bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl



ZP/PN/23/2014-Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015-2016


Oleśnica: Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015-2016
Numer ogłoszenia: 423648 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015-2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta Oleśnicy w latach 2015 - 2016. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): - przedmiot główny: 60.11.22.00-8 1. Zakres usługi transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w zakresie przewozów pasażerskich: ilość kilometrów rocznie 150.000. Maksymalna liczba kilometrów w okresie trwania umowy może wzrosnąć maksymalnie do 225 000 w przypadku uchwalenia przez Radę Miasta Oleśnicy zwiększonych środków budżetowych i zawarcia umowy w ramach zamówień uzupełniających na zwiększenie liczby kursów, dodanie, zmianę lub wydłużenie linii. 2. Wykonawca będzie świadczył przewozy w oparciu o rozkład jazdy stanowiący Załącznik do SIWZ. Rozkład jazdy może ulec zmianie np. w wyniku zmian rozkładu jazdy pociągów ewentualnie innych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności aby zaproponować dostosowanie rozkładów jazdy do zmian rozkładów jazdy pociągów. 4. Przewozy należy wykonywać przy respektowaniu przepisu art. 18b ustawy z dnia 6 września 2001r. - o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414 ze zm.). 5. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg stawki jednostkowej podanej w ofercie przetargowej za ilość kilometrów zrealizowanych wg rozkładu jazdy w okresie miesiąca rozliczeniowego. 6. Wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów przewozowych i kar przewidzianych w przepisach porządkowych stanowią przychód Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielami lub zarządcami. 8. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wyraźnego oznaczenia trasy i numeru linii w pojazdach na własny koszt. Zamawiający wymaga zastosowania tablic z wyświetlanym czytelnym numerem i nazwą trasy. 9. Wykonawca będzie prowadził samodzielnie druk, dystrybucję i sprzedaż biletów. Sprzedaż biletów może być prowadzona jedynie w formie kas rejestrujących. 10. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wynikający w szczególności ze znaczącego wzrostu kosztów transportu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Burmistrz Miasta może zmienić ceny biletów jednorazowych,. 11. Wykonawca w ramach świadczonych usług prowadzi kontrole biletowe. 12. Wykonawca będzie zobowiązany do respektowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych - wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy - stanowiącego Załącznik do SIWZ. 13. Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym tj. dysponować min. trzema pojazdami przystosowanymi do drogowego transportu osób (łącznie min. 38 miejsc, w tym min. 15 miejsc siedzących) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług za pomocą taboru wskazanego w ofercie (str. 1 formularza ofertowego pkt. 1 ppkt. c) lub za pomocą taboru nie gorszego niż deklarowany w ofercie - w szczególności w zakresie normy emisji spalin. 14. Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć liczbę środków transportu w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej w okresach zwiększonego natężenia ruchu pasażerów, w szczególności w dniach 31 października, 1 i 2 listopada. 15. Nie mniej niż dwa razy w miesiącu Wykonawca na własny koszt uzupełnia brakujące rozkłady jazdy i schematy linii komunikacji miejskiej wraz z elementem (nośnikiem) do ich umieszczenia. Elementy te Wykonawca zobowiązany jest wykonać w jednolitej formie i umieścić na wszystkich obsługiwanych przystankach komunikacji miejskiej niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w okresie 2 tygodni. 16. Wykonawca zobowiązany jest do składania kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczonych usług w tym informacji dot. liczby przewiezionych pasażerów. Informacja winna być składana w rozbiciu na poszczególne rodzaje biletów (normalne, bezpłatne i inne stosowane przez Wykonawcę) na każdą linię komunikacyjną oddzielnie. Sprawozdania będą składane do dnia 15 miesiąca następującego po upływie kwartału. Za okres 1.01.2016 do 12.02.2016r. rozliczenie nastąpi wraz ze złożeniem faktury za luty 2016r. 17. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin przewozu osób zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. nr 5, poz. 13) uwzględniający m.in. przepisy porządkowe ustalone uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr V/32/2007 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie: przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Mieście Oleśnicy oraz powierzenia ustalania zasad odpłatności za przejazdy środkami tej komunikacji organowi wykonawczemu Miasta Oleśnicy. 18. W każdym pojeździe komunikacji miejskiej Wykonawca zobowiązany jest umieścić wyciąg regulaminu przewozu osób, przepisy porządkowe, stawki opłat i wykaz uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, oraz pouczenie o sposobach i miejscu zgłaszania oraz zasadach rozpatrywania skarg i reklamacji. 19. Wraz z fakturą za luty 2016r. Wykonawca przekaże informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji złożonych w okresie trwania umowy, co jest warunkiem jej realizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4, 5, 6, 7 do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia, które zostanie udzielone - w przypadku uchwalenia przez Radę Miasta Oleśnicy zwiększonych środków budżetowych i zawarcia umowy w ramach zamówień uzupełniających na zwiększenie liczby kursów, dodanie, zmianę lub wydłużenie linii
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.02.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane, w kwocie: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony, gdy wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.);
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że realizował w ciągu ostatnich trzech lat przewozy pasażerskie o łącznej wartości min. 300.000,00 PLN
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. trzema pojazdami przystosowanymi do drogowego transportu osób (każdy pojazd - łącznie minimum 38 miejsc, w tym 15 miejsc siedzących) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (tj. wykonanie przewozów pasażerskich o łącznej wartości min. 300.000,00 PLN) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - spełnianie norm emisji spalin Euro - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na uzasadniony wniosek, wynikający w szczególności ze znaczącego wzrostu kosztów transportu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Burmistrz Miasta może zmienić ceny biletów jednorazowych; Zmiany rozkładów jazdy, liczby i przebiegu tras, w szczególności wydłużenie, skrócenie tras poszczególnych linii, dodanie lub likwidacja linii, mogą być przeprowadzone każdorazowo na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zaakceptowany przez strony umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bezpłatnie - na w/w stronie internetowej oraz w pok. 207 w siedzibie zamawiajacego, po uprzednim złożeniu wniosku.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11 w siedzibie Zamawiająceg, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kliknij aby pobrać SIWZ
Kliknij aby pobrać załączniki nr 2,4,5,6,7 do SIWZ
Kliknij aby pobrać załączniki do sporządzenia oferty w wersji edytowalnej









| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012