bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/6/2015-Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego, trawiastego przy ul. Brzozowej w Oleśnicy


Oleśnica: Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego, trawiastego przy ul. Brzozowej w Oleśnicy; ZP/PN/6/2015
Numer ogłoszenia: 125320 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego, trawiastego przy ul. Brzozowej w Oleśnicy; ZP/PN/6/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU; 1. DANE EWIDENCYJNE; Inwestor: Miasto Oleśnica Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Nr ewidencyjny działki: 2/61 AM 11, obręb Oleśnica Powierzchnia działki: 18999 m2 Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu 27.06.2013 r. przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXXIV/269/2013 obejmujący obszar pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicą gminy Oleśnica obręb Spalice w Oleśnicy. Działka nr 11.2/61 oznaczona jest na planie jako 1US - teren usług sportu i rekreacji. Ustalenia planu obejmują m.in. zakaz grodzenia od strony ciągów komunikacyjnych przy użyciu prefabrykowanych przęseł betonowych (dopuszczalne są prefabrykowane kształtki betonowe do budowy słupków i murków cokołowych z ażurowym wypełnieniem przęseł elementami drewnianymi lub metalowymi). 2. STAN ISTNIEJĄCY; Obecnie teren działki nr 11.2/61 porośnięty jest trawą, krzewami i drzewami a w centralnej części, wyniesione powyżej i otoczone skarpami, znajduje się trawiaste boisko piłkarskie (w trakcie renowacji nawierzchni), z dwoma stalowymi bramkami oraz pozostałością samej konstrukcji stalowej po ławkach trybun. Teren od północy częściowo jest ogrodzony i sąsiaduje z zabudową mieszkaniową wielorodzinną a od pozostałych stron jest otwarty i sąsiaduje z ul. Brzozową i łącznikiem ul. Brzozowej i ul. Wojska Polskiego. 3. PRZEDMIOT INWESTYCJI; Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego o łącznej długości ok. 417,5 mb z paneli stalowych, ocynkowanych ogniowo o zróżnicowanej wysokości z podmurówką betonową prefabrykowaną oraz z dwoma furtkami wejściowymi po min. 1,2 m szerokości i jedną bramą dwuskrzydłową o szerokości min. 4,0 m. Za bramkami należy wykonać ogrodzenie panelowe o wysokości ok. 6,1 m z podmurówką wys. ok. 0,2 m (jako piłkochwyty). Natomiast bok ogrodzenia od ul. Brzozowej i ogrodzenie terenu zielonego od ul. Wojska Polskiego należy wykonać o łącznej wysokości ok. 2,2 m wraz z podmurówką betonową. 4. OPIS KONSTRUKCJI; Ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z terenem zielonym obok należy wykonać z systemowych paneli stalowych, ocynkowanych ogniowo, o średnicy pręta pionowego 6 mm co 50 mm i podwójnych prętów poziomych o średnicy pręta 8 mm co 200 mm i mocowaniu do słupka zgodnie z instrukcją producenta w zależności od wysokości ogrodzenia (szerokość przęsła panelowego 2,5 m, wysokość ok. 2,0 m; +/- 5 cm). Profil i długość słupka ogrodzeniowego należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta w zależności od wysokości montowanego ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie z podmurówką wzdłuż dłuższego boku boiska od ul. Brzozowej należy wykonać o wysokości ok. 2,2 m +/- 5 cm (wysokość pojedynczego panela wraz z podmurówką). Skrajne panele po obu stronach montujemy o łącznej wysokości ok. 4,2 m (wysokość 2 paneli wraz z podmurówką). Natomiast za bramkami należy wykonać ogrodzenie o łącznej długości ok. 149 m i wysokości ok. 6,3 m (wysokość 3 paneli wraz z podmurówką, po ok. 74 m po obu stronach boiska), przy czym końcowe panele od ul. Wojska Polskiego mają mieć łączną wysokość ok. 4,2 m a następne już na wysokość ok. 2,2 m wraz z podmurówką - jak od strony ul. Brzozowej. W wysokiej części ogrodzenia za bramką od strony łącznika drogowego pomiędzy ul. Brzozową i ul. Wojska Polskiego, na wysokości przepustu przez rów od strony ul. Wojska Polskiego, należy wykonać bramę dwuskrzydłową o szerokości światła bramy min. 4,0 m oraz furtkę o szerokości min. 1,2 m. Po przeciwnej stronie boiska od strony zabudowań od ul. Brzozowej należy wykonać furtkę o szerokości min. 1,2 m. Słupki ogrodzenia mają być ocynkowane ogniowo o wymiarach, przekroju odpowiednim do wysokości montowanego ogrodzenia, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu ogrodzenia, posadowione w monolitycznym fundamencie (otwór o średnicy ok. 50-60 cm i głębokości ok. 80-100 cm zalany betonem min. B-15). Natomiast podmurówkę ogrodzenia należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu min. B-15, wysokości od 20-30 cm, wkopanych w ziemię ok. 10 cm. Wysokość furtki i bramy wjazdowej - przyjąć na odpowiednią wysokość pojedynczego panela łącznie z zastosowaną podmurówką. Na trasie montowanego ogrodzenia, wzdłuż dłuższego boku boiska od strony ul. Brzozowej, znajduje się kosz na śmieci, którego należy zdemontować i przestawić w rejonie konstrukcji trybun. Jeżeli w powyższym opisie znalazły się nazwy własne, marki, itp. wskazania, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, z dopuszczeniem do zastosowania rozwiązań równoważnych Kod CPV: 34.92.82.00-0.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 5000,00 PLN (pięć tysięcy)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże wykonanie przynajmniej: 2 zadań obejmujących swym zakresem wykonanie ogrodzenia systemowego o łącznej długości min. 400 m
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
1.1. wykaz wykonanych robót budowlanych - w zakresie potwierdzenia wykonania przynajmniej: 2 zadań obejmujących swym zakresem wykonanie ogrodzenia systemowego o łącznej długości min. 400 m, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - gwarancja na pełny zakres wykonanych robót - min. 3 lata, max. 8 lat - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji zadania: a) w przypadku gdy zawarcie umowy opóźniło się na skutek postępowania odwoławczego toczącego się przed KIO lub sądem powszechnym, b) konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, e) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: pozwoleń konserwatorskich), itp. f) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, g) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., h) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2) Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć części zamówienia, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 3) Pozostałych zmian: a) uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo - finasowego, b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy), c) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych, f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji, g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50 ; http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego - pok. 207.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11 w siedzibie Zamawiającego, O-ca, Rynek-Ratusz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kliknij aby pobrać SIWZ i dokumentację
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012