bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/1/2015-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodow


Oleśnica: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodowej i Południowej w Oleśnicy; ZP/PN/1/2015
Numer ogłoszenia: 76416 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29838 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodowej i Południowej w Oleśnicy; ZP/PN/1/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej i Miodowej w Oleśnicy. Należy ułożyć linię kablową niskiego napięcia stosując kabel YAKXS 5x35 mm2 o długości około 1.120 m wyprowadzając ją z projektowanej szafki oświetleniowej (wg projektu oświetlenia drogowego w ul. Południowej) połączonej z istniejącą szafką złączowo - pomiarową zlokalizowaną przy stacji transformatorowej przy ul. Błękitnej. Ponadto należy ustawić 32 słupy stalowe ocynkowane o wysokości 8 m na fundamencie prefabrykowanym betonowym, z wysięgnikiem W-1,5 m i z oprawą ze źródłem światła sodowym o mocy 100 W każda. Ułożenie bednarki ocynkowanej 30x4 mm długości 1075 mb. 2. Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Południowej. Zamontować przy stacji transformatorowej szafkę oświetleniową z reduktorem mocy i połączyć ją z istniejącą szafką złącza pomiarowego własności TAURON Rejon Dystrybucji w Oleśnicy. Ponadto należy ułożyć linię kablową niskiego napięcia stosując kabel YAKXS 5x35 mm2 o długości około 981 m wyprowadzając ją z projektowanej szafki oświetleniowej (wg projektu oświetlenia drogowego w ul. Południowej) połączonej z istniejącą szafką złączowo - pomiarową zlokalizowaną przy stacji transformatorowej przy ul. Błękitnej. Ponadto należy ustawić 27 słupy stalowe ocynkowane o wysokości 8 m na fundamencie prefabrykowanym betonowym, z wysięgnikiem W-1,5 m i z oprawą ze źródłem światła metalohalogenkowym o mocy 100 W każda. Ułożenie bednarki ocynkowanej 25x4 mm długości 981 mb. UWAGA! W cenie ofertowej należy ująć montaż kabla YAKXS 5x35 mm2 mimo iż w projektach przewidywano montaż kabla YAKXS 4x35 mm2 oraz słupy stalowe ocynkowane o wysokości 8 m. kod CPV: 45.31.61.10-9; 45.31.43.10-7, 45.11.21.00-6..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.43.10-7, 45.11.21.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo ADREL Ryszard Adaszyński, ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 375960,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 195201,00

Oferta z najniższą ceną: 195201,00 / Oferta z najwyższą ceną: 424350,00

Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012