bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plPytania i odpowiedzi-ZP/PN/3/2015-Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc


Oleśnica, dnia 10.04.2015 r.


AB.2712.5.9.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; nr sprawy ZP/PN/3/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie nr 1: Proszę o podesłanie SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający zamieścił na stronie załączniki do SIWZ służące do sporządzenia oferty – w wersji edytowalnej, nie ma więc potrzeby udostępniania całej SIWZ w takiej wersji.


/-/
Burmistrz - Michał Kołaciński

Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu – wg rozdzielnika
2. strona internetowa http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Wydz. AB/SI-ZP a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012