bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/1/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej,


Oleśnica, dnia 16.02.2015 r.


AB.2712.1.10.2015

Wg rozdzielnika
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Pogodnej, Błękitnej, Tęczowej, Miodowej i Południowej w Oleśnicy; ZP/PN/1/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 1: Zwracam się z pytaniem dot. SIWZ odnośnie wykazu wykonanych robót, wg poniższego zapisu, „dwóch zadań obejmujących swym zakresem: budowę linii kablowych podziemnych o łącznej długości co najmniej 5 000,00 mb oraz co najmniej 120 punktów oświetlenia drogowego lub parkowego, w tym przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę linii kablowej podziemnej o długości min. 2 000,00 mb wraz z min. 60 punktami oświetleniowymi (drogowymi lub parkowymi)., w okresie ostatnich pięciu lat.”
W związku z powyższym czy załączona referencja spełni wymagania jeżeli chodzi o …. „jedno zadanie obejmujące budowę linii kablowej podziemnej o długości min. 2 000,00 mb wraz z min. 60 punktami oświetleniowymi „?
Odpowiedź 1: Zamawiającemu nie wolno oceniać na etapie SIWZ elementów składanych ofert, przedkładane – celem udokumentowania doświadczenia – zadania powinny spełniać wymogi wskazane w SIWZ

Pytanie 2: Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?
Odpowiedź 2: Zastosowane materiały powinny – muszą posiadać gwarancje zgodne z specyfikacją przetargową. Gwarancje udziela wykonawca robót.

Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7. Zalety słupów kompozytowych:
- słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania
- słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem
- słup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
- słupy dostępne w wielu kolorach,
- słupy kompozytowe wykazują się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa biernego w sytuacji kolizji samochodu ze słupem – zdecydowanie zmniejszają jej skutki. Zgodnie z rozporządzeniem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów od 1. stycznia 2015 r. wszystkie słupy oświetleniowe przeznaczone do stosowania przy drogach publicznych będą musiały spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg normy PN-EN 12767. Słupy oświetleniowe nie spełniające tych wymagań będzie można nadal stosować na tego typu drogach, pod warunkiem zastosowania stałych barier ochronnych, spełniających wymagania powyższej normy, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie kosztów inwestycji
Odpowiedź 3: Zastosowane słupy oświetleniowe powinny odpowiadać PN-EN 40- xx oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 12767. Zamawiający nie dopuszcza słupów kompozytowych. W cytowanym zapytaniu Wykonawca przedstawił zalety słupów z kompozytów polimerowych, podczas gdy materiały polimerowe mają również wady, np. w odróżnieniu od stali, materiały kompozytowe charakteryzują się brakiem zakresu plastycznego ich reakcji na obciążenia – stan poprzedzający zniszczenie następuje nagle, po przekroczeniu obciążeń granicznych. Ponadto uszkodzony (np. w wyniku kolizji drogowej) słup kompozytowy nie przedstawia żadnej wartości cenowej, w przeciwieństwie do słupów stalowych i aluminiowych, które nawet w wyniku całkowitego zniszczenia posiadają wartość złomu. Należy mieć również na uwadze, że słupy stalowe lub aluminiowe, w zależności od stopnia uszkodzenia podlegają naprawie.

Pytanie 4: Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?
IP 44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1mm – np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron – np. deszcz.
Odpowiedź 4: Tabliczka oświetlenia powinna posiadać stopień ochrony co najmniej IP 43.

Pytanie 5: Zgodnie z rozporządzeniem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów od 1. stycznia 2015r. wszystkie słupy oświetleniowe przeznaczone do stosowania przy drogach publicznych będą musiały spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg normy PN-EN 12767.Czy słupy proponowane w dokumentacji projektowej spełniają te wymagania?
Odpowiedź 5: Tak.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza poleganie w 100% na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu nie związanego prawnie z Wykonawcą w celu spełnienia warunku zawartego w SIWZ pkt. VIII ppkt. 1.2 dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Przekazanie dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie odbędzie się poprzez przedstawienie pisemnego zobowiązania wraz z dołączeniem odpowiednich referencji.
Odpowiedź 6: Dopuszczalność i warunki polegania na zasobach podmiotów trzecich reguluje ustawa i akty wykonawcze do niej, Zamawiający wskazał je również w szczególności w rozdziale IX i X SIWZ.

Pytanie 7: Zwracam się z pytaniem do SIWZ odnośnie punktu VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; pkt. VIII.1.1 wykaz wykonanych robót budowlanych - w zakresie potwierdzenia wykonania przynajmniej: dwóch zadań obejmujących swym zakresem: budowę linii kablowych podziemnych o łącznej długości co najmniej 5 000,00 mb oraz co najmniej 120 punktów oświetlenia drogowego lub parkowego, w tym przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę linii kablowej podziemnej o długości min. 2 000,00 mb wraz z min. 60 punktami oświetleniowymi (drogowymi lub parkowymi). Czy punktami oświetleniowymi w myśl zapisów SIWZ jest budowa/montaż opraw oświetleniowych?
Odpowiedź 7: Tak, o ile jest to oświetlenie drogowe/parkowe.


Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012