bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/22/2014-Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Miasta Oleśnicy


Oleśnica: Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Miasta Oleśnicy
Numer ogłoszenia: 418192 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Miasta Oleśnicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji zieleni, utrzymaniu czystości oraz porządku na terenie Miasta Oleśnicy. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): - przedmiot główny: 77.31.00.00-6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.02.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 19 000,00 PLN (dziewiętnaście tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: a) posiada zezwolenie na transport odpadów obejmujące teren Miasta Oleśnicy - zgodnie z ustawą - o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w zakresie następujących kodów odpadów: 20 02 01; 20 02 02; 20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 99 b) posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii jako zakład prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - zgodnie z ustawą - o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r., nr 213, poz. 1342 z późń. zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże się realizacją - w okresie 3 lat przed datą składania ofert - przynajmniej jednego zadania z każdego rodzaju wymaganych czynności tj. realizacji zadań obejmujących konserwację i pielęgnację terenów zielonych, a także nasadzenia oraz pielęgnację i wycinkę drzew - o łącznej wartości minimum 900.000,00 PLN
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje/będzie dysponował narzędziami i urządzeniami takimi jak: kosiarka mechaniczna spalinowa - 7 szt., piła mechaniczna - 1 szt., kosiarka żyłkowa - 3 szt., piła do żywopłotu - 2 szt., zgrabiarka - 1 szt., ciągnik z przyczepą lub samochód dostawczy lub samochód ciężarowy - 1 szt., kosiarka rotacyjna - 1 szt.,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje/będzie dysponował min. dwoma osobami z uprawnieniami do pracy na wysokości;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom określonym w rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ (wykonaniem przynajmniej jednego zadania z każdego rodzaju wymaganych czynności tj. realizacji zadań obejmujących konserwację i pielęgnację terenów zielonych, a także nasadzenia oraz pielęgnację i wycinkę drzew - o łącznej wartości minimum 900.000,00 PLN, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów poświadczających, że usługi te zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - deklarowana liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na umowę o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty) przez cały okres zamówienia - 2
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego - pok. 207.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kliknij aby pobrać SIWZ
Kliknij aby pobrać załączniki do sporządzenia oferty w wersji edytowalnej
Kliknij aby pobrać wzór umowy
Załączniki do umowy:
Przedmiot zamówienia - zakres
Przedmiot zamówienia - wykaz gruntów
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012