bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/20/2014-Zmiana terminu, modyfikacja SIWZ, odpowiedzi-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rower


Oleśnica, dnia 28.10.2014 r.

AB-SI.2712.20.19.2014
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego - Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda; ZP/PN/20/2014;

Zamawiający - Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej ustawą) informuje, że:
1) przekazuje poniżej zamieszczone zapytania w postępowaniu wraz z udzielonymi odpowiedziami.
2) w związku z potrzebą uwzględnienia odpowiedzi na pytania, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert: oferty należy składać do dnia 4 listopada 2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 11:30. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. Zamawiający zamieścił stosowne zmiany ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie odbędzie się w Sali nr 5 jak jest to podane w SIWZ, lecz w sali nr 43- II piętro części ratuszowej urzędu.

Kliknij aby pobrać treść pisma z modyfikacją SIWZ oraz pytaniami i odpowiedziami
Numer ogłoszenia: 358318 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 342942 - 2014 data 15.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, fax. 71 7982117.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. 11 w siedzibie Zamawiającego, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. 11 w siedzibie Zamawiającego, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica..
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012