bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plPytania i odpowiedzi-ZP/PN/4/2015-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktyw


Oleśnica, dnia 07.04.2015 r.

AB.2712.4.23.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej - odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy ZP/PN/4/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 14: Czy w związku z brakiem aktualnych uzgodnień z PKP OGN we Wrocławiu ZUDP (Uzgodnienie nr N13g-655/U/387/2009 straciło ważność dnia 20.11.2012 r.) oraz z Zakładem Linii Kolejowych we Wrocławiu (Aneks do Uzgodnienia IZDK1a-2100/611/164/2011 stracił ważność w dniu 19.09.2014 r.), Zamawiający wystąpił o przedłużenie ich ważności? Jeśli tak, to kiedy Inwestor będzie w posiadaniu uaktualnionych uzgodnień?
Odp: 14: Ponieważ ważne są pozwolenia budowlane do których potrzebne były uzgodnienia, to nie ma potrzeby przedłużania ważności uzgodnień. Pozwolenia te zostały przekazane wcześniej Wykonawcom oraz zamieszczone na stronie internetowej.

/-/
Z up. Burmistrza - Z-ca Jarosław Sadowski

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012