bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl



ZP/PN/21/2014-Dostawa mebli


Oleśnica: Dostawa mebli
Numer ogłoszenia: 354922 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawienie mebli (w kolejności: Lp., kod produktu, nazwa produktu, ilość (szt.)): 1. K1, kontener podbiurkowy trzy szuflady obudowa i szuflady kolor - szary, 1; 2. K2, kontener podbiurkowy trzy szuflady obudowa kolor szary, szuflady - płyta laminowana buk, 2; 3. K3, szafka roletowa obudowa kolor szary, roleta kolor buk, 1; 4. K4, szafka aktowa drzwiowa, 1; 5. K5, szafka ubraniowa z wieszakiem, 2; 6. K6, aktowa z dwoma otwartymi modułami, roletki, wysuwana półka, 1; 7. K7, regał otwarty z półką - niski szer.55xgł. 30x h70cm, 1; 8. F1, fotel obrotowy z mechanizmem synchro, kółka do twardej podłogi, 1; 9. F2, fotel obrotowy z zagłówkiem, z mechanizmem synchro, kółka do wykładziny, 1; 10. S1, stół konferencyjny 280x280x280 naturalny dąb, 1; 11. S2, stół okrągły na talerzowej nodze, fi 70cm, laminat buk, 1; 12. W1, wieszak szklany z uchwytami na płaszcze, 1; 13. Z1, zestaw firan, zasłon + karnisz, 1; 14. L1, łącznik stołów, 10; 15. L2, łącznik krzeseł, 10; 16. KO1, krzesło gościnne tapicerka: tapicerka kolor niebieski, podłokietniki czarne, 20; 17. KO2, krzesło gościnne tapicerka: tapicerka kolor zielony, podłokietniki czarne, 4; 18. KO3, krzesło gościnne tapicerka: tapicerka kolor grafit, podłokietniki dąb, 15; 19. KO4, krzesło gościnne ze sklejki buk, tapicerowane, 5; 20. B1, przystawka do biurka 80x60, 1; 21. B2, przystawka do biurka 100x60, 1; 22. B3, biurko ergonomiczne w kształcie L lewoskrętne, 1; 23. B4, biurko ergonomiczne w kształcie L prawoskrętne, 1; Minimalne wymagania technologiczne mebli. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie spełniania tych parametrów równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazanie pochodzenia produktów, nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: - na blaty biurek i stołów zamiast laminatu HPL lub CPL: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania chyba, że Wykonawca przedstawi wyniki badań potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań względem laminatów wymienionych w normie EN 438, w szczególności wytrzymałości na uderzenie, na ścieranie, na płyny, na temperaturę i inne wymienione w normie EN438. Nie dotyczy tych biurek i stołów, w których wskazano w opisie inne wykończenie niż laminat HPL lub CPL. - cokołów w szafach wykonanych z płyty meblowej lub ze zwykłej stali (możliwa jest tylko stal nierdzewna, ale nielakierowana ze względu na ryzyko zniszczenia powłoki lakierniczej w trakcie użytkowania) - konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być spawana lub skręcana śrubami, - materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego +/- 10%, - innego gatunku drewna niż został wskazany, ze względu na fakt, że każdy gatunek drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych gatunków drewna. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza się zmiany szerokości i głębokości stołów i szaf, stołów, biurek, szaf. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane - nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie - stół na salę obrad i wieszak. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy - dotyczy biurek, szaf, kontenerów. Szczegółowy opis wymagań dla poszczególnych mebli zawiera SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 2000,00 PLN (dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeśli wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zadania polegające na dostawie mebli biurowych, o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 PLN

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz wykonanych dostaw - w zakresie potwierdzenia wykonania przynajmniej: w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zadań polegających na dostawie mebli biurowych, o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 PLN, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami dotyczącymi wykonanych dostaw są: poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. W przypadku wpisania do wykazu dostaw wykonanych na rzecz Zamawiającego - Miasta Oleśnica, wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania poświadczeń ani innych dokumentów;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda przedłożenia: 1. zaświadczeń niezależnych podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - wraz z ofertą należy załączyć certyfikaty potwierdzające zgodność z normami: - dla kontenerów K1, K2 - PN-EN 14073-2 - Szafy K3, K4, K5, K6 - PN-EN 14073-2 - Fotel obrotowy F1, F2 - PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 - Krzesła K01,K02,K03, K04 - PN-EN 16139 - Biurka i stoły B1, B2, B3, B4 - PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności, certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Próbek, opisów i fotografii produktów, które mają zostać dostarczone: 2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin oraz atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość na ścieranie. Atesty lub sprawozdania z badań mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności, certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego - w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Próbnik i atesty lub sprawozdania z badań mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły - rozmiar zdjęcia min. A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego pomieszczenia. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z opisu przedmiotu zamówienia - wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - termin gwarancji na dostarczone meble (min. 5 lat, max. 10 lat) - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić, jeżeli zaistnieje jedna z następujących okoliczności, z zastrzeżeniem ust.2: 1) Gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynikać będzie ze zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, 2) Gdy konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynikać będzie z pojawienia się nowych technologii lub pojawienia się nieprzewidzianych problemów technicznych dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 3) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez osoby będące użytkować przedmiot umowy, bądź zmiany zwiększające funkcjonalność przedmiotu umowy. 4) Zmian danych Stron lub zmian przedstawicieli stron. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego - pok. 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 14:00, miejsce: w Oleśnicy, Rynek - Ratusz, Kancelaria Ogólna - pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kliknij aby pobrać SIWZ
Kliknij aby pobrać ofertę i załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej








| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012