bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plMiejska Rada Działalności Pożytku Publicznego - zaproszenie do zgłaszania kandydatów


Na podstawie § 4 Uchwały nr V/26/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy Burmistrz Miasta Oleśnicy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U z 2014 r., poz. 1118) do składania zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy, w terminie do dnia 15.04.2015 r.
Każdej organizacji przysługuje prawo do zgłoszenia po 1 kandydacie na członka MRDPP.

Do zgłoszenia kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy należy dołączyć aktualny odpis z KRS bądź właściwej ewidencji lub inny dokument potwierdzający rodzaj i zakres prowadzonej działalności przez organizację pozarządową.

Formularz zgłoszenia
(plik do pobrania)
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012