bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/1/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej,


Oleśnica, dnia 26.02.2015 r.


AB.2712.1.27.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodowej i Południowej w Oleśnicy; ZP/PN/1/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 15: Czy Inwestor posiada jakieś rozwiązanie w związku z brakującym miejscem między obrzeżem chodnikowym a skarpą rowu, której spadek zaczyna zaraz za obrzeżem, jakieś 10 cm? Zgodnie ze sztuką budowlaną należałoby przesunąć rów (na co również nie ma miejsca) lub go zasypać, w przeciwnym razie słupy będą musiały stać w rowie, gdzie fundament i podstawa słupa będą narażone na ciągłe działanie przepływających wód deszczowych.
Odpowiedź 15: Linia kablowa oświetlenia przebiega od latarni oznaczonej jako L9 do L1 w skarpie rowu. Głębokość rowu ok. 0,25 m od wysokości chodnika – skarpy rowu. Rów ten praktycznie nie istnieje. Latarnie L9 do L1 należy ustawić w linii obrzeża chodnika – lub krawędzi skarpy rowu.

Pytanie 16: Zwracamy się z prośba o przedstawienie kopii uzgodnień z Zarządem Zieleni odnośnie potrzeby wykarczowania zieleni przy ul. Tęczowej na dz. nr 71.25/8.
Odpowiedź 16: Nie ma potrzeby dokonywania żadnych uzgodnień dot. wykarczowania zieleni.

Pytanie 17: Zwracamy się z prośbą o zestawienie właścicieli działek i przedstawienie z nimi uzgodnień, a w szczególności działki nr 71.24/7, przez której teren ma przebiegać oświetlenie, a która jest ogrodzona płotem betonowym.
Odpowiedź 17: Zamawiający informuje, że linia kablowa nn i 3 szt. latarni oświetlenia drogowego w terenie wprawdzie ogrodzonym, zostały zaprojektowane na działce nr 71.24/6, która stanowi własność Miasta Oleśnicy. Jednakże ze względu na brak zagospodarowania terenu tej działki jak i części działki nr 71.25/8 Zamawiający odstępuje od realizacji 6 szt. latarni oświetlenia drogowego oraz budowy linii kablowej na tym odcinku ul. Tęczowej. Ostatnią realizowaną latarnią będzie ta, która zlokalizowana jest na granicy działek nr 71.25/6 i 71.25/5. Słup należy uziemić.

Pytanie 18: W związku z pkt. 3, jeżeli trasa rzeczywiście ma przebiegać przez teren owej działki, proszę o wyjaśnienie, po czyjej stronie będzie przystosowanie terenu działki do wykonania robót (np. przestawienie ogrodzenia)?
Odpowiedź 18. Wobec odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji oświetlenia drogowego na terenie ogrodzonym (patrz odpowiedź do pytania nr 17) pytanie nie jest aktualne.


/-/
Burmistrz - Michał Kołaciński

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012