bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/4/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej


Oleśnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej - odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy, ZP/PN/4/2015.
Numer ogłoszenia: 111858 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62594 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej - odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy, ZP/PN/4/2015..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Sieć wodociągowa. Wodociąg W1- fi 300 mm : Budowę sieci wodociągowej zaczynamy od istniejącej zasuwy fi 300 mm przy Pz14 - hektometr 7,22 a kończymy węzłem montażowym na hektometrze 15,5. Wykonujemy: a) rurociąg z rur kielichowych o złączach blokowanych STD Vi Dn300 żeliwo PN10 długość około 831 m z osprzętem, b) przecisk pod wiaduktem kolejowym rurami przeciskowo-ochronnymi typu GRP Dz. 427 SN 320 000 długość 36 m, c) rury przewodowe GRP Dn./Dz. 300/324 SN 10000 PN10 długość 37,5 m, d) w hektometrze 15,5 instalujemy podobny węzeł jak przedstawiony węzeł nr IV w projekcie wykonawczym z tym, że zamiast ślepego kołnierza montujemy zasuwę fi 160 mm - odgałęzienie do GKN w budowie, e) odwodnienie rurociągu do studzienki fi 1000 mm, f) wymiana gruntu rodzimego na piasek w drodze utwardzonej asfaltem jak i gruntowej na łącznej długości 500 m, g) odtworzenie nawierzchni asfaltowej w całości tj. 460 m2, h) rozścielenie wcześniej zdjętej warstwy humusu w terenie zielonym od hektometra 11,5 do hektometra 15,5 tj. na długości 400m oraz posianie trawy. 2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. a) kolektor sanitarny wykonujemy z rur i kształtek kamionkowych glazurowanych fi 300 mm długość 68,5 m i fi 200 mm o długości 371 m, b) przecisk pod torami PKP należy wykonać z rur kamionkowych fi 200 mm glazurowanych ze złączem V4A typ 1 - długość 37,5 m. 3. Przepompownia ścieków. a) Elementy korpusu betonowego klasy B45 fi 1500 mm, wysokość H=4,7 m, b) Prefabrykowane elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typów rurociągów, c) Pokrywa żelbetowa z włazem lekkim 1200 mm x 850 mm ( stal nierdzewna ), d) Drabina i pomost eksploatacyjny - stal nierdzewna, e) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - wentylator dachowy DAk-160, f) Żurawik, g) Dno zbiornika wyposażone w system bezobsługowego samooczyszczania, h) Pompy zatapialne min. P=3 kW - 2 szt. z kolanami sprzęgającymi do pomp - 2 szt., i) Orurowanie ze stali kwasoodpornej DN 100, zawór zwrotny kulowy DN 100 - 2 szt., zasuwy odcinające DN 80 - 2 szt., j) Szafa sterownicza elektryczna z modemem GSM/GPRS przekazujący wybrane informacje do istniejącego systemu wizualizacji na stanowisku dyspozytorskim w MGK Oleśnica, k) Utwardzenie i ogrodzenie terenu przepompowni z bramą wjazdową i furtką wejściową. 4. Uruchomienie kolektora tłocznego od przepompowni ścieków do studni rozprężnej. Wcześniej ułożony kolektor sanitarny tłoczny fi 160 mm należy wpiąć do przepompowni ścieków. Następnie należy dokonać sprawdzenia szczelności wcześniej ułożonego kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z regulacją urządzeń od przepompowni ścieków poprzez studnie OD z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, ST-1, ST-2 z czyszczakami rewizyjnymi, aż do studni rozprężnej przy ul. Przemysłowej. Wykonawca zabezpieczy energię elektryczną niezbędną do rozruchu przepompowni ścieków poprzez agregat prądotwórczy o mocy min. 10 kW oraz min. 15 m3 wody przemysłowej własnym kosztem i staraniem. 5. Wykonawca zobowiązany jest opracować własnym kosztem i staraniem projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót. Kod CPV: 452331300-8; 45233220-7..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.30-8, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. Prosta 26, 72-100 Łozienice, Goleniów, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1881896,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1521510,00
Oferta z najniższą ceną: 1521510,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2337000,00
Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012