bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/2/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy


Oleśnica, dnia 31.03.2015 r.

AB.2712.2.9.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa ścieżek pieszych w parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy ZP/PN/2/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie pozycji 1.2 i 1.3. przedmiaru. Wg naszej oceny zastosowano błędne wyrażenie, pozycje te powinny uwzględniać powiększenie o 15cm czyli krotność x3 oraz pomniejszenie o 10cm czyli krotność –2.
Odp: 1: Przedmiar należy traktować pomocniczo, należy wycenić prace zgodnie z projektem.

Pyt. 2: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, z jakiego materiału mają być wykonane warstwy nawierzchni przedmiotowych ciągów pieszych. W dokumentacji projektowej brak jest uziarnienia „mieszanki drobnych frakcji kruszywa i żwiru”. SST 04.04.02. zawiera jedynie wytyczne dotyczące podbudowy z kruszywa łamanego?
Odp: 2: Z kruszywa łamanego, o ciągłym uziarnieniu – frakcja 0-31,5mm w obu warstwach.


/-/
Z up. Z-ca Burmistrza - Jarosław Sadowski

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012