bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania-ZP/PN/3/2015-Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Oleśnica, dnia 13.05.2015 r.

AB.2712.3.18.2013
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; nr sprawy ZP/PN/3/2015”

Miasto Oleśnica, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na w/w postępowanie przetargowe, w szczególności o: złożonych ofertach, wyborze najkorzystniejszej oferty, planowanym terminie zawarcia umowy

Kliknij aby pobrać treść zawiadomienia o wyniku postępowania

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012