bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania - ZP/PN/21/2012 - Dostawa mebli


Oleśnica, dnia 10.11.2014 r.

AB.2712.11.22.2014
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę mebli; ZP/PN/21/2014

Miasto Oleśnica, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o: złożonych w postępowaniu ofertach, wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu jego oferty, wyborze oferty najkorzystniejszej i terminie zawarcia umowy.

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (w kolejności złożenia), cena ofertowa oraz termin gwarancji oraz przyznana punktacja w kryteriach oceny ofert – cena ofertowa (90%), gwarancja (10%) i łączna punktacja:
1) Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, 74 415,00 PLN, gwarancja – 5 lat, oferta odrzucona, Wykonawca wykluczony z postępowania.
2) Martela Sp. z o.o. Oddział Wrocław, ul. Drobnera 36, 50-527 Wrocław; 90 pkt, 10 pkt., razem – 100 pkt.
2. Zamawiający wykluczył z postępowania następujące firmy i odrzucił oferty:
oferta nr 1, firmy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

Uzasadnienie: Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, bowiem oferta nie została zabezpieczona wadium. Wykonawca nie przedłożył w ogóle zabezpieczenia oferty w postaci jednej z form wadium przewidzianych w ustawie i SIWZ. Ze względu na powyższe należało Wykonawcę wykluczyć z postępowania na podstawie w/w artykułu ustawy i Zamawiający nie badał oferty złożonej przez wykluczonego Wykonawcę. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania jest uznawana za odrzuconą – na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
3. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy: Martela Sp. z o.o. Oddział Wrocław, ul. Drobnera 36, 50-527 Wrocław – oferta najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych – liczba punktów w kryterium ceny ofertowej i terminu gwarancji – 100 pkt.
4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 17 listopada 2014 r., na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, tj. po upływie 5 dni od przekazania zawiadomienia. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym, celem ustalenia szczegółów zawarcia umowy, w tym wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Treść gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.


Otrzymują:
1. Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa; dzp@tronus.pl
2. Martela Sp. z o.o. Oddział Wrocław, ul. Drobnera 36, 50-527 Wrocław, piotr.zajaczkowski@martela.pl
3. Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/,
4. AB-ZP a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012