bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/2/2015-Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy


Oleśnica: Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy; ZP/PN/2/2015
Numer ogłoszenia: 108164 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65826 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy; ZP/PN/2/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy. Ścieżki piesze w parku przy ul. Kopernika wykonywane będą na terenie należącym do Miasta Oleśnicy, po istniejących przedeptach. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się park, w którym są ścieżki gruntowe, plac zabaw dla dzieci oraz elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci). Plac zabaw i elementy małej architektury pozostają, nie będą wymieniane. W ramach umowy na roboty budowlane należy wykonać m.in.: ścieżki piesze dł. ok. 670mb o nawierzchni z drobnych frakcji kruszywa i żwiru o szerokości 2,0 m (z poszerzeniami na łukach poziomych), ograniczone obrzeżami betonowymi a przy zjazdach - obniżonym krawężnikiem betonowym. Odwodnienie ciągów pieszych odbywać się będzie powierzchniowo na przyległy teren (zieleń) poprzez poprzeczny jednostronny 2% spadek. Ponadto na końcach ścieżek przy ul. Kopernika należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe przejść dla pieszych przez ww. ulicę, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Jeżeli chodzi o zieleń w parku, należy wykonać cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew w obrębie wykonywanych ścieżek i istniejącego placu zabaw oraz wymienione w inwentaryzacji zieleni. Po wykonaniu utwardzeń na przedmiotowym terenie w miejscach uszkodzonej po robotach zieleni, należy wyrównać teren ziemią urodzajną - humusem i posadzić nową trawę oraz wyregulować położenie istniejących ławek i koszy w stosunku do wykonanych ścieżek. Po zakończeniu wszystkich robót należy uporządkować teren budowy oraz teren przyległych działek. Natomiast w okresie gwarancji należy wyrównywać i uzupełniać kruszywa w nawierzchni ścieżek w razie potrzeb, po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TOM TRANS Tomasz Walczak,, ul. Energetyczna 2-2a, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247526,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 137944,50
Oferta z najniższą ceną: 137944,50 / Oferta z najwyższą ceną: 289912,60
Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012