bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/4/2015-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej &#


Oleśnica: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej - odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy ZP/PN/4/2015
Numer ogłoszenia: 62594 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej - odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy ZP/PN/4/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sieć wodociągowa. Wodociąg W1- fi 300 mm : Budowę sieci wodociągowej zaczynamy od istniejącej zasuwy fi 300 mm przy Pz14 - hektometr 7,22 a kończymy węzłem montażowym na hektometrze 15,5. Wykonujemy: a) rurociąg z rur kielichowych o złączach blokowanych STD Vi Dn300 żeliwo PN10 długość około 831 m z osprzętem, b) przecisk pod wiaduktem kolejowym rurami przeciskowo-ochronnymi typu GRP Dz. 427 SN 320 000 długość 36 m, c) rury przewodowe GRP Dn./Dz. 300/324 SN 10000 PN10 długość 37,5 m, d) w hektometrze 15,5 instalujemy podobny węzeł jak przedstawiony węzeł nr IV w projekcie wykonawczym z tym, że zamiast ślepego kołnierza montujemy zasuwę fi 160 mm - odgałęzienie do GKN w budowie, e) odwodnienie rurociągu do studzienki fi 1000 mm, f) wymiana gruntu rodzimego na piasek w drodze utwardzonej asfaltem jak i gruntowej na łącznej długości 500 m, g) odtworzenie nawierzchni asfaltowej w całości tj. 460 m2, h) rozścielenie wcześniej zdjętej warstwy humusu w terenie zielonym od hektometra 11,5 do hektometra 15,5 tj. na długości 400m oraz posianie trawy. 2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. a) kolektor sanitarny wykonujemy z rur i kształtek kamionkowych glazurowanych fi 300 mm długość 68,5 m i fi 200 mm o długości 371 m, b) przecisk pod torami PKP należy wykonać z rur kamionkowych fi 200 mm glazurowanych ze złączem V4A typ 1 - długość 37,5 m. 3. Przepompownia ścieków. a) Elementy korpusu betonowego klasy B45 fi 1500 mm, wysokość H=4,7 m, b) Prefabrykowane elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typów rurociągów, c) Pokrywa żelbetowa z włazem lekkim 1200 mm x 850 mm ( stal nierdzewna ), d) Drabina i pomost eksploatacyjny - stal nierdzewna, e) Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - wentylator dachowy DAk-160, f) Żurawik, g) Dno zbiornika wyposażone w system bezobsługowego samooczyszczania, h) Pompy zatapialne min. P=3 kW - 2 szt. z kolanami sprzęgającymi do pomp - 2 szt., i) Orurowanie ze stali kwasoodpornej DN 100, zawór zwrotny kulowy DN 100 - 2 szt., zasuwy odcinające DN 80 - 2 szt., j) Szafa sterownicza elektryczna z modemem GSM/GPRS przekazujący wybrane informacje do istniejącego systemu wizualizacji na stanowisku dyspozytorskim w MGK Oleśnica, k) Utwardzenie i ogrodzenie terenu przepompowni z bramą wjazdową i furtką wejściową. 4. Uruchomienie kolektora tłocznego od przepompowni ścieków do studni rozprężnej. Wcześniej ułożony kolektor sanitarny tłoczny fi 160 mm należy wpiąć do przepompowni ścieków. Następnie należy dokonać sprawdzenia szczelności wcześniej ułożonego kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z regulacją urządzeń od przepompowni ścieków poprzez studnie OD z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, ST-1, ST-2 z czyszczakami rewizyjnymi, aż do studni rozprężnej przy ul. Przemysłowej. Wykonawca zabezpieczy energię elektryczną niezbędną do rozruchu przepompowni ścieków poprzez agregat prądotwórczy o mocy min. 10 kW oraz min. 15 m3 wody przemysłowej własnym kosztem i staraniem. 5. Wykonawca zobowiązany jest opracować własnym kosztem i staraniem projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót. Kod CPV: 452331300-8; 45233220-7.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.30-0, 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat: przynajmniej 2 500 m (łącznie) sieci wodociągowej o średnicy min. 110 mm; przynajmniej 1 000 m (łącznie) kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min. 300 mm, oraz przynajmniej 1 przepompownię ścieków
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że dysponuje (będzie dysponował): przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w branży sanitarnej - w zakresie sieci
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
1.1. wykaz wykonanych robót budowlanych - w zakresie potwierdzenia wykonania przynajmniej: 2 500 m (łącznie) sieci wodociągowej o średnicy min. 110 mm, 1 000 m (łącznie) kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min. 300 mm, oraz 1 przepompowni ścieków, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami dotyczącymi wykonanych robót budowlanych są: poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. W przypadku wpisania do wykazu robót budowlanych, wykonanych na rzecz Zamawiającego - Miasta Oleśnica, wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania poświadczeń ani innych dokumentów;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - 2) gwarancja na pełny zakres wykonanych robót - min. 3 lata, max. 8 lat - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji zadania: a) w przypadku gdy zawarcie umowy opóźniło się na skutek postępowania odwoławczego toczącego się przed KIO lub sądem powszechnym, b) konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, e) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: pozwoleń konserwatorskich), itp. f) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, g) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., h) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2) Zmian osobowych: j) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, k) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć części zamówienia, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 3) Pozostałych zmian: k) uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, l) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy), m) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, n) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych, p) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej - bezpłatnnie oraz w siedzibie Zamawiającego - pok. 208, koszt: 50 PLN + koszty ew. wysyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Kliknij aby pobrać SIWZ
Kliknij aby pobrać załączniki do sporządzenia oferty w wersji edytowalnej
Kliknij aby pobrać wzór umowy
Kliknij aby pobrać projekt budowlany
Kliknij aby pobrać projekt wykonawczy
Kliknij aby pobrać przedmiary
Kliknij aby pobrać uzgodnienia - cz. 4 Projektu Budowlanego
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012