bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Oleśnicy


Oleśnica, dnia 19.12.2014 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Oleśnica
Zwracamy się z do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
I. Zamówienie dotyczy wyłapania bezdomnych zwierząt, ich transportu oraz opieki przed przewiezieniem ich do schroniska. W skład zamówienia wchodzą między innymi:
1. całodobowa gotowość do wyłapania zwierzęcia, również w dni ustawowo wolne od pracy;
2. wyłapywanie również przy pomocy środków farmakologicznych, broni pneumatycznej itp.;
3. zapewnienie w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej i diagnostycznej podczas przeprowadzanej akcji wyłapywania i transportu zwierząt;
4. transport zwierząt przystosowanym pojazdem, w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadającym im cierpień;
5. transportu zwierząt po wyłapaniu do lekarza weterynarii;
6. przetrzymanie wyłapanych zwierząt do czasu przekazania ich do schroniska lub w miejsce wskazane lub zaakceptowane przez Zamawiającego. Przetrzymanie przez okres 20 dni jest bezpłatnie;
7. Wykonawca zobowiązuje się do opłacenia przyjęcia zwierzęcia w miejscu wskazanym lub zaakceptowanym przez Zamawiającego w sytuacji gdy jest to konieczne i obciążenia tym kosztem Zamawiającego;
8. założenie każdemu wyłapanemu zwierzęciu i aktualizowanie na bieżąco karty informacyjnej;
9. udokumentowanie fotograficzne wyłapanego zwierzęcia;
10. zwrot prawowitemu właścicielowi wyłapanego zwierzęcia po udokumentowaniu przez niego prawa do zwierzęcia oraz zobowiązaniu przez właściciela do pokrycia kosztów jakie poniosło Miasto Oleśnica;
11. informowanie (za pomocą poczty elektronicznej) o każdym złapanym zwierzęciu;
12. przedkładanie na żądanie zdjęć i informacji o wyłapanych zwierzętach.
II. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2015-31.12.2015
III. Inne wymogi dotyczące realizacji zamówienia:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiąże się do:
a) Przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
b) Udostępnienia numeru telefonu pod którym Wykonawca będzie dostępny 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy (również w dni ustawowo wolne od pracy),
c) Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy,
d) Powierzenia prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo,
e) Udzielania niezbędnych wyjaśnień w czasie i w formie wymaganej przez Zamawiającego.
f) Przetwarzania danych osobowych (jeżeli przy realizacji przedmiotu umowy wejdzie w ich posiadanie) ze szczególną starannością, jedynie w celach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz zabezpieczanie ich w sposób zgodny z prawem przed dostępem osób nieuprawnionych.
g) Naprawy bądź pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy. Za szkody w stosunku do osób trzecich odpowiada wykonawca.
IV. Informacje o przewidywanej ilości usług do wykonania na podstawie danych z okresu
do 01-01-2013 r. do 31-10-2014 r.:
1. Łączna ilość wyłapanych zwierząt 71 szt.; średnio 6 szt. w miesiącu.
2. Łączna ilość dni jaką zwierzęta przebywały w punkcie przetrzymania przed przewiezieniem do schroniska powyżej 20 bezpłatnych dni – 1042; średnio na jedno zwierzę przypada 15 dni płatnych.
3. Łączna ilość kilometrów przejechanych 3.162; średnio w jednym miesiącu – 263,50 km.
V. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
VI. Inne istotne warunki przyszłej umowy, w tym możliwe jej zmiany:
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres zamówienia zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty kwoty określonej w ofercie oszacowanej na podstawie podanych przez niego danych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane faktycznie usługi.
VII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty stanowiący „Załącznik nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu -
- Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Oleśnica”;
2. Kopie za potwierdzeniem z oryginałem zezwolenia Wykonawcy na prowadzenie działalności o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Miasta Oleśnicy;
3. Będą brane pod uwagę jedynie oferty przedsiębiorców posiadających na dzień składania ofert ważne zezwolenie na prowadzenie działalności o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Miasta Oleśnicy.
VIII. Uwagi:
1. Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń do umowy stanowiącej „Załącznik nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu – Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Oleśnica” oraz warunków jej zawarcia.
2. Zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
IX. Ofertę prosimy przesłać do dnia 29.12.2014 r. z dopiskiem: „Oferta - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Oleśnica”:
· pocztą elektroniczną - adres e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl,
· faksem na nr 71 798 21 17,
· pocztą na adres: Urząd Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica.Umowa (plik do pobrania)

Formularz oferty (plik do pobrania)
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012