bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/4/2015-Pytania i odpowiedzi -Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy akty


Oleśnica, dnia 30.03.2015 r.

AB.2712.4.13.2015

Wg rozdzielnika
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej - odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy ZP/PN/4/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 1: Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i powierzchniowych, do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie drogowym lub poza nim?
Odp: 1: Nie.

Pyt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w studniach betonowych rewizyjnych wkładek z żywicy poliuretanowej zamiennie do wkładek z żywicy poliestrowej?
Odp: 2: Nie.

Pyt. 3: Czy Zamawiający dopuszcza możliwości zastosowania w tym projekcie samoutwardzalnej płuczki wiertniczej (np. Drill-mix) do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej pomiędzy ścianą otworu wiertniczego a ścianą rury osłonowej?

Pyt. 4: Czy dla zwiększenia bezpieczeństwa przy przejściu projektowanej instalacji pod torami Zamawiający dopuszcza wypełnienie przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurą ochronną a rurociągiem z rury PE spoiwem mineralnym dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną (posiadającym atest PZH), które umożliwia jednolite przenoszenie obciążeń zewnętrznych i zabezpiecza zainstalowane rurociągi?

Uzasadnienie:

Konieczność zastosowania samoutwardzalnej płuczki wiertniczej wynika z potrzeby ograniczenia zagrożeń dla obiektów, pod którymi przebiega przewiert. Zagrożenie to wynika z techniki wykonywania kierunkowych przewiertów sterowanych, która polega na wykonaniu otworu w gruncie o znacznie większej średnicy niż instalowana rura przewodowa. W zależności od rodzaju i średnicy wprowadzanej rury, warunków geologicznych oraz długości przewiertu, otwór jest większy w granicach od 25 do 50% w stosunku do średnicy wprowadzanej rury. Dodatkowo, w procesie rozwiercania otworu do wymaganej wielkości następuje niszczenie struktury gruntu również poza przewidzianą średnicą, np. poprzez rozmycie strumieniem płuczki w czasie wiercenia lub płukania otworu. Zjawisko to może doprowadzić do niekontrolowanego powstawania pustek o dużych rozmiarach. Pustki te mogą powodować miejscowe osiadanie gruntu nadległego (nadkładu), co może doprowadzić do awarii obiektów znajdujących się nad przewiertem.

Oprócz zagrożenia spowodowanego osiadaniem gruntu, pusta przestrzeń pierścieniowa wzdłuż przewiertu stanowią nową drogę filtracji dla wód gruntowych, powodując dalsze rozmycie i powiększanie się pustek. Efekty tego procesu mogą wystąpić na długo po zakończeniu budowy, a ich gwałtowny przebieg uwidacznia się najbardziej, gdy przewiert przebiegał pod sztywnymi obiektami, np. budynki, drogi, tory kolejowe, wały przeciwpowodziowe. itp.
Błędnym, acz często stosowanym rozwiązaniem jest pozostawienie w otworze zwykłej płuczki wiertniczej lub jej zagęszczenie przez dodatki np. bentonit, cement, urobek itp. Należy przy tym pamiętać, że płuczka wiertnicza i zwierciny powstałe trakcie wykonywania otworu nie stanowią trwałego wypełnienia, a zgodnie z obowiązującym prawem stanowią odpad o kodzie 01 05 04 i powinny zostać odpowiednio zutylizowane. Sposób utylizacji tych odpadów powinien znaleźć się w projekcie przewiertu.

Dla wyeliminowania opisanych powyżej, niekorzystnych zjawisk, stosowana jest technika wypełniania pustej przestrzeni pierścieniowej pomiędzy instalowaną rurą a gruntem rodzimym przez profesjonalną, samoutwardzalną płuczkę wiertniczą, przeznaczoną dla technologii przewiertów sterowanych.

Stosując odpowiednią samoutwardzalną płuczkę wiertniczą (np. Drill-mix), można uzyskać następujące korzyści:
- kompleksowe i jednorodne wypełnienie przestrzeni pierścieniowej pomiędzy wierconym otworem a instalowaną rurą,
- zapobieganie osiadania terenu oraz powstawaniu uszkodzeń zainstalowanego rurociągu,
- jednolite przenoszenie obciążeń zewnętrznych przez rurociąg
- przekazanie ciśnienia wewnętrznego z rury na grunt
- rurociągi gazowe; uniknięcie gromadzenia gazu w pustej przestrzeni.

Profesjonalna, samoutwardzalna płuczka wiertnicza powinna charakteryzować się następującymi właściwościami:

Łatwość w użyciu - wymagająca jedynie wymieszania z wodą na placu budowy, Odpowiednie parametry reologiczne w określonej jednostce czasu, Dobra przetłaczalność i brak sedymentacja świeżej zawiesiny = wolne od wad wypełnienie przestrzeni pierścieniowej, Odpowiednia gęstość, wystarczająca do wyparcia płuczki lub wody znajdującej się w otworze, Wystarczający czas urabialności, Samoczynne przejście z formy płynnej do stałej, Niskie ciepło hydratacji, Wytrzymałość dopasowane do otaczającego gruntu, a przy ewentualnych przemieszczeniach, do pewnego stopnia zachowuje się elastycznie, Ochrona przed korozją rur stalowych i żeliwnych, Dopuszczony do kontaktu z wodami gruntowymi.

Dla lepszego zrozumienia mechanizmu działania samoutwardzalnej płuczki wiertniczej pozwalamy sobie na dołączenie do niniejszego listu referat „Wypełnianie pustej przestrzeni pierścieniowej w przewiertach HDD – samoutwardzalna płuczka Drill-mix®”

Odp: 3: Tak.
Odp: 4: Tak.

Pyt. 5: Zgodnie z informacją z SIWZ budowa rurociągu sieci wodociągowej ma być zakończona węzłem montażowym na hektometrze 15,5 jednak projekt wykonawczy nie pokazuje w tym miejscu żadnego węzła montażowego. Jak więc dokładnie ma być zakończony nowoprojektowany wodociąg?
Odp: 5: Zgodnie z informacją SIWZ.

Pyt. 6: Czy w celu podłączenia projektowanej przepompowni ścieków z istniejącym już rurociągiem tłocznym jest planowane wykonanie jakiegoś brakującego odcinka tego rurociągu i jeżeli tak to jakim zakresie?
Odp: 6: Kolektor tłoczny jest wykonany w całości, należy go jedynie podłączyć do wykonywanej przepompowni.

Pyt. 7: Czy zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczenia finansowego budowy przed odbiorem końcowym?
Odp: 7: Nie.


/-/
Z. up. Jarosław Sadowski - Z-ca Burmistrza

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012