bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/23/2014-Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015-


Oleśnica: Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015 - 2016.
Numer ogłoszenia: 16396 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 423648 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015 - 2016..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015 - 2016. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): - przedmiot główny: 60.11.22.00-8 1. Zakres usługi transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w zakresie przewozów pasażerskich: ilość kilometrów rocznie 150.000. Maksymalna liczba kilometrów w okresie trwania umowy może wzrosnąć maksymalnie do 225 000 w przypadku uchwalenia przez Radę Miasta Oleśnicy zwiększonych środków budżetowych i zawarcia umowy w ramach zamówień uzupełniających na zwiększenie liczby kursów, dodanie, zmianę lub wydłużenie linii. 2. Wykonawca będzie świadczył przewozy w oparciu o rozkład jazdy stanowiący Załącznik do SIWZ. Rozkład jazdy może ulec zmianie np. w wyniku zmian rozkładu jazdy pociągów ewentualnie innych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności aby zaproponować dostosowanie rozkładów jazdy do zmian rozkładów jazdy pociągów. 4. Przewozy należy wykonywać przy respektowaniu przepisu art. 18b ustawy z dnia 6 września 2001r. - o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414 ze zm.). 5. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg stawki jednostkowej podanej w ofercie przetargowej za ilość kilometrów zrealizowanych wg rozkładu jazdy w okresie miesiąca rozliczeniowego. 6. Wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów przewozowych i kar przewidzianych w przepisach porządkowych stanowią przychód Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielami lub zarządcami. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wyraźnego oznaczenia trasy i numeru linii w pojazdach na własny koszt. Zamawiający wymaga zastosowania tablic z wyświetlanym czytelnym numerem i nazwą trasy. 9. Wykonawca będzie prowadził samodzielnie druk, dystrybucję i sprzedaż biletów. Sprzedaż biletów może być prowadzona jedynie w formie kas rejestrujących. 10. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wynikający w szczególności ze znaczącego wzrostu kosztów transportu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Burmistrz Miasta może zmienić ceny biletów jednorazowych,. 11. Wykonawca w ramach świadczonych usług prowadzi kontrole biletowe. 12. Wykonawca będzie zobowiązany do respektowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych - wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy - stanowiącego Załącznik do SIWZ. 13. Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym tj. dysponować min. trzema pojazdami przystosowanymi do drogowego transportu osób (łącznie min. 38 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług za pomocą taboru wskazanego w ofercie (str. 1 formularza ofertowego pkt. 1 ppkt. c) lub za pomocą taboru nie gorszego niż deklarowany w ofercie - w szczególności w zakresie normy emisji spalin. 14. Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć liczbę środków transportu w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej w okresach zwiększonego natężenia ruchu pasażerów, w szczególności w dniach 31 października, 1 i 2 listopada. 15. Nie mniej niż dwa razy w miesiącu Wykonawca na własny koszt uzupełnia brakujące rozkłady jazdy i schematy linii komunikacji miejskiej wraz z elementem (nośnikiem) do ich umieszczenia. Elementy te Wykonawca zobowiązany jest wykonać w jednolitej formie i umieścić na wszystkich obsługiwanych przystankach komunikacji miejskiej niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w okresie 2 tygodni. 16. Wykonawca zobowiązany jest do składania kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczonych usług w tym informacji dot. liczby przewiezionych pasażerów. Informacja winna być składana w rozbiciu na poszczególne rodzaje biletów (normalne, bezpłatne i inne stosowane przez Wykonawcę) na każdą linię komunikacyjną oddzielnie. Sprawozdania będą składane do dnia 15 miesiąca następującego po upływie kwartału. Za okres 1.01.2016 do 12.02.2016r. rozliczenie nastąpi wraz ze złożeniem faktury za luty 2016r. 17. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin przewozu osób zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. nr 5, poz. 13) uwzględniający m.in. przepisy porządkowe ustalone uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr V/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie: przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Mieście Oleśnicy oraz powierzenia ustalania zasad odpłatności za przejazdy środkami tej komunikacji organowi wykonawczemu Miasta Oleśnicy. 18. W każdym pojeździe komunikacji miejskiej Wykonawca zobowiązany jest umieścić wyciąg regulaminu przewozu osób, przepisy porządkowe, stawki opłat i wykaz uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, oraz pouczenie o sposobach i miejscu zgłaszania oraz zasadach rozpatrywania skarg i reklamacji. 19. Wraz z fakturą za luty 2016r. Wykonawca przekaże informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji złożonych w okresie trwania umowy, co jest warunkiem jej realizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 5, 6, 7 do SIWZ. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia, które zostanie udzielone - w przypadku uchwalenia przez Radę Miasta Oleśnicy zwiększonych środków budżetowych i zawarcia umowy w ramach zamówień uzupełniających na zwiększenie liczby kursów, dodanie, zmianę lub wydłużenie linii.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FPHU Kurkowska Małgorzata, ul. Polna 33, 32-340 Kwaśniów Górny, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 763888,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 402000,00
Oferta z najniższą ceną: 402000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 519000,00
Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012