bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plModyfikacja SIWZ - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej


Oleśnica, dnia 24.02.2015 r.


AB.2712.1.21.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodowej i Południowej w Oleśnicy; ZP/PN/1/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że dokonuje przesunięcia terminu składania ofert – na dzień 06.03.2015 r. godz. 11:00 – w związku z potrzebą udzielenia odpowiedzi na zadane w ustawowym terminie pytania do SIWZ. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:30 w sali nr 5 w siedzibie Zamawiającego.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50

/-/
Burmistrz - Michał Kołaciński

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012