bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/1/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej,


Oleśnica, dnia 18.02.2015 r.
AB.2712.1.14.2015 Wg rozdzielnika
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodowej i Południowej w Oleśnicy; ZP/PN/1/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 8: Czy Zamawiający posiada obliczenia natężenia oświetlenia drogowego? Jeżeli tak, to Wykonawca prosi o udostępnienie tego dokumentu.
Odpowiedź 8:
Zamawiający nie posiada obliczeń natężenia oświetlenia drogowego.

Pytanie 9: Wykonawca prosi o uszczegółowienie informacji dot. opraw – o jakiej klasie izolacji mają być zastosowane, z jakiej obudowy mają się składać oraz jaki odbłyśnik ma być zastosowany itp. Niniejsze informacje pozwolą Wykonawcy na skalkulowanie odpowiednich opraw spełniających oczekiwania Zamawiającego
Odpowiedź 9:
Oprawy do oświetlenia ul. Południowej oraz ulic Pogodna, Błękitna, Tęczowa i Miodowa powinny być w II klasie ochronności. Emitowany strumień światła ma być zbliżony do stożka o kącie wierzchołkowym większym od 120 stopni w płaszczyźnie C0 – C180. Zastosowane oprawy mają spełniać wymagania klasy oświetlenia S3 dla jezdni ( Emin/Eśr ≤ 0,378) i klasy oświetlenia S5 dla chodników.

Pytanie 10: Proszę o udostępnienie schematu rozwiniętego oświetlenia na ul. Błękitnej i Pogodnej. Tak aby pokazać jak przebiegają planowane dwa obwody.
Odpowiedź 10:
Zamawiający nie posiada schematu rozwiniętego oświetlenia na ul. Błękitnej i Pogodnej. Planowane dwa obwody sa przedstawione na planie sytuacyjnym oświetlenia drogowego ulic Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej i Miodowej.

Pytanie 11: W projekcie ul. Południowej jest zapis „ linię kablową oświetlenia układać w jednym wykopie z linia wg projektu „Halsan” czy Zamawiający wie kiedy będzie realizowany ten drugi temat i kto jest jego inwestorem?
Odpowiedź 11:
Zapis „ linię kablową oświetlenia układać w jednym wykopie z linią wg projektu „Halsan” należy traktować jako oświetlenie drogowe ulic Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej i Miodowej. Obydwa zadania są realizowane jednocześnie w niniejszym postępowaniu przetargowym.


Pytanie 12: Czy zamawiający dysponuje projektem organizacji ruchu?
Odpowiedź 12:
Nie.

Pytanie 13: Ponieważ znaczna część trasy przebiega w terenach trawiastych i do odbioru prac trawa prawdopodobnie nie wyrośnie czy zamawiający dokona odbioru prac z trawą zasianą? Znaczna część trasy przebiega również w drogach gruntowych czy zamawiający będzie żądał przywrócenia stanu istniejącego czy też utwardzenia tych dróg kruszywem?
Odpowiedź 13:
W związku z realizacją oświetlenia drogowego w okresie letnio-jesiennym 2015 r. do dnia odbioru powinna trawa wyrosnąć ponieważ okres wegetacji trawy wynosi 21 dni i wysiewu można dokonać już po ułożeniu linii kablowych oraz posadowieniu fundamentów prefabrykowanych pod montaż słupów. Po robotach rozkopowych w drogach gruntowych Zamawiający będzie żądał utwardzenia nawierzchni mieszanką tłuczniowo-żwirową tak aby po zagęszczeniu uzyskać grubość nawierzchni utwardzonej około 15 cm.

/-/
Z-ca Burmistrza - Jarosław Sadowski

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012