bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/18/2014-Zawarcie umowy-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy - ul. Rzemieślnicza, Wałowa,


Oleśnica: Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy - ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego - ZP/PN/18/2014
Numer ogłoszenia: 370200 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 325092 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy - ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego - ZP/PN/18/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy - ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia iluminacyjnego, zlokalizowanego w Oleśnicy przy ul. Rzemieślniczej, Wałowej, Łużyckiej, Bocianiej oraz Kilińskiego. Działki o numerach 16/23, 16/22, 16/14, 16/12, 2 AM-52 oraz 9, 8, 2/14, 23, 2/11, 2/19, 2/7, 2/13, 2/1, 39/4, 39/3, 11/7 AM-51, obręb Oleśnica. Zakres robót instalacji oświetleniowych: 1. Iluminacja murów obronnych przy ul. Kilińskiego 4a i 4d (za budynkiem) - linia kablowa o długości około l= 204 mb, 2. Iluminacja murów obronnych od budynku przy ul. Rzemieślniczej 3a do ul. Wałowej (Biedronka) - linia kablowa o długości około l= 520 mb, Linie kablowe prowadzone w odległości ok. 1,0-1,5m od murów obronnych na głębokości ok. 0,5-0,7m. Przejście linii kablowej przez ulice wykonać metodą przecisku sterowanego na głębokości ok. -1,1 m od powierzchni drogi. Przy ulicy Łużyckiej na odcinku ok. 80m linia kablowa prowadzona będzie w istniejącym chodniku z płyt granitowych o wymiarach 0,6x0,4m i kostki granitowej o gr. ok.6-7cm. W ulicy Wałowej linia kablowa na długości ok. 90m będzie prowadzona w chodniku asfaltowym. Rozbiórki chodników wykonywać ręcznie- odtworzenia na całej szerokości kopania rowu kablowego - ok.0,5m. Rowy kablowe należy wykonać ręcznie lub przy użyciu małych koparek. Przy kolizji linii kablowej z korzeniami drzew należy je ominąć układając kabel w rurze osłonowej (metoda podkopu). Korzenie o gr. do 3cm można wyciąć. Przy skrzyżowaniach projektowanej sieci elektroenergetycznej z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego zastosować rury osłonowe. Projektowana linia kablowa znajduje się w gruncie III kategorii. 3. Iluminacja murów obronnych przy ul. Łużyckiej do Bramy Wrocławskiej i ul. Bocianiej - linia kablowa o długości około l = 460 mb, 4. Zamontowanie 120 opraw gruntowych metahalogenowych oświetlenia iluminacji murów obronnych o mocy 20, 30 lub 35, 70 W, Zastosować oprawy doziemne w stopniu ochrony co najmniej IP 67 tzw. wandaloodporne o stopniu co najmniej IK 10 o poniższych parametrach: a) Oprawa typu A, metahalogenowa 70 W, asymetryczna o szerokim rozsyle strumienia światła, temperatura barwowa 4000 °K tzw. neutralna biel, dopuszczalny nacisk min. 5000 kg. Emitowany strumień światła powinien być rozproszony przez szybę zmatowioną lub rozpraszającą strumień światła (np. szyba pryzmatyczna). Projektowana oprawa posiada sprawność optyczną - użytkową na poziomie ok. 70%, b) Oprawa typu B metahelogenowa 30 W równoważna z oprawą 35 W, asymetryczna o szerokim rozsyle strumienia światła, temperatura barwowa 4000°K tzw. neutralna biel, dopuszczalny nacisk min. 5000 kg. Emitowany strumień światła powinien być rozproszony przez szybęą zmatowiona lub rozpraszającą strumień światła (np. szyba pryzmatyczna), c) Oprawa typu C metahalogenowa 20 W, asymetryczna o szerokim rozsyle strumienia światła, temperatura barwowa 4000°K tzw. neutralna biel, dopuszczalny nacisk 5000 kg. Emitowany strumień światła powinien być rozproszony przez szybę zmatowioną lub rozpraszającą strumień światła (np. szyba pryzmatyczna). d) Oprawa typu E metahalogenowa 30 W równoważna z oprawą 35 W, szeroko strumieniowa, temperatura barwowa 4000°K tzw. neutralna biel, dopuszczalny nacisk 5000 kg. Oprawy typu E służą do iluminacji koron drzew. Emitowany strumień światła powinien być rozproszony przez szybę zmatowioną lub rozpraszającą strumień światła (np. szyba pryzmatyczna). W powyższych oprawach inwestor nie dopuszcza stosowania zamienników typu LED. e) Zamontowanie - wymiana 4 opraw LED - barwa światła biała - iluminacja dachu wieży Bramy Wrocławskiej, montaż opraw LED w miejsce istniejących opraw halogenowych o mocy 14W w stopniu ochrony co najmniej IP 66. f) Zamontowanie 10 opraw doziemnych LED - iluminacja przejść przy Bramie Wrocławskiej; zastosować oprawę doziemną w stopniu ochrony co najmniej IP 67 o poniższych parametrach: Oprawa typu D liniowa doziemna ledowa 14W, 17W, kolor światła bursztynowy, temperatura barwowa ok. 2700°K - dla porównania ze skalą temperatur barwowych, dopuszczalny nacisk min. 5000 kg tzw. wandaloodporne o stopniu co najmniej IK 10. Optyka oprawy asymetryczna. Długość oprawy 12xLED ok.0,50m (±0,1m) a oprawy 24xLED ok.0,8m (±0,1m). Moc oprawy przyjąć do sumy mocy poszczególnych diod składowych (założono, że dioda posiada moc ok.1,1 W). g) Zamontowanie 3 latarni parkowych na fundamentach betonowych - ul. Kilińskiego 4a. Oprawa parkowa walcowa z daszkiem, odbłyśnikiem z lampą metahalogenową 100W. 5. Montowanie opraw doziemnych należy wykonać w odległości 1-1,5 m od murów obronnych (warunki uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu). Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji typy proponowanych opraw doziemnych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i uzyskać jego akceptację. Zastosowane oprawy muszą spełniać założony efekt wizualny iluminacji murów obronnych - wizualizacja załączona na stronie Zamawiającego. Oprawy, które spełnią powyższe warunki będą zaakceptowane. 6. W ramach ceny ofertowej należy usunąć chaszcze przy ul. Kilińskiego 2 na szerokości do 2m od muru obronnego. Nasadzenia zagospodarowane w rejonie Bramy Wrocławskiej zostaną przesadzone w inne miejsce przez służby konserwacji zieleni miejskiej. Zabezpieczeń drzew nie należy uwzględniać w cenie ofertowej za względu na wykonanie rowów kablowych ręcznie lub za pomocą małych koparek. Wykonanie nawierzchni trawiastych należy dokonać w końcowym etapie realizacji, w okresie jesienno-zimowym. Zamawiający dokona odbioru robót bez oceny uzyskanego efektu. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu murawy w okresie wiosennym, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterek w ramach gwarancji. W przypadku rozbieżności pomiędzy powyższymi zapisami SIWZ a dokumentacją techniczną, należy brać pod uwagę zapisy SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Elektrotim S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 679172,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 404670,00
Oferta z najniższą ceną: 367770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 731998,83
Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012