bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania-ZP/PN/23/2014-Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2


Oleśnica, dnia 14.01.2015 r.


AB.2712.13.13.2014

Wg rozdzielnika
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015-2016” (nr sprawy: ZP/PN/23/2014)

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 87 ust. 2 oraz 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o: dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego na „Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015-2016”
1. Zamawiający dokonał poprawki omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ofertowej w ofercie nr 2 – firmy ASTEL PPRZEWÓZ OSÓB Andrzej Steleżuk, ul. Wilcza 35, 59-970 Zawidów. Wykonawca na formularzu ofertowym podał cenę netto za 1 km w wysokości 3,20 PLN i cenę brutto za 1 km w wysokości 3,45 PLN. Zamawiający poprawił wyliczenie ceny brutto za 1 km, bowiem 3,20 PLN pomnożone przez stawkę VAT w wysokości 8% obowiązującą dla usługi będącej przedmiotem zamówienia daje kwotę 3,46 za 1 km – prawidłowe zaokrąglenie z kwoty 3,456 PLN. W konsekwencji Zamawiający dokonał poprawy łącznej ceny brutto za wykonanie zamówienia przemnażając 150 000 km i poprawioną stawkę za 1 km co dało kwotę 519 000,00 PLN zamiast 517 500,00 PLN podanej w ofercie.
2. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: nr 1 firmy Kurkowska Małgorzata, ul. Polna 33, 32-340 Kwaśniów Górny
Uzasadnienie wyboru:
W/w oferta, niepodlegająca odrzuceniu, jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert – z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny.

3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, cena ofertowa, oraz liczba punktów przyznana w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa (90%), spełnianie norm emisji spalin Euro (10%)
1) Kurkowska Małgorzata, ul. Polna 33, 32-340 Kwaśniów Górny,
- cena ofertowa – 402 000,00 PLN (2,68PLN/km) – 90,00 pkt.,
- liczba punktów w kryterium spełnianie norm emisji spalin Euro: autobus 1: Euro 3 – 0 pkt., autobus 2: Euro 3 – 0 pkt., autobus 3: Euro 3 – 0 pkt, łącznie – 0 pkt.;
- suma punktów w obu kryteriach: 90 pkt.
2) ASTEL PPRZEWÓZ OSÓB Andrzej Steleżuk, ul. Wilcza 35, 59-970 Zawidów
- cena ofertowa – 519 000,00 PLN (3,46PLN/km) – 69,71 pkt.,
- liczba punktów w kryterium spełnianie norm emisji spalin Euro: autobus 1: Euro 3 – 0 pkt., autobus 2: Euro 3 – 0 pkt., autobus 3: Euro 2 – 0 pkt, łącznie – 0 pkt.;
- suma punktów w obu kryteriach: 96,71 pkt.
3) POLBUS PKS Sp. z o.o., ul. Sucha 1 – 11, 50-086 Wrocław,
- cena ofertowa – 438 000,00 PLN (2,92 PLN/km) – 82,60 pkt.,
- liczba punktów w kryterium spełnianie norm emisji spalin Euro autobus 1: Euro 3 – 0 pkt., autobus 2: Euro 3 – 0 pkt., autobus 3: Euro 3 – 0 pkt, łącznie – 0 pkt..;
- suma punktów w obu kryteriach: 82,60 pkt.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 20.01.2015 r. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy.


Otrzymują:

1. Kurkowska Małgorzata, ul. Polna 33, 32-340 Kwaśniów Górny; kurkowski33@gmail.com
2. POLBUS PKS Sp. z o.o., ul. Sucha 1 – 11, 50-086 Wrocław, sekretariat@polbus.pl
3. ASTEL PPRZEWÓZ OSÓB Andrzej Steleżuk, ul. Wilcza 35, 59-970 Zawidów, milo13@op.pl
4. Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/ ; tablica ogłoszeń
5. AB/ZP a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012