bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/5/2015-Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem


Oleśnica: Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, budowa odcinka drogi z miejscami parkingowymi w sięgaczu ul. Brzozowej oraz budowa oświetlenia drogowego od ul. Brzozowej do ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy; ZP/PN/5/2015
Numer ogłoszenia: 108206 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45835 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, budowa odcinka drogi z miejscami parkingowymi w sięgaczu ul. Brzozowej oraz budowa oświetlenia drogowego od ul. Brzozowej do ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy; ZP/PN/5/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, budowa odcinka drogi z miejscami parkingowymi w sięgaczu ul. Brzozowej oraz budowa oświetlenia drogowego od ul. Brzozowej do ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy. 2. Obszar inwestycji położony jest pomiędzy ul. Brzozową a ul. Wojska Polskiego, w rejonie terenów sportu i rekreacji oraz zabudowy wielorodzinnej. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe w okresie wakacji w rejonie Kompleksu Rekreacyjnego ATOL, wykonanie robót podzielono na 2 etapy. I etap dotyczy wykonania robót w terminie do 03.07.2015 r. w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego oraz przy ww. Kompleksie, zawartych w dokumentacji projektowej Biura Projektów SALAMANDRA Magdalena Bagińska-Bzowska i Biura Usług Inwestycyjnych Plumber oraz fragmentu dotyczącego 2 słupów oświetleniowych w ul. Brzozowej ujętych w dokumentacji opracowanej przez inż. Franciszka Hrehorowicza. Natomiast II etap dotyczy wykonania pozostałych robót w terminie do 30.09.2015 r. objętych dokumentacją projektową Biura Usług Architektonicznych i Inwestycyjnych CODARTdesign oraz dokumentacji opracowanej przez inż. Franciszka Hrehorowicza. Zakres robót objęty jest dokumentacją projektową opracowaną przez 4 różne biura projektowe, którą należy rozpatrywać łącznie. 3. W I etapie robót, w terminie do 03.07.2015 r., należy wykonać następujące prace: - wycinkę drzew zgodnie z decyzją Starosty Oleśnickiego oraz drzew w wieku poniżej 10 lat - kolidujących z inwestycją, - przesadzenie drzewa kolidującego z inwestycją, zgodnie z decyzją Starosty Oleśnickiego, - wykonanie kanalizacji deszczowej fi 315 mm wraz z wpustami ulicznymi, zgodnej ze zmianą decyzji pozwolenie na budowę, w zakresie zmiany średnicy kanału oraz miejsca wpięcia w ul. Brzozowej i połączeniem z kanałem deszczowym fi 315 mm od strony ul. Wojska Polskiego, - usunięcie kolizji z linią wodociągową, - usunięcie kolizji linii energetycznej nn oraz SN, demontaż ok. 267 m kabla oraz montaż ok. 238 m nowego kabla, - wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości ok. 283 m w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego oraz w samej ul. Brzozowej w rejonie Kompleksu Rekreacyjnego ATOL, - montaż 2 słupów oświetleniowych, w ul. Brzozowej, stalowych, ocynkowanych, wielokątnych, o wysokości h = 8 m, na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem prostopadłym dł. 1,5 m i oprawą sodową o mocy 100 W, dostosowanych wyglądem do istniejących słupów w ul. Brzozowej (w załączeniu zdjęcie), - montaż 7 słupów oświetleniowych, w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, stalowych, ocynkowanych, o wysokości h = 6 m, na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem i oprawą sodową o mocy 70 W, dostosowanych wyglądem do istniejących słupów w ul. Brzozowej, - wykonanie drogi o długości ok. 200 m o nawierzchni asfaltowej w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, - wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych po obu stronach drogi i odcinków chodnika w obrębie skrzyżowań drogowych, z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu, - demontaż nawierzchni z płyt betonowych na odcinku od ul. Brzozowej do pierwszego przepustu przez rów od ul. Brzozowej, - oczyszczenie i wyprofilowanie z korektą przebiegu w miejscach przerośnięcia rowu drzewami - 2 rowów przebiegających wzdłuż łącznika ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, - przy łuku na nowo powstałym skrzyżowaniu ul. Brzozowej z łącznikiem, w miejscu byłych miejsc parkingowych, pomiędzy krawężnikiem chodnika a łukiem drogi należy zdjąć kostkę betonową i wysypać humus gr. co najmniej 10 cm oraz posiać trawę, - uporządkowanie terenu w obrębie wykonywanych robót wraz z rozścieleniem warstwy humusu i posianiem trawy. 4. W II etapie robót, w terminie do 30.09.2015 r., należy wykonać pozostałe prace objęte przedmiotem zamówienia, m. in.: - wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości ok. 845 m od ul. Brzozowej, poprzez drogę wewnętrzną i sięgacz ul. Wojska Polskiego do samej ul. Wojska Polskiego, zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej R-1915, - budowa szafki oświetlenia ulicznego SO obok stacji R-1915, wyposażonej m.in. w układ sterowania oraz 3-faz. reduktor ograniczenia mocy, - montaż 22 słupów oświetleniowych, od ul. Brzozowej, poprzez drogę wewnętrzną i sięgacz ul. Wojska Polskiego do samej ul. Wojska Polskiego, stalowych, ocynkowanych, na fundamencie prefabrykowanym o wysokości h = 7 m z wysięgnikiem i oprawą sodową o mocy 100 W, - wykonanie drogi szer. 6 m z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym w sięgaczu ul. Brzozowej o powierzchni ok. 438 m2, - wykonanie zjazdów o powierzchni ok. 52,3 m2 z projektowanej drogi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym, - wykonanie 25 miejsc parkingowych z jednej strony jezdni o powierzchni ok. 296,4 m2 z płyt ażurowych, z wydzielonymi miejscami postojowymi z kostki betonowej koloru czerwonego, wzdłuż wykonanej drogi z kostki betonowej, - modernizacja istniejącej nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 145,9 m2 na łuku drogi pomiędzy nową nawierzchnią z kostki betonowej a zaprojektowanym przejściem dla pieszych, - wykonanie chodnika o powierzchni ok. 33,9 m2 z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym w obrębie nowego przejścia dla pieszych, - przełożenie kostki betonowej, krawężników, obrzeży betonowych ścieżki pieszej i rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Brzozowej przy zjeździe na drogę wewnętrzną, odpowiednio do nowo powstałego zjazdu, - miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz przejście dla pieszych należy oznakować zgodnie z uzgodnieniem z Sekcją Dróg Miejskich z dnia 07.04.2014 r., - uporządkowanie terenu w obrębie wykonywanych robót wraz z rozścieleniem warstwy humusu i posianiem trawy. Uwaga: Załączone do przetargu przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze. W dokumentacji projektowej dot. łącznika ul. Brzozowej i Wojska Polskiego zaprojektowane są oprawy sodowe o mocy 150 W, natomiast wykonać należy oprawy sodowe o mocy 70 W. Z kolei w dokumentacji projektowej dot. oświetlenia ulicznego od ul. Brzozowej poprzez drogę wewnętrzną i sięgacz ul. Wojska Polskiego do samej ul. Wojska Polskiego zaprojektowane są 2 szt. opraw w ul. Brzozowej o mocy 150 W, natomiast wykonać należy oprawy sodowe o mocy 100 W. W ofercie należy wycenić wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem do przetargu oraz prace opisane dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia. Kod CPV: 45233120-6; 45332300-6; 34928510-6..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.33.23.00-6, 34.92.85.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TOM TRANS Tomasz Walczak, ul. Energetyczna 2-2a, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1246340,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 867506,21
Oferta z najniższą ceną: 867506,21 / Oferta z najwyższą ceną: 1153484,50
Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012