bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/4/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktyw


Oleśnica, dnia 02.04.2015 r.

AB.2712.4.19.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej - odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy ZP/PN/4/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 13: Czy zamawiający dopuszcza możliwość użycia cesji bankowej w celu sfinansowania budowy?
Odp: 13: Zamawiający dopuszcza możliwość cesji, z zastrzeżeniem że wymaga ona każdorazowo zgody Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia takiej zgody z ważnych powodów.

Zamawiający dołącza również do niniejszego pisma oraz zamieszcza na stronie internetowej pozwolenia na budowę.


/-/
Burmistrz - Michał Kołaciński

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a

Kliknij aby pobrać skany pozwoleń na budowę
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012