bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/5/2015-Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączni


Oleśnica: Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, budowa odcinka drogi z miejscami parkingowymi w sięgaczu ul. Brzozowej oraz budowa oświetlenia drogowego od ul. Brzozowej do ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy; ZP/PN/5/2015
Numer ogłoszenia: 45835 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, budowa odcinka drogi z miejscami parkingowymi w sięgaczu ul. Brzozowej oraz budowa oświetlenia drogowego od ul. Brzozowej do ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy; ZP/PN/5/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem terenu w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, budowa odcinka drogi z miejscami parkingowymi w sięgaczu ul. Brzozowej oraz budowa oświetlenia drogowego od ul. Brzozowej do ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy. 2. Obszar inwestycji położony jest pomiędzy ul. Brzozową a ul. Wojska Polskiego, w rejonie terenów sportu i rekreacji oraz zabudowy wielorodzinnej. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe w okresie wakacji w rejonie Kompleksu Rekreacyjnego ATOL, wykonanie robót podzielono na 2 etapy. I etap dotyczy wykonania robót w terminie do 03.07.2015 r. w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego oraz przy ww. Kompleksie, zawartych w dokumentacji projektowej Biura Projektów SALAMANDRA Magdalena Bagińska-Bzowska i Biura Usług Inwestycyjnych Plumber oraz fragmentu dotyczącego 2 słupów oświetleniowych w ul. Brzozowej ujętych w dokumentacji opracowanej przez inż. Franciszka Hrehorowicza. Natomiast II etap dotyczy wykonania pozostałych robót w terminie do 30.09.2015 r. objętych dokumentacją projektową Biura Usług Architektonicznych i Inwestycyjnych CODARTdesign oraz dokumentacji opracowanej przez inż. Franciszka Hrehorowicza. Zakres robót objęty jest dokumentacją projektową opracowaną przez 4 różne biura projektowe, którą należy rozpatrywać łącznie. 3. W I etapie robót, w terminie do 03.07.2015 r., należy wykonać następujące prace: - wycinkę drzew zgodnie z decyzją Starosty Oleśnickiego oraz drzew w wieku poniżej 10 lat - kolidujących z inwestycją, - przesadzenie drzewa kolidującego z inwestycją, zgodnie z decyzją Starosty Oleśnickiego, - wykonanie kanalizacji deszczowej fi 315 mm wraz z wpustami ulicznymi, zgodnej ze zmianą decyzji pozwolenie na budowę, w zakresie zmiany średnicy kanału oraz miejsca wpięcia w ul. Brzozowej i połączeniem z kanałem deszczowym fi 315 mm od strony ul. Wojska Polskiego, - usunięcie kolizji z linią wodociągową, - usunięcie kolizji linii energetycznej nn oraz SN, demontaż ok. 267 m kabla oraz montaż ok. 238 m nowego kabla, - wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości ok. 283 m w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego oraz w samej ul. Brzozowej w rejonie Kompleksu Rekreacyjnego ATOL, - montaż 2 słupów oświetleniowych, w ul. Brzozowej, stalowych, ocynkowanych, wielokątnych, o wysokości h = 8 m, na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem prostopadłym dł. 1,5 m i oprawą sodową o mocy 100 W, dostosowanych wyglądem do istniejących słupów w ul. Brzozowej (w załączeniu zdjęcie), - montaż 7 słupów oświetleniowych, w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, stalowych, ocynkowanych, o wysokości h = 6 m, na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem i oprawą sodową o mocy 70 W, dostosowanych wyglądem do istniejących słupów w ul. Brzozowej, - wykonanie drogi o długości ok. 200 m o nawierzchni asfaltowej w łączniku ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, - wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych po obu stronach drogi i odcinków chodnika w obrębie skrzyżowań drogowych, z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu, - demontaż nawierzchni z płyt betonowych na odcinku od ul. Brzozowej do pierwszego przepustu przez rów od ul. Brzozowej, - oczyszczenie i wyprofilowanie z korektą przebiegu w miejscach przerośnięcia rowu drzewami - 2 rowów przebiegających wzdłuż łącznika ul. Brzozowej i Wojska Polskiego, - przy łuku na nowo powstałym skrzyżowaniu ul. Brzozowej z łącznikiem, w miejscu byłych miejsc parkingowych, pomiędzy krawężnikiem chodnika a łukiem drogi należy zdjąć kostkę betonową i wysypać humus gr. co najmniej 10 cm oraz posiać trawę, - uporządkowanie terenu w obrębie wykonywanych robót wraz z rozścieleniem warstwy humusu i posianiem trawy. 4. W II etapie robót, w terminie do 30.09.2015 r., należy wykonać pozostałe prace objęte przedmiotem zamówienia, m. in.: - wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości ok. 845 m od ul. Brzozowej, poprzez drogę wewnętrzną i sięgacz ul. Wojska Polskiego do samej ul. Wojska Polskiego, zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej R-1915, - budowa szafki oświetlenia ulicznego SO obok stacji R-1915, wyposażonej m.in. w układ sterowania oraz 3-faz. reduktor ograniczenia mocy, - montaż 22 słupów oświetleniowych, od ul. Brzozowej, poprzez drogę wewnętrzną i sięgacz ul. Wojska Polskiego do samej ul. Wojska Polskiego, stalowych, ocynkowanych, na fundamencie prefabrykowanym o wysokości h = 7 m z wysięgnikiem i oprawą sodową o mocy 100 W, - wykonanie drogi szer. 6 m z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym w sięgaczu ul. Brzozowej o powierzchni ok. 438 m2, - wykonanie zjazdów o powierzchni ok. 52,3 m2 z projektowanej drogi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym, - wykonanie 25 miejsc parkingowych z jednej strony jezdni o powierzchni ok. 296,4 m2 z płyt ażurowych, z wydzielonymi miejscami postojowymi z kostki betonowej koloru czerwonego, wzdłuż wykonanej drogi z kostki betonowej, - modernizacja istniejącej nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 145,9 m2 na łuku drogi pomiędzy nową nawierzchnią z kostki betonowej a zaprojektowanym przejściem dla pieszych, - wykonanie chodnika o powierzchni ok. 33,9 m2 z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym w obrębie nowego przejścia dla pieszych, - przełożenie kostki betonowej, krawężników, obrzeży betonowych ścieżki pieszej i rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Brzozowej przy zjeździe na drogę wewnętrzną, odpowiednio do nowo powstałego zjazdu, - miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz przejście dla pieszych należy oznakować zgodnie z uzgodnieniem z Sekcją Dróg Miejskich z dnia 07.04.2014 r., - uporządkowanie terenu w obrębie wykonywanych robót wraz z rozścieleniem warstwy humusu i posianiem trawy. Uwaga: Załączone do przetargu przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze. W dokumentacji projektowej dot. łącznika ul. Brzozowej i Wojska Polskiego zaprojektowane są oprawy sodowe o mocy 150 W, natomiast wykonać należy oprawy sodowe o mocy 70 W. Z kolei w dokumentacji projektowej dot. oświetlenia ulicznego od ul. Brzozowej poprzez drogę wewnętrzną i sięgacz ul. Wojska Polskiego do samej ul. Wojska Polskiego zaprojektowane są 2 szt. opraw w ul. Brzozowej o mocy 150 W, natomiast wykonać należy oprawy sodowe o mocy 100 W. W ofercie należy wycenić wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem do przetargu oraz prace opisane dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia. Kod CPV: 45233120-6; 45332300-6; 34928510-6.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.33.23.00-6, 34.92.85.10-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej: 6 000 m2 nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenie parkowe lub drogowe - łącznie przynajmniej 60 szt. opraw oświetleniowych;
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że dysponuje (będzie dysponował): a) przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w branży sanitarnej - w zakresie sieci; b) przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w branży drogowej; c) przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w branży elektrycznej - w zakresie sieci;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
1.1. wykaz wykonanych robót budowlanych - w zakresie potwierdzenia wykonania przynajmniej: 6 000 m2 nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia parkowego lub drogowego - łącznie przynajmniej 60 szt. opraw oświetleniowych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - gwarancja na pełny zakres wykonanych robót - min. 3 lata, max. 8 lat - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji zadania: a) w przypadku gdy zawarcie umowy opóźniło się na skutek postępowania odwoławczego toczącego się przed KIO lub sądem powszechnym, b) konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, e) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: pozwoleń konserwatorskich), itp. f) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, g) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., h) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2) Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć części zamówienia, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 3) Pozostałych zmian: a) uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo - finasowego, b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy), c) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych, f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji, g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej - bezpłatnie, oraz w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 207, koszt - 80 PLN + ew. koszty wysyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kliknij aby pobrać SIWZ
Kliknij aby pobrać wzór umowy
Kliknij aby pobrać załączniki do sporządzenia oferty w wersji edytowalnej
Kliknij aby pobrać dokumentację dla drogi przy ul. Brzozowej
Kliknij aby pobrać dokumentację dla oświetlenia łącznika
Kliknij aby pobrać dokumentację techniczną dla łącznika Brzozowa - Wojska Polskiego cz. 1
Kliknij aby pobrać dokumentację techniczną dla łącznika Brzozowa - Wojska Polskiego cz. 2
Kliknij aby pobrać dokumentację techniczną dla łącznika Brzozowa - Wojska Polskiego cz. 3
Kliknij aby pobrać dokumentację techniczną dla łącznika Brzozowa - Wojska Polskiego cz. 4
Kliknij aby pobrać zdjęcie obrazujące istniejące oświetlenie w ul. Brzozowej
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012