2015
V.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)
Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 17
56-400 Oleśnica
V.4)
Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 129 049,95 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 980 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)
Informacje dodatkowe:
VI.3)
Procedury odwoławcze
VI.3.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.5.2015
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012